Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida Ndayishimiye yiyemeje kunagura urwego rw’ubutungane

GOOOOOUmukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kumenyesha abarundi ko intwaro nshasha baheruka kwitorera ishaka gukuraho umwidogo Abanyagihugu bafitiye urwego rw’ubutungane mu kurunagura kuko arirwo nkingi y’intwaro ibereye. Hari ku wa 17 Mukakaro 2020 ku murwa mukuru wa poritike i Gitega.Prezida Ndayishimiye yamenyesheje ko ico kiganiro agishikirije inyuma yaho kw’igenekerezo rya 16 Mukakaro 2020 yari yakoranije urwego rukuru rw’ubutungane, kugira ashire mu ngiro ico yemereye abanyagihugu ko mu maguru masha intwaro nshasha izokuraho umwidogo abanyagihugu bafitiye urwego rw’ubutungane. Ico gikorwa kikaba kiri mu vyihutirwa kuko hari abidoga ko hacibwa imanza za ngondagonde, abandi bakidoga ko hari ibiturire canke imanza   zidindizwa. Umukuru w’igihugu yabandanije amenyesha ko yagirishije iyo nama kugira barabire hamwe ico urwo rwego rujejwe, kandi ruje ku kivi kugira ubutungane bumere neza mu gihugu. Muri iyo nama kabaye akaryo keza kugira barabe ico bujejwe bisunze Ibwirizwa Shingiro n’uko bobishira mu ngiro.

 Ibwirizwa Shingiro rishasha ryarategekanije amategeko meza atunganiriza abanyagihugu, ku buryo atawoshobora kwigira akagarama ruganda mu gihugu kuko uw’ariwe wese ubutungane burashobora kumukurikirana. Prezida  Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko urwo rwego rukuru rw’ubutungane rujejwe kandi no gucira urubanza umucamanza yaciye urubanza nabi, uw’ariye igiturire canke uwanse guca urubanza. Umunyagihugu wese ararekuriwe kwitwarira umucamanza yamurenganije nk’uko  umuhuza w’abarundi nawe ashobora kwitwarira abacamanza baciye imanza nabi. Abacamanza nabo, Umukuru w’igihugu yabamenyesheje ko nabo mu babatwara babarenganije bafise uburenganzira bwo kubwitwarira muri urwo rwego rwubutungane. Umukuru w’igihugu yarongeye aramenyesha ko baciye bafata muri iyo nama ko hohinyanyurwa amategeko agenga urwo rwego rw’ubutungane kugirango igikorwa bihaye gishobore kurangurwa.  Abanyagihugu ngo bose barafise uburenganzira bwo kwitwara kuko umucamanza kizigenza umengo agarukira gutanga ikigongwe gusa ariko ubu umucamanza kizigenza ni kuvuga Umukuru w’igihugu arongoye urwo rwego. Arashobora kuraba imanza zaciwe nabi agatunganiriza umunyagihugu kandi ngo igipfa caburiwe ni impongo. Umukuru w’igihugu ahanura abacamanza gukora ivyo bajejwe ata n’umwe ashobora kwigira akagarama ruganda. Abahora bitwaza ngo ntibaca imanza ngo ni iz’abategetsi canke ngo ni iz’ibihangangange, umucamanza azobica impande yomenya ko urwo rwego ata n’umwe ruzotinya kuko ari rwo rukuru mu gihugu, kuko n’uwatinye guca neza urubanza azokurikiranwa. Umukuru w’igihugu akaba yasozereye amenyesha ko afise umwizero ko kubera izo ngingo zafashwe, abanyagihugu bagiye kurema kubera abacamanza bagiye kubatunganiriza nkuko bikwiye. Kandi akaba yaranezerewe n’uko urwo rwego rugiye kubona kumwe ingingo zifasha abanyagihugu batunganiwe, kuko nta ntwaro ibereye ishoboka mu gihe ubutungane butariko burakora mu kurwanywa ibiturire n’isesagurwa ry’ itunga ry’igihugu, kuko ata n’umwe ari hejuru y’amategeko.
Anitha Bizimana

Ouvrir