Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abana bategerezwa kwitwararikwa mu kubategurira kazoza keza

butoloIcegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore asaba abajejwe intwaro, abarezi mu mashure n’abarongoye amashengero guhimiriza kugira hahinduke inyifato mu bijanye no kutitwararika abana mu kubategurira kazoza keza, abavyeyi nabo bakababera akarorero keza mu bijanye n’isuku, no kubakurikirana mu mashure bakongera bakamenya ko kwandikisha umwana yavutse bimugirira akamaro mu burenganzira bwiwe. Ivyo yabimenyesheje mw’ijambo yashikirije abari bitavye ibirori vyo guhimbaza isabukuru ry’imyaka 30 iheze hemejwe amategeko mpuzamakungu agenga agateka k’umwana. Hari kw’igenekerezo rya 20 Munyonyo 2019. Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore asaba abajejwe intwaro, abarezi mu mashure n’abarongoye amashengero guhimiriza kugira hahinduke inyifato mu bijanye no kutitwararika abana mu kubategurira kazoza keza, abavyeyi nabo bakababera akarorero keza mu bijanye n’isuku, no kubakurikirana mu mashure bakongera bakamenya ko kwandikisha umwana yavutse bimugirira akamaro mu burenganzira bwiwe. Ivyo yabimenyesheje mw’ijambo yashikirije abari bitavye ibirori vyo guhimbaza isabukuru ry’imyaka 30 iheze hemejwe amategeko mpuzamakungu agenga agateka k’umwana.

Hari kw’igenekerezo rya 20 Munyonyo 2019. Nk’uko yabimenyesheje, ngo kubona ayo mategeko yaremejwe n’ibihugu vyinshi vyerekana ko ukubaho kw’umwana hamwe na kazoza kiwe biri mu mwitwarariko w’ibihugu vyose vyo kw’isi. Niko guca amenyesha ko ayo mategeko ashingiye ku ngingo nkuru zijanye n’ukudakumirwa, ineza y’umwana imbere ya vyose, uburenganzira bwo kubaho no gutera imbere, n’ukwubaha ivyiyumviro vy’umwana. Yarongeye amenyesha ko Reta y’Uburundi imaze gutera intambwe mu bijanye no kwubahiriza agateka k’abana ibicishije muri wa mugambi  wo kwigisha abana ku buntu no kubavuza ku batarashikana imyaka 5 hamwe n’uwo kubacandaga mu kubakingira indwara zitandukanye n’ibindi. Ngo kugira hahagarikwe kandi  haranduranwe n’imizi icarico cose gitosekaza agateka k’umwana n’uko inyifato n’ingendo y’abantu bose (Reta, abavyeyi, abarezi, abari mu mashirahamwe yigenga, abasanzwe bunganira Reta) yohinduka.  Umushikiranaganji w’agateka ka zina muntu, Martin Nivyabandi nawe yamenyesheje ko  Reta y’Uburundi ifise umwitwarariko ntangere ku bijanye n’ukwitaho ineza y’abana bose bivanye n’imigambi iriko ishirwa mu ngiro harimwo uwujanye no gukura abana bose mu mabarabara hamwe n’abakuze basegerereza kugira bategure kazoza keza kabo. Yaciye amenyesha ko kuva batanguye kuwushira mu ngiro abana barenga ibihumbi bitatu n’amajana atandatu basubijwe mu miryango co kimwe n’abarenga igihumbi n’amajana ane bakuze basegerereza. Yarongeye amenyesha ko uwundi mugambi uzogira ingaruka nziza ku bana ari rya sekeza Reta yatanguje ryo kurwanya kutitaho abana, kuko mu gihugu c’Uburundi hacibonekeza ikibazo c’isuku rike aho hamwe hamwe abana bagifungura badakaravye n’isabuni, abandi ugasanga barwaye imvunja, ntibambaye uduhuzu tumeshe kubera abavyeyi bataguze isabuni. Ikindi yamenyesheje n’uko kenshi abana badafungurirwa neza bikwiye bivanye n’uko ababajejwe baba bashimye kuyakoresha ibindi hakubasumira imfungurwa zibereye, canke umwana akarwara umuvyeyi ntamuvuze abandi bamuronse nabo bakamuta, hamwe n’izindi nyifato zitabereye zerekana ko abari bajejwe abana badakora ivyo bategerejwe kandi ataco babuze. Yaheraheje amenyesha ko naho intambwe imaze gushikwako ishimishije, abasanzwe bakora muri ico gisata bobandanya bakorera hamwe kugira agateka k’abana gatezwe imbere.


Evelyne Niyonzima na

Désiré Manirampa (Yimenyereza)

Ouvrir