Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Indongozi zisabwa kubera akarorero keza abo bajejwe

saaaaaaUmukuru w’igihugu Petero Nkurunziza aributsa indongozi ko bategerezwa kuja imbere abo bajejwe, bakababera akarorero keza gurtyo abanyagihugu bagatunganya ibikorwa vy’iterambere  batekanye.Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza aributsa indongozi ko bategerezwa kuja imbere abo bajejwe, bakababera akarorero keza gurtyo abanyagihugu bagatunganya ibikorwa vy’iterambere  batekanye.Izo ni zimwe mu mpanuro yatekereye abarongoye intara hamwe n’amakomine yose y’igihugu mu mwiherero yabatunganirije ku murwa mukuru wa poritike i Gitega ku wa 20 Munyonyo 2019.

Nk’uko vyashikirijwe n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa inyuma y’uyo mwiherero, ngo Prezida Nkurunziza yaramenyesheje abatumiwe muri uwo mwiherero  ko umurongonzi ategerezwa  kuja imbere abo arongoye akababera urumuri  rutazimiza. Jean Claude Karegwa akaba yamenyesheje ko uwo munsi, Umukuru w’igihugu yabahaye inyigisho zidasanzwe zijanye n’igihe co gusozera ikiringo ku nzego zatowe mu mwaka w’2015 kugirango binjire mu kiringo gishasha co mu mwaka w’2020.Ngo imbere yo gutangura izo nyigisho, Prezida Nkurunziza yarahaye akanya abahanuzi bakuru bo mu biro vy’Umukuru w’igihugu, baratanga inyigisho ku bijanye n’inyifato n’uburongozi bwiza hisunzwe imico n’imigenzo y’abarundi hamwe n’akabi kabishe kazanywe n’abakoroni kugira abarongonzi bate umurongo. Umukuru w’igihugu  amaze gutangura inyigisho, yaramenyesheje ko izondongozi z’intara n’amakomine bategerezwa kuba abatware beza, bakamenyera ko bategerezwa kuja mu burongozi bw’Imana n’ubw’abanyagihugu. Yabamenyesheje kandi ko umurongozi ategerezwa kuja imbere abo arongora akabereka akarorero keza maze abanyagihugu bagatunganya ibikorwa vy’iterambere batekanye. Yaravuze ko Umukuru w’igihugu yasavye indongozi guheza neza muri uyu mwaka w’2015 mu kiringo bise ikiringo c’Imana kuko catanguye mu bihe bigoye aho abansi b’igihugu bariko bakora ibishoboka kugira bahungabanye inzego z’igihugu,urwaruka rw’Uburundi, ubutunzi bw’igihugu, imico n’imigenzo y’igihugu ariko Imana ikaba yarakinze. Yarabasavye kwirinda gusamara, gukonyokerwa, ahubwo ko bobandanya ari abatware b’ijujja n’ijambo, biyubaha, ntibabe abatware batega amashi ahubwo babe aribo batanga, bigaba, bigaburira mugabo bibuka kandi ko bategerezwa gusonera abanyagihugu muri vyose. Ngo hari aho bishika ugasanga abatware bagomba kwitekerera  bafise ingeso zo gukorakora. Kubw’ivyo rero ngo haciye hafatwa ingingo yo gushiraho umurwi w’igihugu uzokurikirana ku munsi ku munsi umuntu wese yohirahira agasesagura itunga ry’igihugu. Yarongoye arasaba abo barongonzi ko bokwitwararika intwaro ibereye ntibasesagure itunga ry’igihugu ngo kubera ikiringo cabo caheze, mbere ngo inomero itarihwa igiye gushirwaho muri  iyi minsi iri imbere kugira abanyagihugu baje barashikiriza  ivyo babona bitagenda neza.                

Thérèse Niyonkuru

Ouvrir