Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw’ukumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru yaragendeye iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta «PPB»

DSC 0325Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganzi bw’ukumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru Patricie Nduwimana yaragendeye Ubuyobozi bukuru bw’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta « PPB » kw’igenekerezo rya 15 Nzero 2020. Intumbero nyamukuru yari iyo kuramutsa abakorera muri ubwo buyobozi bukuru no kwirabira ingene imirimo yaho itunganijwe mu bisata vyose bigize ubwo buyobozi. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganzi bw’ukumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru Patricie Nduwimana yaragendeye Ubuyobozi bukuru bw’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta « PPB » kw’igenekerezo rya 15 Nzero 2020. Intumbero nyamukuru yari iyo kuramutsa abakorera muri ubwo buyobozi bukuru no kwirabira ingene imirimo yaho itunganijwe mu bisata vyose bigize ubwo buyobozi. Nduwimana yamenyesheje ko yasanze iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta  ari ubuyobozi bufise uruhara runini cane ku buzima bw’igihugu. Yarishikiye no mu  gisata c’ububiko bw’ivyandikwa abashakashatsi baza kurahuramwo ubwenge «Documentation» cegukira ubwo buyobozi. Muri ico gisata yararonse umwanya ukwiye wo gusigurirwa, aho yiboneye ubushinguro bw’ibitabu n’ibinyamakuru vyo muri Kahise, akaba ari navyo bituma abashaka kumenya kahise k’Uburundi bahahurumbira.  Umuyobozi mukuru w’iyandikiriro ry’ibinyamakuru vya Reta, Louis Kamwenubusa, yarerekanye ko uburyo ivyo bitabo bishinguwemwo bishobora kuzokwononekara, bakifuza ko  hoshirwaho ubushinguro bw’ibitabu n’ibinyamakuru  bwo mu buhinga bwa none ico yise « numérisation » mu rurimi rw’igifaransa. Ubwo buhinga rero buzoba bufise akamaro kanini kuko ibitabu canke amakuru yatororokanijwe, uwukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi azoshobora kubisomera aho ageze hose.Nduwimana yarangije ashima ukuntu bamwakiranye igishika yiyemeza  ko azogaruka vuba kugendera ubwo buyobozi, mu ntumbero yo kuvugana ingene bwifashe n’ibikenewe kugira butere imbere. 

Donathe Ndayisenga (uwimenyereza)

Ouvrir