Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

1Rusama 2017: Ihimbazwa ry’umunsi mpuzamakungu w’abakozi n’akazi : Umukuru w’igihugu asaba abarundi gutandukanya ibikorwa vyiza na bibi

cxvdKw’igenekerezo rya 1 Rusama 2017, Uburundi bwarifatanije n’ibindi bihugu vyo kw’isi mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n’akazi ku civugo «Twijukire ibikorwa, vyo soko ry’iterambere ry’imiryango yacu n’igihugu». Ivyo birori rero bikaba vyaratunganijwe mu ntara zose z’igihugu birongowe n’abaserukiye Reta.Ibirori nyamukuru bikaba vyabereye ku murwa mukuru w’intara ya Makamba birongowe n’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA, aho yasavye abarundi gutandukanya ibikorwa vyiza na bibi, muri ivyo bikorwa bibi, ngo hariho ibisubiza inyuma igihugu n’imiryango. Ibikorwa vyiza ngo biba vyemewe n’amategeko agenga igihugu, ibikorwa bibi navyo birahanwa. Ahanini mw’ijambo ryiwe, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yagarutse kw’ijambo yashikirije ku muhingamo wo ku wa 30 Ndamukiza 2017, aho ahamagarira abarundi kwijukira ibikorwa kugira bateze imbere imiryango yabo n’igihugu. Vyongeye, asaba abarundi kuja hamwe mu budasa bwabo bijukire ibikorwa vy’iterambere. yasavye abajejwe intwaro gukora ibishoboka kugira ingendo y’abubaka bidaciye mu mategeko ituzwe, ivyo ngo ninavyo bituma uguharika bibandanya vyibonekeza. Kuri abo bose bacanishijemwo abarundi bafatiye ku moko, ngo abarundi bakwiye kumenya ko ata moko ahari mu Burundi. Iyo haba hari ubwoko mu Burundi, ngo bamwe bose baba bafise ururimi rwabo, imico n’akaranga vyabo. Ku barongozi batandukanye, yabasavye kurwanya urudandaza rudaciye mu mategeko rw’ubutare, ikawa n’isukari. Ku myitwarariko y’icegera c’uwurongoye urunani mpuzamasendika COSYBU n’uwaserukiye abakoresha, yasavye ko Reta yorwiza akazi kugira ubushomeri mu rwaruka bugabanuke n’uko ukubaho kw’abakozi kwokwisununura, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yamenyesheje ko iyo myitwarariko yose ifise inyishu mw’ijambo yashikirije buca uwo munsi mukuru uhimbazwa. Icegera c’umukuru w’urunani mpuzamasendika yarasavye ko amashirahamwe ataronse ibice 34% Umukuru w’igihugu yaronkeje abakozi ba Reta ko abo bakozi boronswa twa turusho two ku mushahara, umukozi aronswa uko umwaka utashe. Umukuru w’igihugu yasozereye ijambo ryiwe aronsa udushimwe abitanze kurusha abandi mu mwaka w’2016, nk’umushikiranganji w’umutekano, Alain Guillaume Bunyoni yaronkejwe ibahasha y’imiriyoni 2 z’amarundi hamwe n’urupapuro rw’iteka, umumenyeshamaku akorera iradiyo y’igihugu, Léonidas Ninteretse yaronkejwe umuriyoni w’amarundi, n’urupapuro rw’iteka. Muri ubwo bushimwe, abarongoye amakomine 20 ya mbere yakoze gusumvya ayandi muri vya bikorwa vyararikirwa abanyeshure bari mu buruhuko yararonkejwe ubushimwe bugizwe n’ibahasha y’imiriyoni 3 n’urupapuro rw’iteka , eka yarahaye ubushimwe n’abandi tutiriwe turadondagura. Umukuru w’igihugu nawe nyene yararonkejwe ingabire y’inka y’imvyeyi n’inyana yayo, zitwa bikorwa na yabikorwa.                                                                                                

Ngo nta terambere rirama rishoboka ahatari umwumvikano hagati y’abakozi n’abakoresha

Ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w’abakozi n’akazi vyabereye mu ntara ya Ruyigi vyari birongowe n’Umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda ari kumwe n’abashingamateka n’ abakenguzamateka batowe muri iyo ntara hamwe n’abakozi bajejwe imirimo itandukanye mu rwego rw’Inama Nshingamateka. Umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda mw’ijambo ryiwe yaragarutse kw’ijambo ryari ryaraye rishikirijwe n’Umukuru w’igihugu rijanye n’uwo munsi mukuru. Buramatari w’intara ya Ruyigi Abdallah Hassan mw’ijambo ryiwe yarahaye ikaze umukuru w’inama Nshingamateka n’abandi banyacubahiro hamwe n’abadi bose bari bitavye ivyo birori, yongera araca kumayange ingene intara arongoye yifashe mu bijanye na poritike, ubutunzi n’imibano. Uwuserukiye abakozi mu ntara ya Ruyigi , Antoine Manirakiza yarashikirije ijambo kw’izina ry’urunani rw’amashirahamwe y’abakozi aho yamenyesheje ko ata terambere rirama rishoboka igihe ata mwumvikano uri hagati y’abakozi n’abakoresha.

Abakozi n’abakoresha basabwa kwigira ingendo nshasha kugira bashobore kurwiza umwimbu

Ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n’akazi vyabereye mu gisagara ca Bujumbura vyari birongowe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo. Mw’ijambo yashikirije kw’izina ry’Umukuru w’igihugu na Reta arongoye yarasavye abari bavyitavye, kwigira inama y’ingendo nshasha izobashikana ku yindi ntambwe mu mwaka uza bahimbaza umunsi mukuru nk’uwo.Yamenyesheje kandi ko uwu mwaka hibonekeje inzara mu ntara zimwe zimwe biturutse kw’ihindagurika ry’ibihe. Naho biri uko ngo biribonekeza ko umwimbu w’impeshi uzogenda neza, akaba yaciye asaba abarimyi kuzoziganya uwo mwimbu kugira ntibawumarire ku masoko. Ahanini rero iryo jambo rikaba ryasa n’iryari ryaraye rishikirijwe n’Umukuru w’igihugu.   Uwaserukiye abakozi Tharcise Gahungu ari nawe arongoye urunani rw’amasendika COSYBU, mw’ijambo ryiwe yamenyesheje ko ata terambere rishoboka mu gihe hatabaye umwumvikano hagati y’abakozi n’abakoresha. Yamenyesheje kandi ko abakozi n’abakoresha bakwiye kuja hamwe bakaraba ibikenewe gukosorwa kugira umwimbu wiyongere mbere bagategurira hamwe imigambi boshira imbere. Ngo barashima kubona Reta yarafashe ingino yo kwugurura konte ya sendika y’abigisha yari yarugaye. Barashima kandi kubona Reta yarashoboye kwumvikana n’abigisha ikabaha akarusho kuva mu mwaka uheze w’2016. Naho biri uko ngo COSYBU iranegura kubona Reta itashize mu ngiro ivyari vyumvikanyweko n’abakoreha, abaserukira abakozi na Reta ku bijanye no gusubizaho twa turusho ku bakozi bandi ba Reta. Yamenyesheje kandi ko hakiri utunenge mu bijanye n’intwaro ibireye nko gutanga amasoko ya Reta no mw’itunganywa ry’amashirahamwe ya Reta. Ngo haracibonekeza ibiturire no gusesagura amatungo ya Reta. Yarasavye kandi Reta kugarukira ishirahamwe ONATEL ngo rigeze aho umwansi ashaka kandi rifitiye akamaro kanini Reta n’abakozi baryo. Imanza abakozi batsinze ngo ntizishirwa mu ngiro biturutse ku kagagazo k’abayobozi bamwe bamwe, ivyo bigatuma amashirahamwe ya Reta ahagirira agahombo kuko bitebe bitebuke bategerezwa gushumbushwa. Ngo itegeko ry’Umukuru w’igihugu ryoshirwa mu ngiro kugira umuyobozi yagiriye ikosa abe ariwe ariha inshumbusho n’indishi y’akababaro ku mukozi yirukanywe hadakurikijwe amategeko. Akazi ngo kotangwa ku mugaragaro gutyo kakaronka uwarushije abandi. Yamenyesheje kandi ko amashirahamwe yigenga nayo nyene yokwitwararika gutegekaniriza kazoza abakozi hamwe no kubavuza. Umukuru w’igisagara ca Bujumbura nawe Freddy Mbonimpa mw’ijamabo ry’ikaze yasavye abanyagisagara kwijukira ibikorwa vy’iterambere no kugira isuku mu gisagara.

Thérèse Niyonkuru

Epitace Nduwayo  

Déo Misigaro

Ouvrir