Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Urwaruka rusabwa gukurikiza amategeko kugira ruje gukorera mu mahanga

butoDSC07420Kw’igenekerezo rya 28 Gitugutu 2019, umushikiranganji ajejwe urwaruka, amaposita n’ubuhinga bwa none, Evelyne Butoyi yari aramutse yitaba ubutumire bw’Inama Nshingamateka mu ngoro y’amakoraniro iri mu Kigobe mu ntumbero yo kwishura ku bibazo vy’abashingamateka bijanye n’urwaruka ruja mu mahanga kurondera akazi mu mpisho.Umushikiranganji Butoyi yamenyesheje ko urwaruka ruja mu bihugu vy’Abarabu gukorerayo ko haraho bishika agateka karwo kagahungabana. Yabandanije amenyesha ko muri urwo rwaruka nyene, usanga harimwo abatarakwiza imyaka yo gukora akazi.  Ngo inzego cane cane iziporisi ziriko zirakora kugira urwo rwaruka ntiruze rurajanwa muri ivyo bihugu vyo hanze kuko iyo bashitseyo bigoye kubagarukana. Umushikiranganji Butoyi akaba ahamagarira indongozi guhagurukira ico kibazo c’urwaruka rujanwa mu mahanga gukoreshwa bidaciye mu mategeko. Urwaruka narwo ngo rwogerageza rukaja gukorera mu mahanga rukwije ibisabwa  n’amategeko.  Umushikiranganji Butoyi yamenyesheje ko integuro y’ibwirizwa  rigenga urwego rw’abakorerabushake ryari  rifise intumbero yo gufasha urwaruka rutagira akazi  yamaze kuba ibwirizwa kandi ko hari igisata citaho ibijanye n’ubukorerabushake camaze kujaho. Yabandanije amenyesha ko abakorera mu gisata kijejwe ibijanye n’ubukorerabushake bariko baritunganya kugira ibwirizwa inomero 1/14 ryo ku wa 5 Mukakaro 2018 rishiraho urwego rw’abakorerabushake bo mu Burundi rimenyekanishwe mu gihugu. Ngo mu ntumbero yo guhimiriza urwaruka ntiruje gukorera mu mahanga mu mpisho, ubushikiranganji bujejwe urwaruka, amaposita n’ubuhinga butegekanya gutanga inyigisho zo gukunda igihugu no kwitunganiriza imigambi. Umushikiranganji Evelyne Butoyi ahamagarira rero urwaruka kuja hamwe rugahinganwa mu kwitunganiriza imigambi kuko abazogira imigambi myiza kurusha abandi aribo bazoronka ingurane muri ya banki y’urwaruka.

Aline Kanyana

Ouvrir