Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ishengero ry’Urutare ryaruguruye icese ishami ryaryo mu ntara ya Rumonge

CAM01020Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA mu rugendo yagize mu ntara ya Bururi na Rumonge kuva ku wa 23 gushika ku wa 26 Ruhuhuma 2017, yaruguruye, mu ntara ya Rumonge, ibikorwa vy’ishengero ry’Urutare (Eglise du Rocher). Nk’uko pasitori, Denise NKURUNZIZA yabishikirije ngo iryo shengero rimaze gutsimbatara mu gihugu kuko rifise amashengero ashika 56 mu ntara zishika 17. Ngo n’intara imwe isigaye iizoronswa vuba urushengero rw’Urutare. Eka mbere ngo iryo shengero rizoshikanwa hafi y’abanyagihugu kugira ngo rikore igikorwa ryahamagariwe ryo gufasha imitima. Ngo ni akaryo keza ko kuzohindura abantu kugira ngo babe koko abasoda ba Yesu Kristo nk’uko ari nayo ngendo y’iryo shengero. Denise NKURUNZIZA ati «Abahurikiye mw’ishengero ry’Urutare barakunda gusenga kuko ari yo nzira yonyene ituma baronka ivyo bipfuza ku Mana». Ngo ikindi gikorwa abahurikiye muri iryo shengero bakunda ngo ni ugusoma ijambo ry’Imana kuko ariyo ngaburo y’imitima. Ivyo ngo bibaha inkomezi zo kwama barondera Imana ubudasiba. Ikindi Umupfasoni w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yashikirije ngo kubona ishengero ry’Urutare rishingwa mu ntara ya Rumonge ngo ni mu ntumbero yo kurangura umugambi iryo shengero ryiyemeje gushikako. Ku bwiwe ngo kbaye akaryo keza ko kuja hamwe n’ayandi mashengero kugira ngo bashishikare gukorera Imana muri iyo ntara kuko abakora ivyo bazoronka impera mw’ijuru. Ngo arafise icizere ko abenegihugu bo mu ntara ya Rumonge bazobona umuco ibikorwa vy’umwiza bitsindwe. Denise NKURUNZIZA yamenyesheje kandi ko ishengero ry’Urutare rikora ryisunze amategeko y’igihugu. Ngo nico gituma ritegekanya kurangura imigambi y’iterambere mu gihugu kugira ngo rishigikire ibikorwa vy’iterambere Reta irangurira abenegihugu. Umupfasoni w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yarateye intege abasanzwe basengera muri iryo shengero ko batokwihebura mu bihe vy’ibibazo. Ku bwiwe ngo ivyo bihe nivyo bishishikara gushikana ku kwizera nyakuri umukristo. Ibikorwa vy’uwo munsi vyarangijwe n’ugusengera imitima y’imitwaro itandukanye.

Nathan Ntahondi

Ouvrir