Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Igihugu c’Ubushinwa ngo ciyemeje gushigikira Uburundi mw’irangurwa ry’imigambi y’iterambere

vbcccIbihugu vy’Uburundi n’Ubushinwa ngo bifitaniye imigenderanire myiza n’ugufashanya haraheze imyaka irenga 60.Ico gihugu rero ngo ciyemeje kuba hafi Uburundi mw’irangurwa ry’imigambi y’iterambere kikaba ciyemeje kandi kubandanya gishigikira Uburundi mu bijanye n’iterambere. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA mu gihe yari ahejeje kwakira icegera c’Umukuru w’igihugu c’Ubushinwa, Li Yuanchao ku wa 12 Rusama 2017 ku munsi ugira kabiri w’urugendo rw’iminsi itatu yagize mu Burundi, kuva ku wa 10 gushika ku wa 12 Rusama 2017. Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje kandi ko ivyo bihugu vyompi vyiyemeje kuzobandanya bifashanya bishigikirana mu bijanye n’ugukorana n’amashirahamwe mpuzamakungu. Ngo barabiye hamwe ibimaze gukorwa kuva Uburundi bugiriranira amasezerano y’imigenderanire n’igihugu c’Ubushinwa, ubu bikaba bigeze ku ntambwe nziza. Yarashimye kandi ko mu bihe bigoye Uburundi bwaciyemwo na cane cane biturutse kw’ihindagurika ry’ibihe Ubushinwa bwiyemeje kuba hafi Uburundi mu kuburungikira imfashanyo no kwigisha abarundi kurwiza umwimbu. Yamenyesheje ko uwo mushitsi yabonanye n’ivyegera vy’Umukuru w’igihugu aho bavuganye ivyo gufashanya mu bijanye n’uburimyi n’ubworozi, ibijanye n’umuyagankuba, ibijanye n’amagara y’abantu no kwongereza ibitigiri vy’abanyeshure baja kwiga mu gihugu c’Ubushinwa. Ngo ico gihugu cariyemeje gushigikira Uburundi mu bijanye no guteza imbere akarere hamwe no gufasha ibihugu vyo muri Afrika. Yamenyesheje ko uwo mushitsi w’iteka n’abamuherekeje nabo bashimye ukugene Uburundi buhora bushigikira ico gihugu mu nama mpuzamakungu na cane cane iyo bafise ikibazo. Ivyo bihugu ngo birashigikirana haba ku bibazo biraba Uburundi canke ibiraba Ubushinwa.

Uburundi n’Ubushinwa ngo birafitaniye amasezerano yo gufasha mu gisata c’uburimyi n’ubworozi n’inyubakwa

Yamenyesheje kandi ko amasezerano ivyo bihugu vyagiriraniye ajanye no kuraba ukugene Uburundi bwotera imbere na cane cane mu bijanye n’uburimyi n’ubworozi no kubandanya inyubako y’ibiro vy’Umukuru w’igihugu kuko hari ikindi gice kizobandanya kwubakwa. Ngo biyemeje no kuzotanga izindi mfashanyo biciye mu gushigikira Uburundi nk’ibiba vyihuta nk’ibifungurwa n’ibindi bikorwa Uburundi buba bwifuza kurangura. Yamenyesheje ko hari n’ayandi masezerano azoshirwako umukono mu minsi iri imbere. Uburundi ngo burafise ibibazo mu vy’ubutunzi ariko si ubwa mbere kandi ngo sibwo bwonyene kuko hari ibindi bihugu vyo muri Afrika bidashobora no guhemba abakozi nko mu kiringo c’amazi atatu, ane, atanu canke arenga. Mu Burundi kugeza ubu ngo abakozi baracahembwa kandi n’imigambi y’iterambere ikabandanya irangurwa; noneho ngo ikintu cose gifise intango n’iherezo. Bisubiye ngo n’ibihugu vya rutura birafise ibibazo bikomeye cane. Ubushinwa rero ngo bwiyemeje gufasha Uburundi mu migambi y’iterambere ku mahera y’ingurane asubizwa atari imfashanyo gusa. Yamenyesheje ko bataronderera mu Bushinwa gusa ahubwo bagurana n’amabanki y’iterambere akora mu burimyi n’ubworizi, kwubaka amabarabara, inyubako za Reta mbere ibikorwa bikaba bibandanya. Yarongeye amenyesha ko Uburundi bufise ikibazo gishobora kuba inyungu ku Bushinwa kuko baheza bakaharonkera isoko.

Ubushinwa ngo bugiye kwongereza ingabire buha Uburundi hamwe n’imfashanyo ija mu mahera Reta ikoresha

Icegera c’Umukuru w’igihugu c’Ubushinwa, Li Yuanchao nawe yamenyesheje ko igihugu ciwe kigiye kwongereza ingabire giha Uburundi, imfashanyo ija mu mahera Reta ikoresha hamwe n’imfashanyo y’ibifungurwa. Yamenyesheje kandi ko Ubushinwa buzokwongereza ibitigiri vy’abanyeshure baja kwiga mu mashure kaminuza yo muri ico gihugu hamwe n’abaja gukarisha ubwenge. Ico gihugu kandi kizobandanya gifasha mu bijanye n’nyigisho z’imyuga n’ubuhinga. Ngo kizofasha kandi mu kuvura abantu barwaye uruhumyi ku buntu. Ubushinwa ngo buzofasha kandi mu gisata c’amasoko ntanganguvu hamwe n’iyindi migambi y’iterambere. Yarongeye amenyesha ko Uburundi ari igihugu kigenzi c’Ubushinwa, aca aboneraho akaryo ko gushima ukugene yakiriwe. Ngo yarashikirije kandi Prezida NKURUNZIZA indamutso ya mugenziwe w’Ubushinwa Xi Jinping. Ngo kuva kera ubushinwa bwamye bushigikira ibihugu vyo muri Afrika biri mu nzira y’amajambere n’Uburundi burimwo. Yamenyesheje kandi ko Ubushinwa bushigikiye ubwigenge bw’ibihugu kandi bwiyamiriza ukwisuka mu bijanye n’ubuzima bw’ibindi bihugu kuko abanyagihugu b’igihugu ica arico cose aribo bihitiramwo inzira bakurikirana. Yamenyesheje ko yashimishijwe n’ishaka abarundi bafise n’uko bamana akamwemwe; akaba yabibonye mu gihe yagendera ishure ry’imyuga ryubatswe ku mfashanyo y’Ubushinwa ryo mu Kigobe, inyubakwa y’ibiro vy’Umukuru w’igihugu n’aho bariko bakorera ibikorwa rusangi. Yamenyesheje ko ugufashanya hagati y’Uburundi n’Ubushinwa kwaguwe bivuye mu mwumvikano hagati y’abakuru b’ivyo bihugu. Ngo nta nkeka ko Uburundi buzobandanya butera imbere mu gihe buzoba burongowe na Prezida NKURUNZIZA. Yarangije amenyesha ko abanyagihugu b’abashinwa ari incuti z’abarundi. Imbere y’uwo mubonano Prezida NKURUNZIZA yahaye Li Yuanchao, Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore n’uwo mushitsi w’iteka, Li Yuanchao baragendeye inyubako zitandukanye zo mu gisagara ca Bujumbura, igihugu c’Ubushinwa caterereye mu bikorwa vyazo. Izo nyubako nazo ni: ishure ry’akarorero ry’imyuga ryo mu Kigobe, ahariko hubakwa ishure ry’akarorero, muri karitiye Mirango ya kabiri, zone ya Kamenge, komine Ntahangwa, ku ntererano y’ishirahamwe rijejwe guteza imbere indero mu Burundi APROSEBU. Iryo shure bagategekanya gusozera ibikorwa vyaryo muri Nyakanga 2017, kugira rizokwakire abanyeshure mu mwaka w’ishure w’2017 ushira uw’2018. Iryo shure rifise amasomero 46, hazoba harimwo aho abana bakiri bato bimenyereza, ishure nshingiro n’igice ca kabiri c’ishure nshingiro kigizwe n’ibisata bitandukanye. Abo banyacubahiro baciye baja hafi y’iryo shure nyene, ahariko hubakwa ikirimba c’Umukuru w’igihugu, ku mutumba Gasenyi, ukukira komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura. Ku musase w’uwo munsi, uwo mushitsi Li Yuanchao ari kumwe n’Icegera ca mbere c’Umukuru, Gaston Sindimwo n’icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore, barahagarikiye amasezerano yo gufashanya hagati y’Uburundi n’Ubushinwa mu bisata bitandukanye vyaserukiwe n’abashikiranganji babirongoye.

Ibihugu vy’Uburundi n’Ubushinwa bisanzwe bifashanya mu bisata bitandukanye

Igihugu c’Ubushinwa kimaze gufasha Uburundi mw’irangurwa ry’imigambi myinshi n’ubu kandi kikiriko. Mu gisata c’amasoko ntanganguvu igihugu c’Ubushinwa carafashije Uburundi mu kwubaka urugomero rw’umuyagankuba rwo ku ruzi Mugere mu 1982 mu ntara ya Bujumbura. Mu gisata c’amagara y’abantu, igihugu c’Ubushinwa carubatse ibitaro vy’akarorero vyo ku Mpanda mu ntara ya Bubanza, congera kirafasha mu gusanura amavuriro amwe amwe yo mu gihugu kirongera kiraronsa ubushikiranganji bw’amagara y’abantu ibikoresho bitandukanye n’abahinga mu vy’ubuvuzi bakorera mu bitaro bimwe bimwe, carubatse ibitaro vy’akarorero vyo mu ntara ya Karusi ku buryo bwatanzwe na Reta y’Uburundi. Ico gihugu giherutse kurungika mu Burundi abaganga b’abahinga bakijije indwara y’uruhumyi abanyagihugu batari bake bakoresheje uburyo bwo kubabaga amaso. Mu gisata c’indero, ico gihugu c’Ubushinwa carubatse ishure kaminuza y’inderabigisha riteye igomwe (ENS) n’irindi shure ry’imyuga ry’akarorero (Ecole Technique Professionnelle) ryo mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura ryinjiwe mu mwaka uheze.Mu gisata c’imico n’akaranga ico gihugu kibicishije ku buserukizi bwaco bwarashizeho igisata kijejwe kwigisha abarundi babishaka ururimi rw’igishinwa ndetse n’izindi nkino ndangakaranga zaco,mbere urwaruka rw’abarundi rukaba ruzihurumbira cane. Abanyeshure b’abarundi baraja kwiga muri ico gihugu ndetse hakaba n’abakozi ba Reta bo mu bisata bitandukanye bahora baja gukarisha ubwenge muri ico gihugu.No mu vyo kwivuna abansi ubu abarundi baraja kunonosora ubuhinga bwa gisirikare muri ico gihugu. Mu gisata c’uburinyi n’ubworozi, igihugu c’Ubushinwa cama kirungika abahinga baza gufasha kugira ubushakashatsi ku giterwa c’umuceri kugira baronse imbuto zirobanuye abarimyi b’ico giterwa bongere bafashe no mu gukinga indwara zishobora kubangamira ico giterwa nyene, eka baranafasha mu kugira ubushakashatsi ku giterwa c’ikigori tudasize inyuma n’imboga mu ntumbero yo kubiteza imbere nk’umuceri kugira ngo abarundi barwize umwimbu bashobore no gufungura neza.Ubucuti bw’ibihugu vy’Uburundi n’Ubushinwa bugeze ku rugero ruteye igomwe nk’akarorero ico gihugu ciyemeje kwubakira Uburundi ibiro vy’Umukuru w’igihugu ku mutumba Gasenyi kandi ibikorwa vyayo bikaba bigeze ku rugero rushimishije.Ico gihugu ntigihengeshanya gutanga imfashanyo z’ubwoko butandukanye zo gushigikira amatora atunganywa mu Burundi. Muri iyi minsi naho ibice bimwe bimwe vy’igihugu vyari vyatewe n’inzara iturutse kw’ihindagurika ry’ibihe ryatumye uruzuba rutera, ico gihugu nico cafashe iya mbere mu gutabara, kirungika mu Burundi imfashanyo igizwe n’umuceri yatanzwe ku banyagihugu bageramiwe n’inzara gusumba abandi mu mihingo myinshi y’igihugu. Mu gisata c’imigenderanire, abategetsi bakuru bakuru b’ibihugu vyacu baragenderanira, nk’Umukuru w’igihugu cacu Petero NKURUNZIZA yagendeye igihugu c’Ubushinwa muri Myandagaro 2014, hamwe n’izindi ngendo zatunganijwe n’abandi bategetsi bakuru bakuru b’igihugu c’Uburundi, nayo abategetsi bakuru bakuru b’igihugu c’Ubushinwa bakagendera Uburundi nk’uko Icegera c’Umukuru w’ico gihugu Li Yuanchao aherutse kugira urugendo mu Burundi kuva ku wa 10 gushika ku wa 12 Rusama 2017 eka n’indongozi z’umugambwe uramutswa ubutegetsi CNDD-FDD zaragendeye ico gihugu c’Ubushinwa nayo indongozi z’umugambwe wa gikominista (PCC) uramutswa ubutegetsi mu gihugu c’Ubushinwa zirabasubiriza mu ndumane . ku ruhande rw’igihugu c’Ubushinwa camye ciyamiriza gushika n’uno munsi ingingo z’agahotoro hamwe n’ibihano ibihugu bimwe bimwe biteye imbere vyama birondera gusaba ngo amakungu afatire Uburundi.Vyongeye hari n’abashinwa bikorera ivyabo bazanye imitahe yabo bakorera mu vy’ubudandaji, hakaba n’abarundi b’abarwizatunga basanzwe baba mu gihugu c’Ubushinwa bashinzeyo imitahe. Tubamenyeshe ko ku munsi w’igenekerezo rya 12 Rusama 2017 ariho Icegera c’Umukuru w’igihugu c’Ubushinwa Li Yuanchao yarangiza urugendo rwiwe mu Burundi. Ku mugoraba w’umunsi ugira kabiri w’urwo rugendo naho uwo mushitsi yarazimanywe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo mw’ihoteri Tanganyika.

Jean-Robert Nshorirambo

Déo Misigaro

Epitance Nduwayo na

Schola Uwanyirigira

 

                                                                                          

    

Ouvrir