Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Imikangara yo mw’ishure ISCAM isabwa kugendera akarangamutima k’urwego rwa gisirikare

wwwazImikangara yo mw’ishure kaminuza y’intwazangabo ISCAM basabwa kugendera akarangamutima k’urwego rwa gisirikare bongere barangwe n’umutima w’urukundo hagati yabo. Eka ngo mu mirimo yabo ya minsi yose yo gucungera igihugu n’abanyagihugu n’ivyabo, ngo bokwama na ntaryo barangwa n’umutima wo agashimwe, umuto yubahe umukuru, umukuru nawe yubahe kandi yubahirize umuto. Izo ni zimwe mu mpanuro zatanzwe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, ku wa 11 Ndamukiza 2017, aho yari yagiye kwifatanya n’abarongoye ishure kaminuza ry’intwazangabo mu gisirikare ISCAM mu birori vyo kwugurura umwaka w’ishure mushasha w’2016 ushira uw’2017 no kwemerera icese imikangara 109 harimwo abakobwa 11 bo mu murwi wa 47 gukurikirana inyigisho zabo muri iyo kaminuza. Nk’uko Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yabandanije abishikiriza, ngo uwo mugirwa wo gutunganya ibirori nk’ivyo vyo kwugurura umwaka mushasha ngo ni akaryo keza ko gutereza amaso inyuma kugira barabe ivyaranguwe, ivyagenze neza bishimangirwe, ibitashobotse navyo bikosorwe. Mu gihe iryo sango ryo gutangura umwaka mushasha ritanguzwa n’indwi yahariwe ubumenyi, akaranga n’inkino, ngo iyo mikangara yararonse inyigisho zitandukanye harimwo n’icigwa catazwe n’Umukuru w’igihugu gifise ijambo ry’umutwe «Winjira mu kibira utazi, ugaca inkoni utazi ». Muri iyo ndwi nyene, barigishijwe kutivanga mu bikorwa vya poritike na cane cane kwirinda kwaka ijambo abanyagihugu canke no kubavuguruza. Umukuru w’igihugu yaboneyeho akaryo mw’ijambo ryiwe ko gutera akamo indongozi mu nzego z’umutekano no kwivuna abansi gusoma, kuzirikana, batahure kandi batahuze abo barongoye ingingo ziberekeye ziri mw’Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi, izo nazo ni ingingo ya 82 n’iya 256. Haruhande y’ibirori vyo gutanguza icese umwaka w’ishure w’2016 ushira uw’2017, kabaye n’akaryo ko kwemerera icese umurwi wa 47 kwinjira icese mw’ishure ISCAM, guhagarikira uguhererekanya ikimenyetso c’abaserukira abandi hagati y’umurwi wa 43 n’uwa 44, hamwe no gushikiriza icese impapuro z’umutsindo abarangije ivyigwa muri ISCAM bo mu murwi wa 42 no kwakira indahiro zabo. Abo bo mu murwi wa 42, barahira bavuga ko bazorangura amabanga bajejwe bisunze amasezerano y’ubumwe bw’abarundi hamwe n’Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi. Abasirikare bari mu bikorwa vyo kugarukana amahoro ngo borangwa n’umutima wo gukunda igihugu Mw’ijambo ryiwe, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarakeje abasirikare barungitswe mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye. Akaba yarabateye akamo ko kurangwa n’umutima wo gukunda igihugu, kwubaha inzego, gusenyera ku mugozi umwe , gutyo amahoro asasagare mu Burundi. Ku mikangara yemerewe gukurikirana ivyo vyigwa, basabwe kwitaho ivyigwa n’ubwira n’umwete birinde ivyo vyose vyoza bibasamaza. Kuri Reta y’Uburundi, ngo ntaco itazokora kugira ishigikire igisirikare c’Uburundi muri rusangi na cane cane inyigisho ihereye muri ISCAM kugira iramure intwazangabo zishoboye amabanga yo kurongora bagenzi babo. Vyongeye, Umukuru w’igihugu yaboneyeho kubatekerera impanuro, aho yabasavye kugendera akarangamutima karanga urwego rwa gisirikare, kurangwa n’umutima hagati yabo. Mu gikorwa co gucungera imbibe z’igihugu, ngo bagendere akaranga k’intare mu gukingira igihugu. Mu ntumbero yo kurwanya ibinyoma vyo gutyoza urwo rwego, ngo bijukire gukoresha ubuhinga bwa none mu guhanahana amakuru yubaka gusa. Iyo bagiye mu bikorwa vyo kugarukana amahoro, ngo bame na ntaryo bamiza ku mutima Uburundi. Mu gihe abasirikare bamaze imyaka mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu makungu, yabasavye kwandika ibitabu bishira ahabona ibikorwa igisirikare kirangura mu makungu bongere batunganye amareresi. Ivyo bitabu ngo ni ubutunzi ntangere, muri kubu na kazoza ku nzego z’umutekano no kwivuna abansi. Mu mirimo yabo, yabasavye gusenga Imana kugira ibashoboze imirimo bajejwe kubera ngo Imana niyo itanga ubwenge. Ikindi ngo bokwisunga basokuru na cane cane Ntare Rushatsi aho ariwe yatanze imbibe z’Uburundi, Ntare Rugamba nawe akazigwanira, umwami Mwezi Gisabo nawe akaba yaragwanije abakoroni bari baje gushira mu buja Uburundi. Akabona ko bisunze ubwo burorero bwiza vyotuma bakora neza gusumba uko biri muri kino gihe. Umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba n’uwurongoye ishure kaminuza ry’intwazangabo, basavye iyo mikangara kwitaho ivyigwa vyabo bime amatwi abo bose bagomba kubakwegera mu bikorwa vya poritike. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba basozereye ivyo birori bagabiyeUmukuru w’igihugu ishashi y’inka yitwa Yamugisha. Haruhande y’abanyucubahiro batandukanye, ivyo birori vyari vyitabwe n’abarongoye amashure yigisha ivya gisirikare mu bihugu vya Kenya, Ubuganda na Tanzaniya.

Déo Misigaro

                                                                                                            

    

Ouvrir