Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi bahamagariwe gufatira akarorero kuri koperative “Tsindamapfa” mu kuvomera mu gihe c’ici

ffffaku wa 16 Mukakaro 2020, Umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye yaragendeye koperative y’abarimyi  “Tsindamapfa” yo ku mutumba Gasunu,  zone Kariba, komine  Giheta mu ntara ya Gitega . Urwo rugendo akaba yarugize mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi Reta nshasha yihaye wo gutera intege abarimyi bazoja hamwe kugira barwize umwimbu. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko urwo rugendo yarugize ku muhingamo,   mu gihe mu gatondo yari yazindutse mu mirimo yo mu biro nkuko bisanzwe. Ayirangije niho ngo niho yibuka ko muri komine ya Giheta hariho abarimyi bamaze kumenya agaciro k’isi, mu kumenya kuyihingura kugira haboneke ivyo gufungura. Umukuru w’igihugu yaciye afata ingingo yo kuja kuraba aho bagejeje ico gikorwa, akaba yasanze ari abanyabikorwa. Ica mbere abantu bomenya ngo  ni uko umuntu muri kameremere ndemanwa kiwe yaremewe gukora. Imana ikirema umuntu yamuteretse mu murima wa Eden, ica imuha ubutumwa bwo gutunganya  iyo si kugira izomutunge. Umuntu rero yaremeye gukora, igikorwa ca mbere ni guhingura isi. Avugako uwushaka  kuba umurwizatunga canke umurwizamwimbu ategerezwa kubanza guhingura itunga kama Imana yaremye ngaha kw’isi.

Evariste Ndayishimiye yabandanije amenyesha ko abo bagize koperative “Tsindamapfa”  bamenye umuhamagaro Imana yabahaye wo guhingura isi batarindiriye kuja kurondera imashini zikomeye ziva hanze. Ngo abagize koperative baramenye gukora ninyuma y’amasaha y’akazi ku bakozi ba Reta. N’abandi bohakura icigwa ko bategerezwa kuja muhira berekanye ico bakoze uwo mwanya batari mu kazi ka Reta. Ivyo vyitwa kugorobeza nk’uko mu migenzo y’ikirundi babivuga. Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko bimuhimbaye cane, akaba yipfuje ko Abarundi bose bofata iyo migenzo myiza yo kugorobeza, atari kuja mu birabo kunywa agacupa ahubwo bokora igikorwa gifise akamaro mu muryango. Evariste Ndayishimiye yongeye aramenyesha ko abo bagize koperative “Tsindamapfa”  barima bakoresheje ubwenge aho bavomera ku mitumba atari mu myaba. Ivyo ngo  vyotanga icigwa  ko uwuriko arakora ataruha, ngo nta kuvuga ngo ni uko ari ku mugoroba ngo ararushe.  Imana yabitunganije neza, itanga umwanya muto wo gukora itanga munini wo kuruhuka. Ariko ingorane umwana w’umuntu afise ni uko uwo mwanya muto Imana yatanze wo gukora aca ashaka kuwuruhukamwo.  Umuntu ngo  arakwiye kuwukoresha neza kugira azoronke icegeranyo aha Imana yo yamutumye kw’isi. Umukuru w’igihugu yateye intege Abarundi gukora bakaruhuka ari uko itiro ribafashe,ngo  niho boca bavuga ngo bararuhutse. Umukuru w’igihugu yarongeye amenyesha ko yagendeye koperative “Tsindamapfa” kugira  cane cane abatere intege  nk’uko Reta nshasha aheruka gushinga yihaye umugambi wo guteza imbere abarimyi n’uburimyi. Icihuta n’uko irima ry’umwonga bashaka kwerekana ko ari irima rikomeye nka kurya kw’irima ry’impeshi.  Abarundi bofata akarorero k’abo barimyi bo mu Giheta, kuko naho utaba ufise umwaba bishoboka kushobora kurima kuko uca uvomera.  Ni muri iyo ntumbero Reta yiyemeje kubatera intege, na cane cane abo bazosanga bagiye hamwe  bakarima, bakavomera  bari muri koperative, Reta nayo izobaha imbuto, ifumbire hamwe n’ivyo kuvomera, imashini kugira barwize umwimbu badatamye. Ariko muri koperative “Tsindinzara” ngo yasanze barahejeje gutera ntibariko basaba imbuto,bariko barabagara, ifumbire barashizemwo imirima isa neza. Umukuru w’igihugu yaciye abaronsa imashini 2 zipompa zizofasha kuduza amazi  kugira babandanye bavomera .Prezida  Evariste Ndayishimiye yasozereye urugendo rwiwe muri iyo koperative amenyesha ko abo ari aba mbere bazironkejwe ariko atari abanyuma kuko n’abandi bazosanga ku kivi bazofashwa na Reta.  Abajejwe  intwaro bo mushinge w’iterambere  akabahamagarira    kuraba abo bose bariko baravomera kugira ngo babafashe  kuko igihe cici kiguma kibandanya. yavuzeko nibabikora  bazobona ko Reta itayaze amasigara c’icaro. Ivyo vyose bizoronswa abantu bagiye hamwe muri koperative kuko ari bo baba bemeye kuja hamwe kandi ari nabo barwiza umwimbu cane. 

Anitha Bizimana

Ouvrir