Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi basabwa kunagura no guteramira imico n’imigenzo bihesha iteka igihugu cabo

ccceoooooMuri rwa rukurikirane rw’inyigisho zo kuzirikana igihugu, zitangwa n’Umukuru w’igihugu, Petero Nkurunziza, ku wa 29 Giutgutu 2019, yaragize urugendo mu ntara ya Mwaro, aho yatanze izo nyigisho ku ncuro igira gatatu ku muvukira  z’iyo ntara n’abasanzwe baharangurira imirimo bahuriye ku murwa mukuru wa komone Kayokwe. Prezida Nkurunziza akaba rero yasavye abanyagihugu bo mu ntara ya Mwaro n’abarundi bose kunagura no guteramira imico n’imigenzo vyabo vyabahesheje iteka.Nk’uko vyashikirijwe n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Jean Claude Karerwa inyuma y’izo nyigisho, ngo muri izo nyisho, ngo Umukuru w’igihugu yamenyeshesheje abari bayitumiwemwo ko Abarundi baho hambere mu bukehwa bwabo bashoboye kugwanira igihugu baracubahiriza, baragihesha iteka n’itekane. Uno munsi mu bwinshi bwabo, mu bushobozi bwabo, mu butunzi bwabo no mu buhinga bafise, bagera hafi imiriyoni 11 ngo ntibonanirwa kugwanira igihugu cabo no kugihesha itekane. Izo nyigisho zo kuzirikana igihugu ngo zihabwa Abarundi kugira zibafashe  kumenya umwonga uhuma n’uwudahuma.Jean Claude Karerwa yabandanije amenyesha ko Umukuru w’igihugu ashima cane ko akamo amaze imyaka 3 atera Abarundi bimaze kugaragara ko bakitabiriye, aheka abisimbiza. Prezida NKURUNZIZA ngo yabandanije amenyesha abanyamwaro ko igikenewe ku barundi b’uno munsi ari kwumva ko inyigisho z’abakoroni zari zifise intumbero yo gusambura imico n’imigenzo vy’Abarundi kugira ngo babone aho bamenera mu kwiba ubutunzi bw’igihugu. Akaba asaba abarundi kwama barikanuye kuko uwutambana na mukeba adakubita urugohe kugira ngo ntibabace mu ryahumye ngo basubire kubanyaga ukwikukira kwabo, ukwigenga kwabo n’ubutunzi bwabo. Ati ukwigenga rero ntikubuza ukwigengesera kandi ko ukwigaba n’ukwigaburira bitabuza umuntu kwiyubara muri vyose. Kugira Abarundi babishikeko ngo n’uko bategerezwa kugira iyerekwa bakagira imigambi izobateza imbere mu myaka iri imbere. Iruhande y’iyerekwa asaba Abarundi kwirinda guhemuka bakama baba abizigirwa maze ivyo bashinzwe bakabirangura neza hamwe bazosiga izina ryiza rizobera ikimazi abana babo. Mu kurangiza izo nyigisho, Umukuru w’igihugu ngo yarashimiye abanyamwaro n’Abarundi bose muri rusangi ku ntambwe bateye bigaragara ko hari umwimbu mwiza bakesha izo nyigisho zidasanzwe. Ati uravye uno munsi igihugu c’Uburundi kirafise ijunja n’ijambo mu makungu kubera izo nyigisho. Amahinguriro ariko arubakwa hamwe n’imigambi igihugu kiriko kirategura kitarinze kuzera inze vyose babikesha izo nyigisho. Yabemereye rero ko izo nyigisho azozibanadanya n’inyuma mu gihe azoba atakiramutswa Uburundi, akamenyesha ko ariyo ntererano nk’umurundi akunda igihugu azobandanya aterera Uburundi maze bunaguke bugarukane rya junja n’ijambo bwari bufise kuri basokuru.

Prezida Nkurunziza yaruguruye icese inyubakwa mu ntara za Mwaro na Bujumbura

Twobamenyesha ko muri rwa rukurikirane rw’ibirori vyo kwigina imyaka 57 iheze Uburundi buhabuje intahe y’ukwikukira, Umukuru w’igihugu yari yabanje kwugurura icese inyubakwa y’inama ya komine Kayokwe ari nayo  yari yaramutse atagiramwo inyigisho uwo munsi. Inyuma y’aho yaciye aja kwugurura inyubakwa y’igisata co kuvuriramwo abana “Bloc de pédiatrie” iri mu bitaro vyo mu Kibumbu. Yarongeye arugurura ibiro vy’ibanki BGF nayo nyene iri muri komine Kayokwe. Yarangirije  ku gikorwa co kwugurura isoko ya kijambere y’ibitungwa ya Gwibaga iri muri komine Mugongo-Manga intara ya Bujumbura.Ikindi twobamenyesha ni uko abanyamwaro bamushikirije utuganuke tugizwe n’inka 6, abanyabujumbura inka 1, bakaba kandi bose baramushikirije ibiseke birimwo ivyimburwa bitandukanye birimwa muri izo ntara.  

Gloriose Nshimirimana

Ouvrir