Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi basabwa gutahura ijambo ry’Imana n’ibihe vyo kuyirondera kurusha

bvfghAbarundi basabwa gutahura ibihe vy’Imana n’ico basabwa gukora. Ivyo vyashikirijwe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, ku munsi w’Imana, igenekerezo rya 7 Rusama 2017, mu rushengero rwitiriwe Urutare (Eglise du Rocher) i Buye muri komine Mwumba, intara ya Ngozi. Ico gihe, ari kumwe n’umutambukanyi wiwe, yigishije ijambo ry’Imana ryanditse mu cete ca Yohana. Amaze gusoma ijambo ry’Imana ryanditswe na Yohana igice ca 5 kuva ku murongo wa 24 gushika ku wa 28 n’igice ca 11 c’ico gitabu nyene kuva ku murongo wa 34 gushika ku wa 38, Prezida NKURUNZIZA yerekanye amajambo Yesu yavuze. Ngo umwana w’Imana Yesu Kristo yasavye ko abamukurikira ko botahura amajambo n’ibihe vy’Imana maze bagatahura n’ico basabwa gukora. Ngo birakwiye rero ko umukristu amenya ko kurondera gutahura ijambo ry’Imana ari igihe gikomeye mu buzima bwiwe. Nk’uko Umukuru w’igihugu yabandanije abishikiriza mu nyigisho ziwe, ngo umukristu akwiye gutahura ko ijambo ry’Imana ari inkota ikarishe, ngo ni umuriro kandi ni icirori. Iyo rero ngo umukristu atahuye ivyo, yama yiyeza kugira ngo agendere mu rukundo, amahoro ava ku mana. Umukuru w’igihugu yaboneyeho akaryo ko kugaruka ku bintu biranga ibihe vy’Imana ku mukristo. Ngo hariho ibihe bishikira umuntu bikamutuma arondera kumenya Imana no kuyegera kurusha uko vyari imbere yaho. Ngo ivyo bihe birerekanwa kandi n’ivyo umuntu ariko aracamwo bidasanzwe. Yatanze akarorero k’Abisirayeri igihe bava mu gihugu   c’inyagano ca Misiri. Ivyo baciyemwo ngo vyari bibabaje cane kugeza aho bamwe mu b’isirayeri barogota ku Mana. Ngo ahubwo ivyo bihe vyari bikwiye kubegereza Imana. Abantu rero ngo barakwiye gutahura Ijambo ry’Imana n’ibihe bituma borondera Imana kurusha mbere bakanabikora.

Nathan Ntahondi

Ouvrir