Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ibigo bitoza amakori vyo mu bihugu vyo muri EAC vyadugije umwimbu ku bice 11 kw’ijana mu mezi atandatu

Umwimbu mu bigo bitoza amakori n’amatagisi mu bihugu vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko wiyongereye ku bice 11 kw’ijana  mu mezi atandatu atangura umwaka w’2019-2020 bagereranije n’umwimbu wari wabonetse mu mezi atandatu ya mbere y’umwaka w’2018 -2019. Ivyo vyamenyeshejwe n’umukuru w’ikigo OBR Audace Niyonzima ku wa 31 Nzero 2020 mu gihe yariko arasozera inama yahuje abarongoye ibigo bitoza amakori n’amatagisi mu bihugu bigize uwo muryango ku wa 30 na 31 Nzero 2020.Umwimbu mu bigo bitoza amakori n’amatagisi mu bihugu vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko wiyongereye ku bice 11 kw’ijana  mu mezi atandatu atangura umwaka w’2019-2020 bagereranije n’umwimbu wari wabonetse mu mezi atandatu ya mbere y’umwaka w’2018 -2019. Ivyo vyamenyeshejwe n’umukuru w’ikigo OBR Audace Niyonzima ku wa 31 Nzero 2020 mu gihe yariko arasozera inama yahuje abarongoye ibigo bitoza amakori n’amatagisi mu bihugu bigize uwo muryango ku wa 30 na 31 Nzero 2020.Yarongeye amenyesha ko barabiye hamwe ibibazo bibahanze bose nk’ic’igituro kimwe ca duwane, bakaba basanze bikenewe ko bakurikirana kurusha ibidandazwa bica muri ico gituro kimwe kuko hari aho usanga baca babinyuruza,usanga amakori ntiyinjiye mu gihugu na kimwe. Ku bijanye  no gutoza amakori ku buhinga bwa none nahonyene basanze bokorera hamwe kugira bashireho ubuhinga bose basangiye mu ntumbero yo guhanahana amakuru vyoroshe. Ivyo ngo vyotuma kandi n’ivyo bakorera hamwe bisa babikora vyoroshe na cane cane ikiguzi ubwo buhinga butwara bakoreye hamwe. Yamenyesheje ko bumvikanye gushiraho umugwi ugizwe n’abahinga kugira barabe ukugene umwe wese atoguma agura ubuhinga yisangije gutyo batore ubuhinga bumwe bokoresha bwotuma ivyo bigo vyose bigira akarusho. Umukuru w’ikigo OBR Audace Niyonzima yarongeye amenyesha ko barabiye hamwe ukugene abakozi bigenza ku kazi kugira. Aho akaba yatanze akarorero ko muri Kenya aho bagira amatohoza, bagakurikirana umukozi mu gihe basanze afise ubutunzi budasiguritse bagaca bamukurikirana bibonetseko ari ubwo yanyuruje bakabugarukana mu kigega ca Reta. Naho nyene ngo bashizeho umugwi werekana neza ukugene mu bigo vyose boronka ubuhinga bwo gukora ayo matohoza ku bakozi  bavyo. Yamenyesheje ko bongeye barabira hamwe ukugene hosubirwamwo igitabo c’amakori kugira kibe kimwe n’amakori batoza ku bidandazwa biva hanze y’ivyo bihugu bigize umuryango wa EAC n’ibiva muri uwo muryango ajane n’ibihe. Ivyo ngo vyotuma babona ko amakori barihisha muri kino gihe abereye gutyo ntihabe agahombo na cane cane kubera hari ibidandazwa vyari vyaragabanijwe amakori ariko ubu bikorerwa mu bihugu bigize uwo muryango, mu gihe basanze biva mu bindi bihugu vyoca biduzwako amakori. Yarangije amenyesha ko basanze ubuhinga bwo kwegeranya ibiharuro butaratera imbere mu bihugu vyose, bigasaba ko bunagurwa kugira bakoreshe ibiharuro bimwe.

Epitace Nduwayo

Ouvrir