Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umushikiranganji Ndahayo agiye kwihutira gushira mu ngiro imigambi asigiwe n’uwo akoreye mu ngata

IMG7Mu bushikiranganji bujejwe iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’ibihugu vyo muri Afrika y’Ubuseruko EAC harabaye ibisikanya hagati y’umushikiranganji mushasha, Isabelle Ndahayo n’umushikiranganji yahahora Léontine Nzeyimana aho hari ku wa 26 Ndamukiza 2017. Inyuma y’iryo bisikanya, Nzeyimana yamenyesheje ko mu migambi mikuru mikuru asize harimwo umugambi w’igihugu werekana ukungene Uburundi bwokwinjira mu muryango w’ibihugu vyo muri EAC. Uwo mugambi wari wemejwe n’inzego zose zibijejwe hari hasigaye ko Inama Nshikiranganji iyemeza. Ngo umugambi wo gushira ku rugero rumwe amategeko y’Uburundi n’ay’ibihugu biri mu muryango wa EAC kugira bikunde ko igihugu kija mw’isoko rusangi ata ntambamyi. Nzeyimana yamenyesheje ko asize igikorwa co gushinga inzego zizotuma ugukoresha ifaranga rimwe muri EAC bizoba vyatanguye kuja mu ngiro mu 2024. Yabandanije amenyesha ko Uburundi aribwo buzokwakira mu kwezi kwa Mukakaro 2017 inama ya EAC ku vyerekeye igitoro, vyumvikana ko bikenewe ko ubushiranganji bujejwe iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’ibihugu vyo muri EAC buzokorana n’ubushikiranganji bujejwe ubutare n’agataka n’amasoko ntanganguvu mu gutegurira hamwe iyo nama kugira ize igende neza. Ngo Uburundi kandi ni bwo buramukiwe gutunganya ihiganwa mu nkino hagati y’abasirikare bo mu bihugu vya EAC ari naco gituma ubushikiranganji bujejwe iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’ibihugu vyo muri EAC buzofatanya n’ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu gutegura izo nkino. Ndahayo yamenyesheje ko ubu ata migambi mishasha azanye, ahubwo ico agiye kwihutira ari ukubanza gushira mu ngiro imigambi asigiwe n’uwo akoreye mu ngata. Mwomenya ko imbere y’iryo bisikanya, Ndahayo yari yabanje kurahira imbere y’Umukuru w’igihugu avuga ati : « Imbere y’Umukuru w’igihugu n’imbere y’Inama Nshingamateka jewe Isabelle Ndahayo ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y’ubumwe bw’abarundi, kw’Ibwirizwa Shingiro rya Repubulika y’Uburundi n’ayandi mabwirizwa kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y’Uburundi n’abarundi, nkubahiriza ubumwe bw’abarundi, amahoro n’ubutungane kuri bose, mukurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n’ingendo z’ihonyabwoko n’ugukumirana, Uguharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu n’akabanyagihugu bose. » Ivyo birori vyari vyitabwe n’abategetsi bakuru bakuru n’abashingamateka n’abakenguzamateka n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi.

Aline Kanyana

Ouvrir