Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida NKURUNZIZA asaba ibihugu bigize umuryango wa EAC guhangana n’ihindagurika ry’ibihe n’indwara z’ivyaduka rizana

fdeerUbunyamabanga nshingwabikorwa bw’ishirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika y’ubuseruko (EAC) bufadikanije n’ubushikiranganji bukukira ibiro vy’Umukuru w’igihugu bujejwe gukurikirana ibikorwa muri EAC n’ubushiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya SIDA bwaratunganije kuva ku wa 29 gushika ku wa 31 Ntwrante 2017, inama igira gatandatu ihariwe ubuhinga n’ubushakashatsi ku bijanye n’amagara y’abantu mu bihugu bigize umuryango wa EAC .Iyo nama ikaba yatunganijwe mu ntumbero yo kugenzura no kurwanaya indwara zihanze akarere n’uguhangana n’ihindagurika ry’ibihe hamwe no kwumvibikwiye gukorwa kugira hatuzwe ivyo vyose bituma indwara ziguma zirwirirana. Ibirori vyo kwugurura icese iyo nama bikaba vyatewe iteka n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, aho yateye akamo ibihugu bigize uwo muryango wa EAC ngo bishire inguvu hamwe bihangane n’ihindagurika ry’ibihe n’indwara z’ivyaduka rizana. Hariho n’abandi banyacubahiro batari bake nk’abaserukiye ibihugu vyabo, abahinga n’abashakashatsi bari bitavye ivyo birori.Mw’ijambo ryiwe rero, Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza   yarashimiye abatunganije iyo nama bakemera n’uko ibera mu Burundi kuko hari bamwe bamwe bavuga ibinyoma ko mu Burundi ata mutekano uhari kandi ngo ni iteka n’umunezero ku gihugu.Yarashimiye abantu bose bama bitangiye igihugu mu gihe kibituye. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yamenyesheje ko ahatagira amagara meza ataterambere rishoboka ni naco gituma isi yose itegerezwa guhaguruka kugira abantu n’isi babako bikingirwe. Yaragarutse ku kibazo c’ihindagurika ry’ibihe rituma indwara z’ivyaduka rizana. Yaraboneyeho akaryo ko gushimira abaganga bitanga ijoro n’umurango kugira barokore ubuzima bw’abantu aca abasaba ko mu bikorwa vyabo bokwama basenga kugira Imana ibafashe kuko ariyo muganga mukuru.Yasavye abitavye iyo nama ko iyo yobagirira ikimazi mu guhanahana ubumenyi mu bijanye n’amagara y’abantu n’ugukingira ibidukikije. Umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda Sida, Josiane Nijimbere nawe nyene yarashimye kubona iyo nama ibereye mu gihugu c’Uburundi ashimira n’abayitunganije kandi ngo ije hageze kuko ari akaryo ko kwigira hamwe ukuntu bagiye gukinga, kuvura no kugenzura imiti iva mu gihugu ija mu kindi bongere bungurane ubwenge ku bijanye n’ubuvuzi.Yavuze ko ari akaryo kandi ko kwitunganya kugira begeranye uburyo n’ibikoresho bikenewe kugira bakingire amagara y’abanyagihugu. Muri iyo nama nyene   komite ijejwe gutunganya iyo nama yararahiye imbere y’Umukuru w’igihugu n’abayitavye biyemeza ko bagiye kurangura neza ibikorwa babashinze. Ku munsi ugira kabiri kw’igenekerezo rya 30 Ntwarante 2017 ibintu nyamukuru vyari ku rutonde kwari ukurabira hamwe incanco zokorwa , n’ibimenyetso biranga indwara iterwa n’imicafu, guhimiriza abanyagihugu kwisuzumisha no kwirinda indwara z’ibiza, gushiraho imiti nyayo yica koko imikorobe, hamwe no kurabira hamwe ikibanza gikwiye guharirwa igisata c’amagara y’abantu n’ihindagurika ry’ibihe mu karere. Barerekanye   ivyavuye mu bushakashatsi bwakozwe aho Prosper Niyongabo umuyobozi akaba n’umushakashatsi kw’ishure kaminuza ry’ubuhinga mu vy’ubuvuzi INSP yamenyesheje ko iyo nama izoba ngirakamaro ku barundi mu kwirinda indwara z’andukira kandi mu mwanya muto. Ubwo bushakashatsi bukaba bwagizwe ku ndwara za Ebola, marariya, igituntu n’izindi akamenyesha kandi ko ubwo bushakashatsi bwakozwe n’abahinga bava mu bihugu vyose bigize akarere bakaba barashize ahabona ibituma indwara ziguma ziyongera nk’irwirirana ry’abantu , inzara, ihindagurika ry’ibihe, uruja n’uruza, hamwe n’imiti iba idakwije ubushobozi kuri izo ndwara bigatuma umuntu avurwa ntakire neza ku buryo aguma yanduza abandi atazi ko akirwaye. Yaragarutse ku ndwara ya marariya yabaye ikiza mu Burundi aho yaciye ahimiriza abantu bose kurwanya marariya mu kuryama mu musegetera urimwo umuti wica imibu iminsi yose kuko aribwo buryo nyabwo bwo kuzitira tutaronerwa . Twobamenyesha ko mu gihe inama yariko iraba hariko haradandazwa imiti n’ibikoresho bitari bike bakoresha mu gisata c’ubuvuzi.

    Josélyne Ndayegamiye

Ouvrir