Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara ya Ngozi : Abadandaza basabwa kwirinda kumarira umwimbu w’Uburundi mu bihugu vyo mu karere

qmqmqmAbadandaza basabwa gukora ibishoboka vyose kugira umwimbu w’ibiterwa mbumbarugo bigiye kwimburwa hamwe n’ikawa ntuherere mu bihugu vyo mu karere. Eka ngo bokwirinda no gukora urudandazwa rudaciye mu mategeko kubera ababikora vyerekana ko badafise umutima wo gukunda igihugu. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu nama Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yagirishije abakozi bakuru bakuru bo mu bigisata vy’ubutungane, ubutunzi, intwaro ibereye, abo mu nzego z’umutekano hamwe n’abadandaza bo mu ntara zitanu ziri ku mipaka y’ibihugu bisangiye imbibe n’Uburundi, arizo Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo aho bavuganye ibijanye n’urudandazwa rw’ikawa hamwe n’ubutare, hari ku wa 3 Ndamukiza 2017, muri komine Marangara, intara ya Ngozi. Nk’uko icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana yabandanije abishikiriza, ngo muri iyo nama barabiye hamwe muri rusangi ubuzima bw’igihugu. Mu gihe abadandaza b’abarundi bitaho cane inyungu zabo, Umukuru w’igihugu yaragarutse kuri bimwe vyo kugarukira akaranga n’imico kama vy’abarundi, ico yise « moralisation de la société ». Ivyo rero ngo birashobora gufasha kubera ko abadandaza b’abarundi bitwara nk’abadakunda igihugu. Bisubiye, ngo bibonekera ku rudandazwa rudaciye mu mategeko bakora, aho usanga bashira imbere inyungu zabo. Urwo rudandazwa rudaciye mu mategeko ngo ni ubusuma mu bundi, eka ngo baba berekanye ko ata mutima wo gukunda igihugu bafise. Mu gihe hagiye gutangura igikorwa co kwamura ikawa ndetse n’ibiterwa mbumbarugo bigiye kwera, abo badandaza basabwa kwirinda guhereza umwimbu w’Uburundi mu bihugu duhana imbibe. Ku ntureka igihugu caciyemwo mu mwaka w’2015, ngo igihugu c’Ububirigi caragize uruhara muri ivyo bikorwa kubera ko Uburundi bwari bugiye gucukura ubutare. Ivyo bavuga vy’ibiringo, ngo cari icitwazo kubera ko no mu bihugu dusangiye imbibe ivyo vy’ibiringo ntibivugwa. Ku bijanye n’itegeko rigenga igisata c’ubutare, iryo tegeko ngo rimeze neza ku buryo igihe bazotangura gucukura ubutare «Nickel» i Musongati, ngo hazoba harimwo n’amafaranga yo kwubaka amashure, amavuriro hamwe n’amabarabara atandukanye harimwo n’ayindarayi. Iryo tegeko ngo ryararwanijwe gushika ndetse ngo Uburundi bukaba bwaritwaye kandi buratsinda, ubu ngo burindiriye indishi y’akababaro. Mu gisata c’ubutungane, ngo amategeko y’Uburundi aratomoye, hadakoreshejwe igitabu c’amategeko mpanavyaha ngo hashobora gukoreshwa amategeko duhuriyeko yo mu karere ka Afrika y’ubuseruko. Vyongeye, ngo nivyakenerwa amategeko azohinyanyumwo kugira ivyo kumarira umwimbu w’Uburundi mu bihugu duhana imbibe bihagarikwe. Abarongoye ikigo gishasha kijejwe gukurikirana ibijanye n’ubutare OBM bari bayitavye. Umukuru w’igihugu yarabavuniye urugohe ko inzahabu zo mu Burundi zishorerwa mu bihugu duhana imbibe zimaze gushirwako ibiranga ivyo bihugu, ngo bituma ivyo bihugu vyizigirwa n’abarwizatunga, gutyo bigatuma bazana imitahe muri ivyo bihugu nyene. Ivyo rero ngo bisa no kwisamburirako. Nk’abadandaza, Umukuru w’igihugu yabateye akamo ko gukora ibintu bizotuma abarundi n’abarezi babafashije gushika ku ntambwe bagezeko baguma babibuka. Tubamenyeshe ko imbere yo kugirisha iyo nama, yabanje kwugurura icese inyubakwa y’amakoraniro iri ngaho ku murwa mukuru wa komine Marangara.

Déo Misigaro

                                                                                                

Ouvrir