Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zimenyesha ko amahoro n’umutekano bisasagaye mu Burundi

DSC 1105Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka z‘Uburundi zifatiye ku vyashikirijwe n’ibiro vy’Inama Nshingamateka y’ibihugu bivuga ururimi rw’igifaransa yakoranye i Québec muri Canada kuva kw’igenekerezo rya 1 gushika ku rya 4 Ruhuhuma 2017, ishikirije abarundi n’amakungu ko umutekano na poritike vyagiye bitera bija imbere mu Burundi uhereye ku wa 26 Ndamukiza 2015. Umwaka w’2015 waranzwe n’ukutabona kumwe integuro y’amatora hamwe n’impari zishingiye ku kwitoza kw’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA.

Abatavuga rumwe na Reta hamwe n’amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike bihishije inyuma y’ico bari bise « Ikiringo ca gatatu » baciye bagira imigumuko yahavuye ivamwo ubugizi bwa nabi butagira izina, bwahitanye ubuzima bw’abantu benshi abandi barakomereka, hamwe n’abahungiye mu bihugu duhana imbibe no mu bihugu vya Buraya. Abakoze iyo migumuko bari bashigikiwe n’akarwi k’abasirikare n’abaporisi bataye umurongo mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ku wa 13 Rusama 2015. Ivyo vyose bikaba vyavuye ku banyeporitike bamwe bamwe, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike amwe amwe hamwe n’abakuru b’amadini bamwe bamwe badatahura neza Ibwirizwa Shingiro naho Sentare ijejwe kwuryubahiriza eka na Sentare y’umuryango w’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko zikaba zari zatanze umuco aho mbere izo Sentare uko ari zibiri zari zerekanye ko ukwitoza kw’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA kudaciye kubiri n’amategeko. Guhera ku wa 26 Ndamukiza 2015, intumwa zose zagendeye Uburundi kugira zirabire ubwazo ingene amahoro n’umutekano vyifashe gushika uwu munsi, izo ntumwa zose zirashima intambwe igezweko aho zamenyesheje ko Uburundi ari igihugu gikwiye gushigikirwa uravye ibimaze kurangurwa. Igikenewe rero ngo ni uko bokomeza ibiganiro kugira batorere inyishu ico cose kibatandukanya, intumwa z’urwego rujejwe amahoro n’umutekano mw’Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika nazonyene zikaba zaragendeye Uburundi aho zashikirije ko intambwe nziza amahoro n’umutekano bigezweko mu Burundi vyatumye Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika rihagarika ingingo yo kurungika inteko za Afrika zoje guhagararira amahoro n’umutekano mu Burundi. Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka z’Uburundi zibukije ko ibiganiro vya poritike hagati y’abarundi bishingiye ku kwubahiriza Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi n’amasezerano y’i Arusha bishingiye ku migambi ihambaye y’amahoro no kurekuriranira vyashizwe imbere n’ibiro vy’Inama Nshingamateka y’ibihugu bivuga ururimi gw’igifaransa yatunganijwe hagati mu gihugu no hanze yaco. Ikavuga ko hanze y’igihugu ibiganiro bihagarariwe n’umuhuza yagenywe n’Ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko, aherutse gutunganya inama igira kane i Arusha muri Tanzaniya, abitavye iyo nama bakaba barashimye intambwe nziza imaze gushikwako aho mbere hari abanyeporitike bamwe bamwe baciye bafata ingingo yo gutaha mu gihugu c’amavukiro kugira ngo babandanye baterera mu gutsimbataza amahoro n’umutekano mu Burundi. Ku vyerekeye impfungwa, harafashwe ingingo zo kugabanya ibitigiri vy’abantu bari mu mabohero nk’uko Umukuru w’igihugu c’Uburundi yari yabisavye hakaba harekuwe abanyororo 2500 bakiyongera ku bari bararekuwe mu myaka y’2015 n’ 2016.

Ku bijanye n’umwidegemvyo mu gushikiriza ivyiyumviro

Amaradiyo n’ibimenyeshamakuru birakora mu gihugu cose, kiretse bitatu   muri vyo bikiriko biragirwako amatohoza n’ubutungane kuko vyagize uruhara mw’itembagazwa ry’ubutegetsi eka n’amashirahamwe ahurikiyemwo abakora umwuga wo kumenyesha amakuru akaba akora ukuri kwamye Reta mbere ikaba yarashizeho amategeko yerekana neza umwidegemvyo no kwisanzura muri rusangi, aho tukavuga nk’ Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi n’ayandi mategeko. Umutekano urakwiye mu gihugu cose ndetse no muri ya makaritiye yabereyemwo imigumuko. Ivyaha vyakozwe mu Burundi vyarashikirijwe ubutungane hisunzwe amategeko ahari. Inzego zo kwivuna abansi n’iz’umutekano, zashizweho hisunzwe amasezerano y’i Arusha   zikaba zihagarariye neza amahoro n’umutekano mu gihugu.

Ku bijanye n’imibereho,

Uburundi bwarafatiwe ibihano biciye mu karenganyo, na bamwe bamwe mu bahora babufasha. Ahanini ivyo bisinzikaza abenegihugu mu bisata vyose nico gituma Uburundi bukeneye gushigikirwa mu bijanye n’ubutunzi mu gihe igitigiri kitari gito c’abarundi bari barahungiye mu bihugu bibanyi bariko baratahuka kugushaka kwabo mu gihugu c’amavukiro. Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka z’Uburundi zihamagariye ibiro vy’Inama Nshingamateka y’ibihugu bivuga igifaransa kumenya ko hari n’abanyeporitike bari barahungiye mu bihugu bimwe bimwe vya Buraya, ubu bariko baratahuka mu mahoro mu gihugu cabo c’amavukiro. Bane   muri abo baramaze gushika. Aha twovuga nk’uwahoze arongoye Uburundi Umukenguzamateka Sylvestre Ntibantunganya, uwahoze ari icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu akaba n’umukuru w’umugambwe ADR- IMVUGAKURI, Alice Nzomukunda, uwahoze ari umushingamateka Mathias Basabose hamwe n’uwahoze ari umushingamateka akaba n’umukuru w’umugambwe ALIDE, Joseph Ntidendereza. Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka z’Uburundi zisavye kandi ibiro vy’Inama Nshingamateka y’ibihugu bivuga igifaransa gutera intege abandi ba nyeporitike bakiri hanze y’igihugu bafatire akarorero kuri abo banyeporitike bane bamaze gushika mu Burundi.   Dufatiye ku biharuro duhabwa n’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukundisha igihugu, vyerekana ko gushika ku wa 31 kigarama 2016, abarundi barenga ibihumbi ijana   bari bamaze gutahuka ku barundi bashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na batanu bari hanze y’igihugu aho bikerekana ko amahoro asasagaye mu gihugu cose ari naco gituma Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka z’Uburundi zibona ko ibiro vy’Inama Nshingamateka y’ibihugu bivuga igifaransa birenza urugero mu kuvuga ko mu Burundi bicika, mu gihe n’impunzi zirenga ibihumbi mirongo itanu na bibiri n’amajana ane na mirongo itandatu na batanu   zavuye mu gihugu kibanyi ca Kongo ziyumva ko ziri mu mahoro n’umutekano ntangere mu Burundi. Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka z’Uburundi zisavye ko imfashanyo itangwa n’Ishirahamwe ry’ibihugu vy’Ubumwe bwa Buraya yoshikirizwa abarundi bose muri rusangi, ni ukuvuga abarundi bahunze hamwe n’abasigaye mu gihugu kubera uko kwima imfashanyo abarundi bari mu gihugu ukayiha abahunze vyofatwa nko guhimiriza abarundi kubandanya bata izabo, maze bikaboneka ko mu Burundi bicika.

Therèse Niyonkuru

Ouvrir