Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ba buramatari basabwa kurwanya ikiza ca koronavirisi n’inguvu nyinshi kugira mu mezi 3 kizobe caranduranywe n’imizi

FFFRUmukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarongoye intara zose z’igihugu kurwanya ico kiza n’inguvu nyinshi kugira mu mezi 3 kizobe caranduranywe n’imizi.Ako kamo yakabateye mu nama yabagirishije ku murwa mukuru wa poritike i Gitega ku wa 15 Mukakaro 2020. Inyuma y’iyo nama rero,umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yaramenyesheje ko yari iya mbere yagiranye na ba buramatari kuva binjiye muri ayo mabanga, mbere ikaba yari yatunganijwe mu ntumbero yo kumenyana, bidondorane hagati yabo, hanyuma Umukuru w’igihugu akaba yarabamenyesheje ibikorwa bibarindiriye nk’uko bavuga mu Kirundi ngo”Inkware zisezerana mu masesa”. Jean Claude Karerwa yarongeye amenyesha ko Umukuru w’igihugu yabigenzeje nk’uko yabigize mu nama yagirishije abashikiranganji bashasha bagize Reta mvyeyi ,aho yabamenyesheje ko bategerezwa gusangira amabanga yo kubera abavyeyi Abarundi bose no gukora kugira ubutunzi bw’igihugu buzamuke. Prezida Evariste Ndayishimiye ngo yarongeye arabamenyesha ibikorwa vyihutirwa bitegerezwa kuranguka mu maguru masha. Iruhande yo gutsimbataza amahoro n’umutekano mu gihugu, bisanzwe ari igikorwa ca minsi yose hamwe no gukomeza ya nyabune, ngo hari ibindi bikorwa 7 bategerezwa gushira imbere.

Ica mbere kikaba ari kurwanya ikiza ca koronavirus, rero ko boshiramwo inguvu nyinshi kugira mu mezi 3 ari imbere kibe caranduranywe n’imizi;igikwirikira ngo ni  kwegeranya urwaruka rwose rwahejeje amashure kugira babaronse akazi, umwe umwe wese mu ntara yiwe. Umukuru w’igihugu ngo yatumiriye ba buramatari kurwanya igiturire bimwe biboneka, bongere babe amaso n’amatwi y’igihugu kugira ivyiza vy’igihugu bisangire bose.Prezida Evariste Ndayishimiye yongeye kandi gutumirira ba baburamatari kugerageza gutahana impunzi zo hagati mu gihugu babicishije mu biganiro bogirana n’izo mpunzi nyene, hanyuma aho bidakunda bahubake ibigwati. Ba buramatari basabwe kandi guhimiriza abanyagihugu bajejwe kurima imboga hamwe n’ibindi biterwa na cane cane kwijukira uturima two mu rugo, hamwe no kudasesagura umwimbu bawushora mu bihugu duhana urubibe. Ivyo vyo gusesagura umwimbu ngo bikaba vyibonekeza cane cane mu ntara za Muyinga na Kirundo zihana urubibe n’igihugu c’Urwanda. Mu ntara zose birasabwa ko hokwubakwa amashure y’imyuga, abarongoye intara bakaraba ikibanza n’imiburiburi kingana na hegitari 6, zizokwubakwamwo ayo mashure. Umukuru w’igihugu akaba yasozereye iyo nama yemereye ba buramatari ko azobaguma hafi.Twobamenyesha ko inyuma y’iyo nama ba buramatari baciye bashikirizwa imodoka zizobafasha mu mirimo ya minsi yose. Umushikiranganji w’intwaro yo hagati n’umutekano, Gervais Ndirakobuca yarabatekereye  impanuro zo  kuzobungabunga izo modoka,narirya bazibahaye kugira bazoshikire abanyagihugu bitagoranye. Yabasavye ko boba vy’ukuri abasuku b’abo barongoye. Intara yose ikaba yaronka imodoka imwe babanje kumenyesha uko iyo bahorana imeze.
Anitha Bizimana

Ouvrir