Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Reta y’Uburundi ngo ntaco itazokora kugira ngo umurwi CNIDH urangure neza imirimo washinzwe

lkioUmurwi w’igihugu ujejwe agateka ka zina muntu (CNIDH) waratunganije ku wa 25 Ndamukiza 2017 i Bujumbura, ibirori vyo gutanguza icese umugambi wawo urashe ugira kabiri wo kuva mu 2016 gushika mu 2020.Ivyo birori vyari vyatewe iteka n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo.Hariho n’umushikiranganji wo gushigikirana n’agateka ka zina muntu, Martin Nivyabandi n’uw’ubutungane Aimée Laurentine Kanyana, n’abandi banyacubahiro batari bake. Mw’ijambo ry’uwo munsi, Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo yaramenyesheje ko umurwi CNIDH ari urwego rukomeye rujejwe gukingira agateka ka zina muntu mu ntumbero yo gutsimbataza ukwishira n’ukwizana, umutekano no kubaho neza kw’abanyagihugu ari naco gituma ngo Reta y’Uburundi ataco itazokora kugira ngo uwo murwi CNIDH urangure neza imirimo washinzwe.Yabandanije amenyesha ko umuco wo kwubahiriza agateka ka zina muntu wamyeho mu Burundi n’imbere y’umuzo w’abakoroni. Ngo kuva umwana ari muto, baramutoza kwubahiriza ubuzima, ukungana kw’abantu, kugendera ubuntu, ubutungane, gukingira abakene, impfuvyi n’abapfakazi. Ngo barabuza abana no kwica umuserebanyi. Ivyo vyose ngo vyerekana ko mu Burundi kwubahiriza ubuzima vyamye ari inkingi y’indero y’abana. Ngo ni mu ntumbero yo gukurikiza iryo ragi ryiza Reta y’Uburundi yashizeho umurwi CNIDH kugira ngo ubere inkingi izindi nzego zose mu bijanye no kwubahiriza agateka ka zina muntu. Sindimwo yaboneyeho akaryo ko gushima ibikorwa bimaze kurangurwa n’uwo murwi kuva utangura mu 2011 haba mu gukingira agateka k’abanyagihugu,mbere ngo barushirizeho kwukubahiriza, haba no guhanura Reta n’izindi nzego zirongora igihugu kugira ngo begere abanyagihugu bongere babatunganirize neza mu vyo bakeneye. Yaboneyeho kumenyesha ko Reta ataco itazokora kugira ngo ishigikire umurwi CNIDH mw’irangurwa ry’ibikorwa ujejwe. Uwuserukira igihugu c’Ubuhorande mu Burundi,igihugu gisanzwe gifasha umurwi CNIDH, umupfasoni Irma Dueren yavuze ko igihugu ciwe canezerejwe no kubona Uburundi bwitaho cane ibijanye n’agateka ka zina muntu bubicishije ku murwi CNIDH kuko ngo ari ikintu nyamukuru igihugu c’Ubuhorande gishira imbere hamwe no mu migenderanire no gufashanya n’ibindi bihugu. Yarakeje umurwi CNIDH ku bikorwa waranguye muri iyi myaka 6 iheze, aboneraho kuwusaba kwongereza inguvu mu bikorwa kugira ngo ukwubahiriza agateka ka zina muntu bibandanye bitera imbere nk’umuzinga. Dueren yaboneyeho gusaba Reta y’Uburundi kubandanya ikora ibishoboka kugira yongere gukorana neza n’amashirahamwe mpuzamakungu harimwo ibiro mpuzamakungu bijejwe agateka ka zina muntu. Ntiyibagiye kumenyesha ko igihugu c’Ubuhorande kizobandanya gifasha umurwi CNIDH mu gushira mu ngiro umugambi wayo ugira kabiri wo kuva mu 2016 gushika 2020. Umuhuzabikorwa mfatakibanza w’amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi Bo Viktor Nylund nawe yaramenyesheje nawe ko ukwubahiriza agateka ka zina muntu ari umushinge w’amahoro arama kandi ari umugambi nyamukuru w’Ishirahamwe Mpuzamakungu (ONU). Ngo nico gituma iryo shirahamwe ryiyemeje gufata mu mugongo ryivuye inyuma amashirahamwe yigenga nka CNIDH akora atiziganya mu gukingira agateka ka zina muntu no gutsimbataza ubutungane. Nawe nyene yaramenyesheje ko ishirahamwe ONU ryiyemeje, rikoranye na Reta y’Uburundi, gushigikira umurwi CNIDH mw’ishirwa mu ngiro ry’ibikorwa biri mu mugambi wawo urashe wo kuva mu 2016 gushika mu 2020. Mw’ijambo ryiwe, uwurongoye umurwi CNIDH Jean Baptiste Baribonekeza yaramenyesheje ko uwo mugambi ugira kabiri wateguwe hisunzwe ibikorwa uwo murwi ujejwe, ivyaranguwe n’ivyagoranye mw’ishirwa mu ngiro ry’umugambi wa mbere watanguye mu 2012 urangira mu 2015. Intumbero nyamukuru y’umugambi ugira kabiri ngo ni ugufasha kugira ngo agateka ka zina muntu gatsimbatazwe koko kandi gakingirwe ku barundi n’abanyamahanga bose baba ku butaka bw’Uburundi. Ngo uwo mugambi ushingiye ku nkingi zitanu arizo: Kurushirizaho gukingira agateka ka zina muntu muri rusangi na cane cane mu bijanye no guhana ivyaha ; guterera kugira ngo habe ibiganiro vyubaka mu bijanye n’agateka ka zina muntu; gukora ibishoboka kugira ngo agateka ka zina muntu mu vyerekeye ubutunzi, imibano n’imico kama karushirizeho kwubahirizwa ; kurushirizaho gukingira agateka ka bantahonikora hamwe no gutsimbataza uruhara rw’umurwi CNIDH mu nzego zitandukanye z’igihugu. Jean Baptitse Baribonekeza yaratanze umwizero ko uwo mugambi ugira kabiri uzoranguka ku neza y’abarundi n’abanyamahanga baba mu Burundi mu gihe uzofatwa mu mugongo kandi ugashigikirwa na Reta, abafasha Uburundi, abikorera ivyabo, amashirahamwe adaharinira ivyicaro vya poritike hamwe n’abanyagihugu bose n’abandi bakunzi b’Uburundi.

Schola Uwanyirigira

                                                                            

Ouvrir