Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Reta irahumuriza abarimyi kuko yamaze gushinga igiciro ntarengwa ku kiro c’ikawa

mplReta yarashinze igiciro c’ikawa ku murimyi ataja munsi, naco kikaba ari amafaranga 500 ku kiro c’ikawa ihiye. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi Déo Guide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyeshemakuru. Uwo mushikiranganji yamenyesheje ko hafashwe ingingo mu nama zose zagirishijwe n’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu n’ubushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi kugira isekeza ryo kwegeranya umwimbu w’ikawa w’uwu mwaka w’2017 ushira umwaka uw’ 2018 ugende neza. Ngo igiciro ku murimyi w’ikawa ngo gitegerezwa kutaja munsi y’amafaranga y’amarundi 500 ku kiro c’ikawa ihishiye, ariko ngo ihemba ry’ikibiriraho kubashoye ikawa rirabujijwe. Yaravuze ko ihemba rizogirwa mu biringo bibiri. Ikiringo ca mbere kizoba imbere yuko ukwezi kwa Rusama kurangira ikawa imaze gushorwa, ihemba rya kabiri naryo rikazoba imbere y’impera z’ukwezi kwa Mukakaro umwaka w’2017. Yaravuze kandi ko ibigo begeranirizamwo ikawa ihishiye bikora bitisunze amategeko bigiye guhagarikwa, ikindi naco ngo ni uko ibigo begeranirizamwo ikawa ihishiye bitegerezwa gukoreshwa n’ababifitiye uburenganzira. Ngo birabujijwe gutonorera ikawa i muhira mu turere dusanzwe turimwo amatonorero y’ikawa. Yarongeye amenyesha kandi ko izo ngingo zitaraba intara ya Ruyigi, Rutana hamwe na Cankuzo. Guide Rurema yamenyesheje kandi ko Reta y’Uburundi itazokwihanganira uwo wese azogurisha ikawa mu kinyegero. Ngo aboneyeho akaryo ko gusaba abajejwe intwaro kuva hejuru gushika hasi hamwe n’abakomiseri b’intara ziri ku mbibe kuhagabira kugira batuze ingeso mbi isubiza igihugu mw’ihumbi mu gihe Reta iriko ikora uko ishoboye kwose kugira umwimbu w’ikawa nziza y’akanovera wiyongere. Ngo ubushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi buboneyo akaryo ko kumenyesha abajejwe intwaro n’abarimyi b’ikawa ko hari abakozi bo mu gisata c’ikawa bazogendera kugira barabe ingene isekeza ry’ishora ry’ikawa ririko riragenda bongere bahimirize abakorera muri ico gisata bose kuri izo ngingo zafashwe. Yasavye ashimitse abajejwe uburimyi mu ntara gukurikirana ico gikorwa kugira inyungu z’abakorera mu gisata c’ikawa bose zubahirizwe. Munyuma yaho umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi yaragendeye urugomero rwo ku ruzi Kajeke rwo kuvomera imirima. Kajeke ruri muri komine Mpanda intara ya Bubanza kugira bihweze ingorane zagiye ziraba. Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, Guide Rurema yagiye ajanye n’abahinga bava mu bindi bihugu ari kumwe n’abo mu Burundi kugira barabe ingorane zagiye ziraba hanyuma bashobore kubandanya barukora. Ngo abo bahinga bazomara indwi 5 mu Burundi kugira barabe amahinyu yagiye araba ku gice kimwe kimwe c’uwo mugambi bongere batange impanuro z’aho vyononekaye n’aho vyosanurwa. Yaravuze ko uwu mwaka w’2017 uzohera basuzumye neza ivyokorwa. Ngo mu mwaka w’2018 hazoca hasubirwamwo hanyuma mu mpera z’umwaka 2018 bazoba batanguye guha amazi abanyagihugu mu mirima yabo. Ngo nk’imigende itwara amazi mu mirima yarononekaye ngo abo bahinga bazoca babigira neza babicishije mu vyigwa bize.

Thérèse Niyonkuru

Ouvrir