Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu Nama Nshikiranganji : Integuro y’ibwirizwa ryerekeye ukwororera ibitungwa n’ukubigaburirira aho bidashobora kwiyerereza yaremejwe

mpoklInteguro y’ibwirizwa ryerekeye ukwororera ibitungwa n’ukubigaburirira aho bidashobora kwiyerereza yarihwejwe irongera iremezwa n’Inama Nshikiranganji yakoranye kw’igenekerezo rya 15 Ntwarante 2017 irongowe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA. Ivyo biri mw’itangazo ryashikirijwe n’umunyamabanga mukuru wa Reta akaba n’umuvugizi wayo Firipo Nzobonariba kw’igenekerezo rya 16 Ntwrante 2017. Iyo nteguro yashikirjwe n’umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi ivuga ko kuva kera mu Burundi hamye hari ubworozi kandi gushika n’uno munsi ubwo bworozi bukarangwa n’uko ibitungwa vyiyerereza bikarisha aho bishoboye ku gahinga.Kubera rero ikibazo c’irwirirana ry’abantu, ngo bene ubwo buryo burahura n’ibibazo bitoroshe kubera uburagiro buguma bukena ku munsi ku munsi bigaca bitera amatati y’urutavanako hagati y’aborozi ubwabo canke hagati y’aborozi n’abarimyi.Ikindi naco ngo ni uko kubera ibitungwa vyiyerereza bituma vyanduzanya indwara zitandukanye. Kuva mu myaka y’2000 hatangujwe umugambi wo gukwiragiza ibitungwa vya kijambere mu benegihugu, Reta irashigikira kandi igahimiriza abarimyi-borozi kugaburirira ibitungwa vyabo mu mpongore kugirango bigire amagara meza, umwimbu wiyongere bahatorere akoyokwe n’ibidukikije bikingirwe. Iyo nteguro ngo yaje kugirango aborozi bahindure imico, babe aborozi ba kijambere. Ngo irerekana uburyo bwo kworora burekuwe n’amategeko, ibisabwa kugira ubworozi bw’ibitungwa vyose bigaburirirwa aho biba bukorwe neza mu gihugu cose c’Uburundi hamwe n’ibihano bizofatirwa abazoba barenze kuri ayo mategeko. Abashikiranganji bamaze guhanahana ivyiyumviro bitandukanye kuri iyo nteguro bakanayunganira bakaba barayemeje. Abashikiranganji barize bongera baremeza n’izindi nteguro z’amategeko zikurikira :Integuro y’itegeko rishinga umurwi ujejwe ibijanye no kworohereza ivyerekeye iyorosha gutwara abantu n’ibintu hakoreshejwe indege, yashikirijwe n’umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n’ibintu. Rero ngo Uburundi bwaramaze gushiraho kuva muri Rusama 2014, umugambi w’igihugu wo kworohereza ibijanye n’igutwara abantu n’ibintu hakoreshejwe indege be n’ishirwa mu ngiro ryawo biciye mw’ishingwa ry’umurwi w’igihugu ujejwe ico gikorwa bitegekwa n’Ishirahamwe rijejwe ibijanye n’indege atari iza gisirikare.Ngo ni muri iyo ntumbero iyo nteguro yashikirijwe kugira uwo murwi ushirweho.Hakaba iyindi nteguro y’itegeko rishinga rikongera rigatunganya umurwi ujejwe gukurikirana ingene Reta ishikiriza komine ububasha bwayo bumwe bumwe, yashikirjwe n’umushikiranganjki ajejwe iterambere ry’amakomine.Iryo tegeko ngo rirategekanya ko hazoshingwa umurwi uzoza uramenyesha umushikiranganji ko hageze ko hashingwa itegeko rishikiriza komine ububasha bwahora mu minwe ya Reta. Abashikiranganji ngo barongeye barihweza urwandiko rujanye n’ikena ry’umuyagankuba aha mu Burundi, integuro y’amasezerano yo guhana umuyagankuba hagati y’ishirahamwe REGIDESO n’ishirahamwe ASE SAVE ENERGY LIMITED ungana na megawati 30.hamwe n’urundi rwandiko rujanye n’inyifato n’ingendo bibwirizwa kuranga umukozi wa Reta.

Vyatororokanijwe na

Jean-Robert Nshorirambo

Ouvrir