Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Evariste Ndayishimiye : «Ivyiyumviro vyashikirijwe n’abanyagihugu vyohabwa agaciro mu mpinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro»

DSC 3060Umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye amenyesha ko umugambwe aramutswa ushigikiye ko ivyiyumviro vyashikirijwe n’abanyagihugu mu nama bagirishijwe n’umurwi ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y’abarundi (CNDI) mu ngendo wagize mu mihingo yose y’igihugu vyohabwa agaciro mu mpinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro.Ngo kanatsinda n’umugambwe CNDD- FDD insiguro yawo ni Inama y’abanyagihugu iharanira demokarasi, ngo mbere no mu nama yahuje abanyamigambwe mu ntara ya Kayanza mu 2013 benshi muri bo barashikirije icipfuzo c’uko Ibwirizwa Shingiro ryohinyanyurwa mu ngingo zimwe zimwe zaryo. Evariste Ndayishimiye yaboneyeho n’akaryo ko kumenyesha ko Reta n’inzego zose z’igihugu zitunganijwe ku buryo ata honyabwoko rishobora kuba mu Burundi, bihushanye n’ivy’irirwa biravugwa n’abansi ba demokarasi ata kindi bipfuriza Uburundi atari amazimwe kuko imigambi yabo yamye ari ukwica,ugukumira n’ukwangaza abandi kugira bagume biziziye ubutegetsi nk’uko bariko baragira ibikorwa vy’iterabwoba amakungu arorera ntagire n’ico abivugako. Ivyo yabishikirije ku mugoroba w’igenekerezo rya 24 Ruhuhuma 2017 ku murwa mukuru w’intara ya Gitega, mw’ijambo yashikirije igihe indongozi z’uwo mugambwe zariko ziha inzimano abarongoye imigambwe yemewe n’amategeko ikorera mu Burundi hamwe n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Evariste Ndayishimiye yaramenyeheje abari ngaho ko umugambwe CNDD- FDD utashinzwe nk’iyindi migambwe kuko wavutse inyuma y’igandagurwa rya Melchior Ndadaye ku wa 21 Gitugutu 1993, umukuru w’igihugu wa mbere yari yitorewe n’abanyagihugu, ufise intumbero yo guhabuza demokarasi yashatse kuzimanganywa n’abantu kuva Uburundi bwikukira bihaye intumbero yo kwihagira ubutegetsi no kubwizigitirirako bishimikije imigambi mibi yo kwica, gukumira no kwangaza abandi.Abo rero ngo nibo bagize uruhara mu vyago n’amazimwe vyagiye birashikira Uburundi kugeza n’ubu.Yaramenyesheje kandi ko abo bashize imbere ivyo vyiyumviro bigayitse batanguye kubishira mu ngiro mu kugandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore ku wa 13 Gitugutu 1961, mu ntumbero yo kuzimanganya imigabo n’imigambi yiwe yo kugumiza ubumwe mu barundi barazwe na basekuru ari nabo bubatse Uburundi yatumye umugambwe w’abadasigana UPRONA utahukana intsinzi ku wa 18 Nyakanga 1961. Ngo mu 1965 abo nyene bagize ubwicanyi umugambi wabo nibo bagandaguye abashingamateka bari baherutse gutorwa mu 1965 bongera bambura ubuzima umushikrangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe.Ngo ni nabo batunganije ihonyabwoko ryo mu 1972, abacitse kw’icumu nabo bakaba bahungiye mu gihugu ca Tanzaniya n’ahandi bashoboye gusaba ubuhungiro.Ngo nibo bakoze ubwicanyi bw’agahomerabunwa bwo mu 1988 n’ubwakurikiye igandagurwa rya Prezida Ndadaye mu 1993. Ngo naho biri uko, abarundi baraterereye ivyiyumviro mu nama zatunganijwe mu ntumbero yo gutorera umuti izo ngorane, gushika n’aho bemeza amasezerano y’ubumwe biciye mu matora yo ku wa 5 Ruhuhuma 1991 bongera baratora mu 1992 n’Ibwirizwa Shingiro ryemera umuzo w’imigambwe myinshi mu Burundi watumye umugambwe Sahwanya –FRODEBU utsinda amatora yo mu 1993.Ariko n’aho nyene abansi ba demokarasi bafadikanije n’akarwi kasenyuye ubutegetsi baragandaguye Ndadaye n’abafasha biwe, maze abarundi barihebura.Aho niho abarundi bafata ingingo yo guhangana  n’abo bicanyi bagashinga umuhari CNDD- FDD ari nawo wavuyemwo umugambwe ufise iryo zina nyene.

Abanyeporitike basabwa kubandaniriza ibiganiro batanguriye i Arusha mu Burundi

Ku ruhande rw’uwaserukiye imigambwe yari yitavye ubwo butumire akaba ari umukuru w’umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi, yarashimiye nawe nyene uwuramutswa umugambwe CNDD-FDD yashoboye gutunganya uwo mwanya wo kuvugana ivy’igihugu n’incuti z’Uburundi mbere n’iyindi migambwe yemewe n’amategeko ihari, aca arashikiriza aho umugambwe UPRONA uhagaze ku bijanye n’ingorane za poritike zihanze Uburundi. Akaba yasavye umufasha w’umuhuza mu biganiro vy’abarundi, Benjamin William Mkapa, nk’uko n’imigambwe yiyemeje guhora ija inama ibicishije mu rwego rwatunganijwe ihuriramwo (FDP) yari yaramusavye ko ibiganiro vyatanguriye i Arusha mu gihugu kibanyi ca Tanzaniya abanyeporitike bobibandaniriza mu gihugu cabo c’amavukiro, ngo gurtyo n’impunzi z’abarundi zibonereho gutahuka. Abel Gashatsi yaraciye ku mayange uko ingorane Uburundi buhitiyemwo zatanguye.Ati igenekerezo rya 24 Ndamukiza 2015, igihe umugambwe CNDD-FDD watangaza ku mugaragaro ko ushize imbere Petero NKURUNZIZA ngo abe ariwe azitoza mu kibanza c’umukuru w’igihugu, abarongoye imigambwe itavuga rumwe na CNDD- FDD n’abiyitirira amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike batanguye imyiyerekano yahavuye ihinduka imigumuko, gushika n’aho ku wa 13 Rusama 2015 bakorana n’abashatse gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora.Ivyo bikaba vyarahungabanije umugambi wo gutunganya amatora kuko hari abanyeporitike bahatakarije ubuzima abandi bahungira hanze y’igihugu.Ariko abarundi bararengeye iyo mitego y’abansi ba demokarasi, baritaba amatora yatunganijwe mu gihugu cose gushika aho inzego nshasha zishirwaho guhera ku rw’umukuru w’igihugu ku wa     28 Myandagaro 2015. Abel Gashatsi yaramenyesheje ko icatangaje kandi kibabaje ari uko igihe abanyagihugu bagira biruhutse Uburundi bwaciye bufatirwa ibihano vy’akarenganyo mu vy’ubutunzi n’ibihugu n’amashirahamwe vyahora bicuditse.Ngo imigambwe yiyemeje guhora ija inama ibicishije mu rwego rwatunganijwe ihuriramwo (FDP) ikaba yaritanze uko ishobora mu gukwiragira mu gihugu ndetse no hanze kugira itange umuco kuri ako karenganyo kagiriwe Uburundi. Yaribukije abanyeporitike b’abarundi bahuriye mu nama yabereye mu ntara ya Gitega ku wa 10 Munyonyo 2016 ko basezeranye ko ibiganiro vyohabwa ikibanza kinini mu kwubaka igihugu mbere ngo ico gihe nyene barashize umukono ku ngingo y’uko hashirwaho urwego ruja hagati y’abanyamigambwe igihe cose hari ibibazo vyadutse hagati y’imigambwe mu ntumbero yo gutegura amatora yo mu mwaka w’2020.Ngo ni muri uko kwezi basavye umufasha w’umuhuza mu biganiro vy’abarundi, Benjamin William Mkapa ko ibiganiro vyatanguriye i Arusha mu gihugu kibanyi ca Tanzaniya abanyeporitike bobibandaniriza mu Burundi. Abel Gashatsi akaba yaboneyeho kandi akaryo ko gutera akamo impunzi z’abarundi ngo zitahuke zifashanye na benewabo kwubaka igihugu no kwitegurira amatora yo mu 2020.

Abarundi bonyene ngo nibo bazotorera umuti urama ingorane zihanze igihugu cabo

Uwaboneye izuba abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi akaba ari uwuserukira igihugu ca Afrika y’Epfo,mw’ijambo ryiwe yarashimiye kw’izina rya bagenziwe bari ngaho, uwuramutswa umugambwe CNDD-FDD we yatunganije uwo munsi wo gusangira ijambo. Ku bwiwe ngo si ibihugu vya Buraya canke ubumwe bwa Afrika mbere n’Ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko bizotorera umuti urama ingorane za poritike ziri mugihugi c’Uburundi, ahubwo uruhara rw’incuti z’Uburundi rukenewe mu guherekeza abarundi mu biganiro bariko baragirirana, kuko atawubarusha kuzibona hanyuma bakababera ivyabona ku ngingo bapfunditse ata gahato .Twobameneysha ko abo banyacubahiro basangiye iyo nzimano inyuma y’urugendo bari bahejeje kugira bavuye mu gisagara ca Bujumbura, bakaba baciye muri komine Rutovu, intara ya Bururi aho baratiye ijisho ku bibanza vy’iratiro nk’isoko ry’uruzi Nil rutemba ruja mu gihugu ca Misiri riri ku mutumba Gasenyi n’inyubako iri ku mutumba Gikizi uhanamiye iryo soko, yigana za nyubako zingana n’imisozi rurangiranwa zubatswe mu gihugu ca Misiri ku ntwaro z’abafarawo,bita mu rurimi rw’igifaransa « pyramides », bongera barishikira n’ahari agasumo ka Karera mw’i Shanga,muri komine Musongati, intara ya Rutana.

Jean-Robert Nshorirambo

Ouvrir