Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Inyubako n’amabarabara ngo vyerekana intambwe igihugu kigezeko mw’iterambere

DSC04680Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yaratunganije inama ku bakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n’ibintu n’ibikorwa vya Reta ku wa 2 Rusama 2017 ku murwa mukuru w’intara ya Rumonge. Intumbero y’iyo nama kwari ukurabira hamwe ivyaranguwe n’ibisata bitandukanye vy’ubwo bushikiranganji, intambamyi zatumye bimwe bitaranguka n’inyishu zayo hatibagiwe ibitegekanijwe kurangurwa mu mezi ari imbere. Mw’ijambo ryo gutanguza inama, Joseph Butore yamenyesheje ko iyo nama yatunganijwe mu ntumbero ya Reta yo gushigikira no gukurikirana ibikorwa vyo guteza imbere igihugu biciye ku bushikiranganji butandukanye nk’ubwo gutwara abantu n’ibintu n’ibikorwa vya Reta bwari bwaramukiwe uwo munsi. Ngo hakurikijwe imirimo ubwo bushikiranganji buhamagariwe gukora, biragaragara neza ko ari ubushikiranganji bushobora gufasha cane mu guteza imbere ubutunzi bw’igihugu biciye nko ku nyubako nziza, amabarabara meza ahuza intara n’ibihugu bisangiye imbibe n’Uburundi, amabarabara y’indarayi, ibibuga vy’indege hamwe n’ibivuko. Ariko ngo kugira ngo ivyo bigerweko, harakenewe abakozi babifitiye ubumenyi n’ubushobozi kandi b’inkerebutsi badasiba kandi badacererwa ku kazi hatibagiwe gukunda igihugu. Yahereye aho ahanura abakozi bo muri ubwo bushikiranganji na cane cane abakozi bakuru bakuru barongoye abandi, kwama bitwararika iminsi yose gushira mu ngiro imigambi bateguye kurangura mu 2017. Ngo iyo migambi bakwiye kuyigira iyabo kugira ngo bashobore kuyishira mu ngiro neza. Butore yabandanije asaba abakozi bose bo muri ubwo bushikiranganji gukora neza gusumba kugira ngo baduze amanota yo muri uwu mwaka kuko ngo ayo ubwo bushikiranganji bwaronse mu mwaka uheze w’2016 angana na 73, 3%, naho atari mabi, ari munsi y’ayo Reta yari ibitezeko. Yabandanije ashima ivyashitsweko nk’amabarabara amwe ahuza intara yubatswe hamwe n’uko ibarabara ry’indarayi Dar-es-Salaam –Kigoma ryasubiriye gukora, ivyo ngo bigatuma ibidandazwa biza i Burundi bishika vuba biciye ku kiyaga Tanganyika. Ngo abarwizatunga baremeza ko iyo nzira ituma bunguka amafaranga angana n’ibice 40% y’ayo bahora batanga bacishije ibidandazwa vyabo i Kobero ku mupaka Uburundi buhana na Tanzaniya. Ariko ngo haracariho agahaze kanini mu bijanye n’imodoka zitwara abantu mu bisagara hamwe n’ivyo kunagura ibikoresho vyo ku kivuko no ku kibuga c’indege vya Bujumbura hakurikijwe igihe tugezemwo. Ku vyerekeye Reta, Butore yamenyesheje ko ataco itazokora kugira ngo ishigikire ubwo bushikiranganji mu ntumbero yuko bwokworoherwa mu gushira mu ngiro imigambi bwiyemeje.

Aha yavuze ko Reta izokwitaho nk’ibijanye no gushiraho amategeko meza azotuma ibisata bitandukanye bishobora kurangura neza imirimo bishinzwe. Umushikiranganji wo gutwara abantu n’ibintu hamwe n’ibikorwa vya Reta Jean Bosco Ntunzwenimana nawe yarashikirije ivyashoboye kurangurwa muri ubwo bushikiranganji ajejwe mu mezi atatu aheze. Ivyo navyo bijanye ahanini n’amabarabara yubatswe, ivyo gutwara abantu n’ibintu vyateye intambwe mu gihugu no mu karere hamwe n’ivyo kwubaka hamwe no gusanura inyubako z’ubuzi bwa Reta n’inzu zibamwo abarongozi bakuru b’igihugu. Yaranashikirije ibikiriko birarangurwa n’ibitegekanijwe kuzorangurwa. Ntiyibagiye no gushikiriza intambamyi ubwo bushikiranganji bwahuye nazo mw’irangurwa ry’imigambi bwishinze. Izo nazo zijanye ahanini n’amategeko hamwe n’uburyo. Yarabandanije amenyesha ko mu mezi atatu ya mbere y’uwu mwaka, harishwe amafaranga y’amarundi angana na 1.978.153.509 yo gupangira ubuzi bwa Reta hamwe n’ayashika ku 121.068.572 yo gupanga inzu zibamwo abategetsi bakuru bakuru b’igihugu. Joseph Butore, yamenyesheje ko amafaranga atavuze uko angana,   Reta yo ironka ku mazu yayo ipangishije ari make cane y’inticantikize. Abayobozi bakuru b’ubuzi buri mu bisata bikuru bikuru vy’ubwo bushikiranganji arivyo, gutwara abantu n’ibintu, amabarabara n’inyubako, bahavuye bahabwa ijambo barashikiriza ivyo baranguye, ibiriko birakorwa, ibitaranguwe n’imvo zabitumye n’ivyo bategekanya gukora kugira ngo batorere inyishu ingorane bahuye nazo. Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro ku vyashikirijwe, Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu yarabatekereye impanuro zo gukoresha neza uburyo bahabwa kugira ngo bashobore kurangura imigambi biyemeje gutyo ubushikiranganji bushobore kuba inkingi y’iterambere ry’ubutunzi bw’igihugu nk’uko Reta ibuvyitezeko.   

Schola Uwanyirigira

                     

                   
              

 

Ouvrir