Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanyamuyinga basabwa kuvavanura n’ibibatandukanya n’iyerekwa ba sokuru bari bafise

roheroUmukuru w’igihugu  Petero Nkurunziza asaba abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga kuvavanura n’ivyo vyose bibatandukanya  n’iyerekwa ba sokuru bari bafise. Ivyo yabimenyesheje kw’igenekerezo rya 4 Gitugutu 2019mu nyigisho yabahaye, muri rwa rukurikirane rw’inyigisho zifasha abarundi kuzirikana igihugu cabo ngo bamenye ico bari nk’abarundi n’ico bategerezwa gukora. Izo nyigisho zabereye muri komine Buhinyuza zikaba zari zateguriwe imvukira z’intara ya Muyinga hamwe n’abaharangurira imirimo. Umukuru w’igihugu  Petero Nkurunziza asaba abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga kuvavanura n’ivyo vyose bibatandukanya  n’iyerekwa ba sokuru bari bafise. Ivyo yabimenyesheje kw’igenekerezo rya 4 Gitugutu 2019mu nyigisho yabahaye, muri rwa rukurikirane rw’inyigisho zifasha abarundi kuzirikana igihugu cabo ngo bamenye ico bari nk’abarundi n’ico bategerezwa gukora. Izo nyigisho zabereye muri komine Buhinyuza zikaba zari zateguriwe imvukira z’intara ya Muyinga hamwe n’abaharangurira imirimo. 

Nk’uko umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yabimenyesheje inyuma y’izo nyigisho, ngo bwari ubugira gatatu azitanga mu ntara ya Muyinga. Ngo kubera hari hamaze iminsi ataziremesha muriyo ntara, kabaye akaryo ko kugaruka ku bigabane bibiri vya mbere yari yabigishijeko mu nyigisho zaheruka. Rero ngo Umukuru w’igihugu  amaze guheza ivyo bigabane bibiri yaciye atandukira ikigabane ca gatatu kandi ngo iyo ntara yabaye iya nyuma mu ntara zo muburaruko bw’igihugu aremeshejemwo izo nyigisho ubugira gatatu. Yamenyesheje ko Prezida Nkurunziza imbere yuko afata ijambo yabanje guha akanya abahanuzi babiri bakuru bo mu biro vy’Umukuru w’igihugu baratanga inyigisho z’intangamarara, umwe ku bijanye n’amabi agaragara mu nyigisho nkandamizagihugu zazanywe n’abakoroni, uwundi nawe avuga ku bijanye n’imico n’imigenzo vy’abarundi ingene vyogarukirwa kugira ngo igihugu gishobore kugira iteka n’itekane.

Umukuru w’igihugu rero ngo yaciye ahera aho bahereje arigisha abanyamuyinga kuzirikana neza igihugu cabo, arababwira ko igihugu c’Uburundi aho kigeze uyu munsi cahagejejwe n’abagabo bafise ijunja n’ijambo batumye igihugu kiba ic’abantu bashobora kwigaba no kwigaburira. Ngo yaciye atanga n’uburorero guhera ku mwami Ntare Rushatsi Cambarantama aheruka n’ukwitirira ingoro y’Umukuru w’igihugu hamwe n’abandi bami n’abarundi batandukanye, aca ababwira ko bategerezwa kugendera mu makanda y’abo bantu bahesheje iteka n’itekane igihugu c’Uburundi. Ngo yaciye abamenyesha ko kugira babishikeko ari uko bategerezwa kuvavanura nivyo vyose bibatandukanya n’iyerekwa ba sokuru bari bafise kuko ata yerekwa rishasha bafise. Prezida Nkurunziza yaciye ababwira ko mu kugendera muri iryo yerekwa bategerezwa kwumva yuko umurundi wese abwirizwa kuba umwizigirwa no gushira imbere igihugu ciwe, abarundi bakagerageza kugira iherezo ryiza kugira ngo rizobere intango nziza urunganwe ruzobakorera mu ngata.Ikindi twobamenyesha n’uko inyuma y’izo nyigisho, Prezida Nkurunziza yaciye aja muri komine Gashoho, intara ya Muyinga gutanga imfashanyo y’umuceri igizwe n’imifuko 122 ku miryango 400 y’abantu bafise amikoro make, yongera kandi agenda no muri komine Kiremba, zone Musasa, intara ya Ngozi, n’ahonyene akaba yatanze imifuko 122 ku miryango 400 y’abantu bafise amikoro make.  

Evelyne Niyonzima

Ouvrir