Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Intwazangabo mu gisirikare 26 zararonkejwe ubumenyi bwo gutanga icigwa co gukundisha igihugu

cccvvdfIbiro bikuru vy’intwaramiheto bifashwe mu mugongo n’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukudisha igihugu vyaratunganije, kuva ku wa 2 gushika ku wa 4 Rusama 2017, icigwa kijanye n’ubuhinga bwo gutanga inyigisho zo gukundisha igihugu. Intwazangabo 26 ni zo zatumiwe muri ico cigwa kugira ngo nazo zizoshware hirya no hino mu makambi ya gisirikare gutanga inyigisho zerekeye gukunda igihugu. Ijambo ryuguruye ibikorwa vyo gutanga ico cigwa ryashikirijwe n’umukuru w’intwaramiheto, jenera Prime Niyongabo. Muri iryo jambo, Prime Niyongabo amaze gushimira ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati n’inyigisho zo gukundisha igihugu yaciye ashimira kandi intwazangabo zatumiwe muri izo nyigisho zigaheza zikitaba akamo zatewe. Yibukije ko izo nyigisho zitangwa mu gihe Ibwirizwa Shingiro ritegekanya ko intwaramiheto zitegerezwa kwama zironswa inyigisho n’ubuhinga bwo kubungabunga amahoro n’umutekano mu gihugu. Ngo ni muri iyo ntumbero rero izo nyigisho zitangwa na cane cane kugira ngo abasanzwe bajejwe kwubahiriza amahoro n’umutekano vy’igihugu bakunde ubwambere igihugu cabibarutse. Muri iryo jambo kandi Prime Niyongabo yamenyesheje ko urwego rwa gisirikare rwiyemeje gutanga ubumenyi bukwiye mu mwaka w’2017 ku ntwaramiheto kugira ngo umubano mwiza no gukorera hamwe ata wandya wangura, vyame biranga intwaramiheto. Ngo ntakitazokorwa mu ntumbero yo kwama hatangwa bene izo nyigisho ku bari mu nzego zijejwe umutekano. Ku bwa Prime Niyongabo ngo izo nyigisho zihawe intwazangabo zatowe mu makambi atandukanye kugira ngo nazo zizoheze zigishe intwaramiheto aho ziri hose. Ku bwa Prime Niyongabo ngo izo nyigisho zaje hageze kuko intwaramiheto zigiye kwironkera abazigisha ingene zikwiye kwifata mu mirimo yazo ya minse yose. Ngo ni muri izo nyigisho kandi hazova uguhindura ingendo kwa bamwe bamwe mu ntwaramiheto bishika bakarenga amategeko haba mu kubahiriza agateka ka zina muntu eka mbere no kuri bamwe usanga bashobora kurya ibiturire. Ngo izo nyigisho ni akaryo ko guhindura ingendo ituma haba ukudasenyera ku mugozi umwe kandi igikorwa ari kimwe. Yarangije ijambo ryiwe asaba abitavye ico cigwa kugikurikirana neza kugira ngo ejo aho bukera nabo baje ku kivi kibarindiriye co gutanga izo nyigisho mu ntwaramiheto zose z’igihugu. Mwomeya ko umunyamabanga ntayegayezwa w’ubushikiranganji bw’itwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukundisha igihugu, Déo Ruberintwari yari yabanje gusigura ivyatumye hategurwa icigwa c’inyigisho zo gukundisha igihugu beneco. Ku bwiwe ngo inyigisho zo gukundisha igihugu ni umugambi w’igihugu wa kera wagiye ushirwa mu ngiro hakurikijwe ibihe vya poritike igihugu cagiye gicamwo. Ngo n’iki gihe umuntu aravye ibihe vya poritike igihugu kirimwo ngo birakenewe ko izo nyigisho zitangwa uhereye kubasanzwe baterera mw’iyubahirizwa ry’amahoro n’umugekano mu gihugu. Inyuma y’ayo majambo abahinga harimwo Térence Mbonabuca asanzwe ari umuyobozi mukuru ajejwe intwaro yo hagati mu bushikiranganji bw’intwaro yo hagati n’inyigisho zo gukundisha igihugu baciye, batangura gutanga ico cigwa.

Nathan Ntahondi

Ouvrir