Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umugambi wo gutsimbataza ubutungane kuri bose ugiye mu gushirwa ngiro n’ishirahamwe OAG

qqqqIshirahamwe rijejwe gukurikirana ingene Reta ikora (OAG) ryaratunganije uruganda mu ntumbero yo gushikiriza umugambi bise gusenyera ku mugozi umwe muvyo gutsimbataza no gucira inzira ubutungane kuri bose. Hari kw’igenekerezo rya 24 Ntwarante 2017 Nk’uko icegera c’uwurongoye OAG,Jérome Niyonzima yabimenyesheje, ngo urwo ruganda rwari rwerekeye gushikiriza ibintu bikuru bikuru bizorangurwa muri uwo mugambi mu ntumbero yo gutsimbataza ubutungane kuri bose. Uwo mugambi kandi ngo ugiye kuzoshirwa mu ngiro n’amashirahamwe menshi kandi ngo ufise inkingi 3 zizowurangurirwamwo. Izo nkingi ngo kukaba ari ugucira inzira ubutungane kuri bose, kugira urwaruka rushobore kuronswa ubuzi no kwibeshaho, hamwe n’uko abakenyezi bogira ikibanza n’uruhara mu gutsimbataza amahoro n’umutekano. Mw’ishirahamwe OAG ngo barashima utwigoro twibonekeza uravye muri poritike y’igihugu. Mu vyerekeye ubutungane ngo barabona ko harimwo intumbero zirashe zoshikana ubutungane kuri bose. Ariko ngo ivyo ari vyo vyose naho vyoba vyanditse neza, mu ndinganizo y’igihugu birashobora kugorana gushira mu ngiro ari naco gituma umuntu wese aseruka akabigiramwo uruhara. Yaranamenyesheje ko kugira ubutungane bwibonekeze hakiriho agahaze kuko hakiriho abatazi ko hariho abashingwamanza bababuranira canke ko bababuraniye batobivuga neza gutyo bakabatsindisha bivuye ku kutamenya hamwe n’ikindi c’uburyo buke. Muri OAG rero mu nkingi yo guharanira ubutungane kuri bose, ngo bafise igikorwa co kumenyesha abanyagihugu ko bafise uburenganzira bwo kuburanirwa, gushikira ubutungane n’inzego zose, ukubamenyesha amateka bafise no kudomako urutoke ku vyoza vyononera ubutungane kuri bose. Yaheraheje amenyesha ko iyo ata butungane kuri bose buhari haca haba ukwihanira, hakarwira igiturire hakongera hagaca haba ka mpingayanje na ka mwana wa mama.

Evelyne Niyonzima  

Ouvrir