Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ishirahamwe ONELOP-Burundi risaba ko hoshirwaho ikigega co gushigikira amatora

wsdfyIshirahamwe rijejwe gukwirikirana amatora, imbere, muri iyo n’inyuma yayo, ONELOP-Burundi risaba Reta ko yokwihutira gushiraho ikigega co gushigikira amatora kizokwamaho kuva mu mwaka w’2017 kugira abanyagihugu baze baraterera. Ivyo ngo vyofasha kugira ivyabaye mu mwaka w’2015 ntibizosubire kuba, aho abafasha mu matora biyonjoroye hageze igihe c’amatora. Ivyo ni ivyashikirijwe n’uwuserukira imbere y’amategeko iryo shirahamwe, Gilbert Bécaud Njangwa, ku wa 10 Ntwarante 2017, aho yari yakoranije abaserukira ONELOP-Burundi mu ntara zitandukanye z’igihugu hamwe na bamwe mu baserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike akorera mu Burundi. Nk’uko uwo aserukira ishirahamwe ONELOP-Burundi imbere y’amategeko yabandanije abishikiriza, ngo Ibwirizwa Shingiro ryohinyanyurwa ryisunze ivyo abanyagihugu basavye. Muri izo ngingo zohinyanyurwa, Gilbert Bécaud Njangwa akavuga ingingo y’302 hamwe n’ingingo y’96 kubera ko izo ngingo zisa n’izivuguruzanya. Mu gihe muri izo ngingo hariho iyivuga ibiringo vy’Umukuru w’igihugu ko atorwa rimwe n’abanyagihugu akiyongera rimwe, ngo kwoba ari ukwaka uburenganzira abanyagihugu basaba ko boreka bakitorera Umukuru w’igihugu gushika bamukuyeko icizere. Ingingo y’124 gushika ku y’128 ivuga ibibanza vy’ivyegera vy’Umukuru w’igihugu, ngo izo ngingo nazo nyene zohinyanyurwa hagashirwaho ikibanza c’umushikiranganji wa mbere. Ku bijanye n’ibiganiro bihuza abarundi haba mu gihugu hagati no hanze yaco, ONELOP-Burundi ngo risaba ko ivyo biganiro vyotahukanwa mu Burundi, abanyagihugu bamenyeshwe ibiriko biravugwa n’ibimenyeshamakuru. Ku bagomvye gutembagaza ubutegetsi, ngo ntibakwiye gutumirwa muri ivyo biganiro, ahubwo ngo ni bashirwe imbere y’ubutungane bacirwe imanza. Ku bwa ONELOP- Burundi, ngo Reta yemeye kwicarana nabo, ngo izoba yemeye gushumbusha abononewe ivyabo mu ntureka zihitiye. Ku bijanye n’amatora yo mu mwaka w’2020, ngo Reta ikwiye kwihutira guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro hashirweho ibwirizwa rishasha rizogenga amatora ryisunze iryo Bwirizwa Shingiro rizoba ryahindutse. Mu ntumbero yo gukinga ivyabaye mu mwaka w’2015, ngo hakwiye gushirwaho ikigega co gushigikira amatora cokwamaho kugira abanyagihugu baze baraterera. Ku bijanye n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike, ngo ayo mashirahamwe yoza arashirwa mu mirwi itandukanye y’ubuhinga ijejwe kwiga ibibazo bitandukanye kugira nabo baze baraterera ivyiyumviro Reta. Tubamenyeshe ko ingingo   ziva ku y’303 gushika ku y’306 zivuga ibijanye na Reta y’imfatakibanza ngo zokurwa mw’Ibwirizwa Shingiro kubera zitakijanye n’igihe.                                                                                           

Déo Misigaro

Ouvrir