Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanywanyi b’ishirahamwe TUJANE-Microfinance basabwa kuriha ingurane ku kiringo gitegekanijwe


DSC 0112Abanywanyi b’ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana «Tujane-Microfinance » basabwa kuriha ingurane baba basavye ku kiringo gitegekanijwe kugira abandi bashobore gushikirwa kugira nabo bashire mu ngiro imigambi baba batunganije. Ivyo bakaba babisabwe n’umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda ku wa 10 Nzero 2020 igihe yariko yugurura icese ishami ry’iryo shirahamwe   «TUJANE-Microfinance » mu gisagara ca Bujumbura, mu nyubakwayitwa Tokyo Business Center  iri mu Ngangara hafi y’isoko « kwa Siyoni ».   Yarongeye asaba abanyabubanza n’abandi bose kwinjira muri iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kugira bajane bose mw’iterambere batabanje kuzera inze. Aho naho bakazojana mw’iterambere biciye mu gutunganya imigambi bashaka kurangura gutyo bagasaba ingurane bariha mu gihe gito iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana. Ngo ni naco ciyumviro nyamukuru catumye imvukira zo mu ntara ya Bubanza ziyumvira gushinga iryo shirahamwe aho ryuguruwe icese ku wa 15 Ruheshi 2018, icicaro gikuru caryo kikaba kiri ku murwa mukuru w’intara ya Bubanza. Yarongeye amenyesha ko iryo shirahamwe rikorana n’abarimyi, aborozi, abanguruza abantu n’ibintu ku makinga, abunguruza bantu n’ibintu ku mapikipiki hamwe n’abakozi ba Reta. Niko kubamenyesha ko umuntu ashobora gutanguza umutahe muto ariko agashika ku rugero ruhanitse mw’iterambere. 

Abakozi b’ishirahamwe «TUJANE-Microfinance » basabwakwitaho gutunganiriza ababitura bose
Umukuru w’Inama nshingamateka Pascal Nyabenda yarongeye asaba abakozi b’iryo shirahamwe gushika ku kivi, ntibagume mu biro gusa bambaye amashati maremare, birinde  kandi kuguma ku materefone birabira ibihita kuri watsap n’ibindi bihuha vyo ku buhinga ngurukanabumenyi, ahubwo batunganirize ababituye. Yarongeye abasaba gutunganiriza neza ababituye bose bataravye ngo uwu yambaye neza canke yamabaye nabi. Ati kenshi muzosanga mwanse gutunganiriza uwambaye nabi kumbure ariwo mwambaro wiwe w’akazi kuko hari nk’uwuzoba avuye kudandaza inyama, uwuvuye kurima, uwuvuye ku rusyo rw’ubududu n’ibindi. Abadandaza nabo yabasavye kubitsa amahera yabo mu gihe bahejeje kudandaza kugira birinde kuyararana mu nzu gutyo abasuma ntibabarare ku mugono. Twobamenyesha ko Pascal Nyabenda yatanguye ijambo ryiwe yipfuriza umwaka mushasha w’2020 abatumire bose n’abanywanyi b’iryo shirahamwe Tujane-Microfinace. Yarongeye amenyesha ko iyindi mvo yatumye bashinga iryo shami ry’i Bujumbura kwari ukugira borohereze abadandaza bo mu ntara ya Bubanza bashaka kuza kurangura ku murwa mukuru w’ubutunzi Bujumbura bataje batekeye amahera mu mifuko. Iryo shami ry’i Bujumbura kandi  kwari ugushaka kworohereza abanywanyi baryo bakorera i Bujumbura.

Abanyabubanza basabwa kwijukira kuziganya gutyo bashobore gusaba ingurane yo kwirangurira imigambi y’iterambere
Umukuru w’urwego nshingwantwaro rw’iryo shirahamwe «TUJANE-Microfinance», umukenguzamateka Immaculée Ndabaneze nawe yasavye abanyabubanza kwijukira kuziganya gutyo bashobore no gusaba ingurane yo kurangura imigambi bazoba bitunganirije. Yarongeye amenyesha ko bagiye kwugurura amashami y’iryo shirahamwe mu makomine yose agize intara ya Bubanza kugira basange abanywanyi hafi. Yabonyeho akaryo ko guha ijambo abakenyezi babiri bamaze gusaba ingurane iryo shirahmwe,aho bashikirije ko bamaze kwiteza imbere mu migambi yabo yo kurima umuceri. Bamenyesheje ko bamaze no kugura ibitungwa bibasahiriza mbere bakagura n’ayandi matongo.Umukuru w’igisagara ca Bujumbura Freddy Mbonimpa nawe yarashimiye abanyabubabanza baje guteza imbere igisagara ca Bujumbura. Niko kumenyesha ko amashirahamwe bene ayo afasha abanyagihugu kwiteza imbere na cane cane abadafise ingwati batanga mu mabanki y’ubudandaji. 

Epitace Nduwayo

Ouvrir