Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Itandukaniro riri hagati y’ukuganduka n’ukumarirwa

karerwaUmuntu aravuka agakura ariko ubuzima kurya bufise intango burafise n’iherezo. Umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yaratanze ikiganiro kugira amenyeshe imigezo y’ikirundi ijanye n’imanza z’impfu.  Karerwa yamenyesheje ko iyo umuntu yasandavye bamugandarira kuva umunsi yitavye Imana, mbere bakanamushingurana iteka. Kera, umugabo n’umugore  ngo ntibagandarirwa iminsi ingana kuko urupfu rw’umugabo ntirwafatwa co kimwe n’urwumugore. Umugabo yapfuye ngo n’ibikingi vy’irembo baca babihindura bakavuga ngo rwasenye amarembo, umugabo yagereranywa  n’ibikingi vy’irembo. Uwo muntu bamaze kumushingura baragandara, inyuma y’ikigandaro camara n’imiburiburi iminsi 8, baraganduka. Karerwa yamenyesheje ko abantu benshi muri kino gihe bitiranya kuganduka n’ukumarirwa. Yabandanije amenyesha ko Kuganduka  ari urubanza rwa mbere ruba iyo umuntu yitavye Imana. Iyo umuntu yapfuye mu rugo yabamwo, ngo inka ntizasubira gushoka kandi ntizaturuka, barazahirira bakongera bakazihera amazi muhira. Abantu  ngo barahindura ivyo bafungura kugira bibabaze, bafungura ibitagira umunyu n’amavuta bita ibiryazagu.

Ababuze ngo ntibaja kurima, gusenya, kuvoma, ababanyi nibo babazanira udukwi, nibo babazanira amazi kandi carazira ko boga bategerezwa kwemera bagacafura mbere abantu ntibari bemerewe kurangura amabanga y’abubatse muri ico gihe. Iyo minsi 8 iheze, ku munsi wo kuganduka ngo barashobora kuvuga ko  baca mu bihunda kuko umuntu yaca asubira gututurira ibitoke, yaca asubira kurima. Abandi bavuga kwisukako ibirohe kuko ngo baca basubira kwisukako amazi bakoga, bakamesura ivyambarwa vyabo, inka zikongera zigashoka. Baca n’ugukama bakama, abantu bagaca banywa amata kuko ico gihe umuntu yaba yapfuye, amata yaba ahari yose barayasesa, nta mata basubira kunywa, basubira guha amata abana, umunsi wo kuganduka. Abari bafise uburenganzira ku mata ngo ni abana bakomoka kuri uwo yitavye Imana kiretse abagore bibungenze. Iyo amata asigaye, baraha n’abandi bantu bose b’ibisanira baba bahari. Abahagarikirwa n’umuryango kugira banywe amata ngo n’abo baba bamaze iminsi batayanywa, n’izo ncuti za hafi, zaba zaretse kunywa amata kubera inka zabo zitaturuka, zitashoka, zitakamwa.  Ku munsi wo kumarirwa baranywa inzoga bita umubira, mbere mw’ijambo ry’urubanza ngo barabwira abantu bati : «  nimushikire umubira, umubira ntiwongezwa kuko ntirwongezwa. » Ngo iyo nzoga bita umubira  barayinywa bakarara bayihejeje. Umwana iyo yapfuye nta mata banywa, mbere bamugandarira iminsi mike. Karerwa yamenyesheje ko  mu gihe ca none, hari igihe abantu batanga amasuka kubera umwanya muto bakaganduka mu nyuma. Ngo ubwo ni uburyo bushasha bwo gutunganya imanza bivanye n’umwanya muke abantu baba bafise, bakarekura abantu bakaja gukora mugabo ijambo ryo kuganduka rikazovugwa hanyuma. Umuntu aravuka agakura ariko ubuzima kurya bufise intango burafise n’iherezo. Umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yaratanze ikiganiro kugira amenyeshe imigezo y’ikirundi ijanye n’imanza z’impfu.  Karerwa yamenyesheje ko iyo umuntu yasandavye bamugandarira kuva umunsi yitavye Imana, mbere bakanamushingurana iteka. Kera, umugabo n’umugore  ngo ntibagandarirwa iminsi ingana kuko urupfu rw’umugabo ntirwafatwa co kimwe n’urwumugore. Umugabo yapfuye ngo n’ibikingi vy’irembo baca babihindura bakavuga ngo rwasenye amarembo, umugabo yagereranywa  n’ibikingi vy’irembo. Uwo muntu bamaze kumushingura baragandara, inyuma y’ikigandaro camara n’imiburiburi iminsi 8, baraganduka. Karerwa yamenyesheje ko abantu benshi muri kino gihe bitiranya kuganduka n’ukumarirwa. Yabandanije amenyesha ko Kuganduka  ari urubanza rwa mbere ruba iyo umuntu yitavye Imana. Iyo umuntu yapfuye mu rugo yabamwo, ngo inka ntizasubira gushoka kandi ntizaturuka, barazahirira bakongera bakazihera amazi muhira. Abantu  ngo barahindura ivyo bafungura kugira bibabaze, bafungura ibitagira umunyu n’amavuta bita ibiryazagu. Ababuze ngo ntibaja kurima, gusenya, kuvoma, ababanyi nibo babazanira udukwi, nibo babazanira amazi kandi carazira ko boga bategerezwa kwemera bagacafura mbere abantu ntibari bemerewe kurangura amabanga y’abubatse muri ico gihe. Iyo minsi 8 iheze, ku munsi wo kuganduka ngo barashobora kuvuga ko  baca mu bihunda kuko umuntu yaca asubira gututurira ibitoke, yaca asubira kurima. Abandi bavuga kwisukako ibirohe kuko ngo baca basubira kwisukako amazi bakoga, bakamesura ivyambarwa vyabo, inka zikongera zigashoka. Baca n’ugukama bakama, abantu bagaca banywa amata kuko ico gihe umuntu yaba yapfuye, amata yaba ahari yose barayasesa, nta mata basubira kunywa, basubira guha amata abana, umunsi wo kuganduka. Abari bafise uburenganzira ku mata ngo ni abana bakomoka kuri uwo yitavye Imana kiretse abagore bibungenze. Iyo amata asigaye, baraha n’abandi bantu bose b’ibisanira baba bahari. Abahagarikirwa n’umuryango kugira banywe amata ngo n’abo baba bamaze iminsi batayanywa, n’izo ncuti za hafi, zaba zaretse kunywa amata kubera inka zabo zitaturuka, zitashoka, zitakamwa.  Ku munsi wo kumarirwa baranywa inzoga bita umubira, mbere mw’ijambo ry’urubanza ngo barabwira abantu bati : «  nimushikire umubira, umubira ntiwongezwa kuko ntirwongezwa. » Ngo iyo nzoga bita umubira  barayinywa bakarara bayihejeje. Umwana iyo yapfuye nta mata banywa, mbere bamugandarira iminsi mike. Karerwa yamenyesheje ko  mu gihe ca none, hari igihe abantu batanga amasuka kubera umwanya muto bakaganduka mu nyuma. Ngo ubwo ni uburyo bushasha bwo gutunganya imanza bivanye n’umwanya muke abantu baba bafise, bakarekura abantu bakaja gukora mugabo ijambo ryo kuganduka rikazovugwa hanyuma. Karerwa yamenyesheje ko nubwo biri uko  mu migenzo y’ikirundi iyo abantu bagiye kurima bisigura ko ikigandaro kiba carangiye kuko ntawurima agandaye n’ivyo warima vyose muri ico gihe bavuga ko bitagira umugisha kubera waba uriko utamba ku muvyimba w’uwapfuye, waba uri nk’uwuriko aramuzura. Umuntu atubatse atavyaye bamutana ikara bakavuga ko azimye, ivyiwe birangiye ariko uwubatse atavyaye ntibamutana ikara ariko kuri abo bose ntawe baha amata kuko bayaha abakomoka kuri uwo muntu.Karerwa yamenyesheje ko hari urundi rubanza bita kumarirwa rwaba inyuma n’imiburiburi y’umwaka umuntu ashengeye. Isango ry’urwo  rubanza ryategerezwa kumenyekana hirya no hino mu miryango, ya hafi niya kure, mu babanyi mu bantu bafitaniye ibintu bibahuza. Muri urwo rubanza kari akaryo ko kwishuza ku baheraniwe n’umuhisi, uwuheranye nawe akishura  kugira umuzimu w’uwo muntu ntuzohave umubuza amahoro. Urwo rubanza bagwita kumarirwa kuko ngo yari umunsi bamarira ibijanye vyose n’ubuzima bw’uwo muntu. Umuntu yahirahira ntaze kwishuza kuri urwo rubanza ntiyaba akiza kwishuza vyaba biheze ariko umuntu yaba aheranye iyo atabikoze, wewe yaraza agasaba imbabazi no mu nyuma akaza akabikora kuko kutabikora vyamubuza amahoro bavuga ko umuzimu w’uwo muntu uzoheza ukamugendera ukamubuza amahoro no gusinzira.  Ku munsi wo kumarirwa banywa urwarwa, rwari urubanza rwo gutamba bagatarika. Ico gihe baratanga ikimazi, ngo umuntu agatanga ico afise hanyuma abatanze ikimazi bakabaha inzoga y’ikimazi. 

Aline Kanyana

Ouvrir