Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

COGERCO : Umwimbu w’ipampa w’umwaka w’2019 ntiwagenze neza ugereranije n’iyindi myaka

Mu Burundi, isizeni y’ipampa yama iba uko umwaka utashe. Ni muri iyo ntumbero ikinyamakuru UBUMWE cegereye umuyobozi mukuru w’ikigo kijejwe kurima ipampa no kurihingura COGERCO, Gustave Majambere  kugira amenyeshe ukugene umwimbu w’ipampa w’umwaka w’2019 wagenze. Majambere yamenyesheje ko ipampa ryarimwe ku mahegitare 2800 kandi ko umwimbu utagenze  neza ugereranije n’iyindi myaka. Ngo ivyo vyabaye kubera habaye ihindagurika ry’ibihe, mu bice bimwe bimwe nk’i Gihanga (intara ya Bubanza) hateye umwuzurira, indimiro z’ipampa ziratwarwa, ahandi naho mu bice vyo mu Rugombo n’i Buganda (intara ya Cibitoke), mu gihe c’uguteragira, uruzuba rwarateye imbuto zimwe zimwe ntizameze.Ngo kubera ubutunzi bw’ikigo  COGERCO bwagiye buragabanuka vyatumye kidashobora kuronsa abarimyi bose  ifumbire. Naho biri uko ngo barakoze uko bashoboye kugira imiti yo gupompa ipampa ntibure ku barimyi bose. Ku bijanye n’ifumbire, ngo barahimiriza abarimyi kwigurira ifumbire canke  bagakoresha nyabarega kugira baronke ifumbire y’ikirundi ikwiye, bashobore gutabira indimiro. Ngo uyu mwaka ibikorwa vyo guhingura ipampa ntivyakozwe ku mwanya kuko vyari bikenewe ko basubiriza ibikoresho vyari bishaje. Ivyo vyuma vyo kubisubiriza bikaba vyaratevye gushika mu Burundi kubera vyava mu bihugu vya Buraya. Umuyobozi mukuru wa COGERCO, Majambere yamenyesheje ko uyu mwaka, umurimyi  azoronka amafaranga 600 ku kiro c’ipampa. Ipampa ryose rikaba rizoshorwa mw’ihinguriro rikora impuzu AFRITEXTILE nayo imbuto z’ipampa zikazoshorwa  mw’ishirahamwe rihingura amavuta n’ibifungurwa vy’ibitungwa arizo turuto RAFINA. Ku bijanye n’ihindagurika ry’ibihe, Gustave Majambere yamenyesheje ko mu mugambi w’igihugu wo guteza imbere igiterwa c’ipampa hategekanijwe gutanguzwa ubuhinga bwo kuvomera imirima  ku buryo n’abarimyi bazoshobora guteragiramwo ibindi biterwa mu gihe ipampa ryasoromwe. Yabandanije amenyesha ko bagendeye uturere tumwe tumwe kugira barabe aho kuvomera bishoboka kuko atari hose usanga bishoboka. Mu ntumbero yo gukorera neza ipampa, hategekanijwe guca imikobeko,  guca imigungiro no guteragira ibiti bibana n’indimo kugira ntihagire indimo zizosubira gutwarwa. Majambere yamenyesheje ko mu gisata c’ipampa hari ubwoko bw’indimiro bubiri , hari ipampa ririmwa mu matongo ya Reta n’irindi ririmwa mu matongo y’abanyagihugu. Yavuze ko mu ntumbero yo kuringaniza neza indimiro z’ipampa no kurwiza umwimbu w’ibindi biterwa mbumbarugo, bategekanya kwereka abarimyi  urugero bateramwo ibindi biterwa nk’isoya, inkore, ibiharage mu ndimiro z’ipampa. Ngo mu matongo ya Reta,  barimamwo ipampa gusa ariko rimaze kwera, barashobora kwemera ko bateramwo ibindi biterwa bideteba kwimbuka nk’imboga kugira babandanye bisahiriza mu kurwiza ibiterwa mbumbarugo. Muri uwo mugambi wo guteza imbere igiterwa c’ipampa, ngo hategekanijwe kuduza igitigiri c’amahegitari azorimwamwo ipampa. Ngo mu myaka yahera imirima yarimwamwo ipampa yashika ku mahegitari 9000, ubwo buringanire bukaba bwagiye buragabanuka kubera hagiye harakorerwamwo ibindi bikorwa. Majambere yamenyesheje ko  bagendeye uturere tw’i Bubanza, Cibitoke, Makamba, Rutana, Ruyigi kugira barondere ahantu bashobora kwagurira indimiro z’ipampa, hakaba habonetse amahegitari 4000. Majambere agasaba Reta ko yofasha kugira ubwo buringanire bwabonetse bushobore  kurimwamwo ipampa. Yabandanije  asaba kandi  Reta ko mu matongo y’i Gifurwe, Kivoga, Nyakagunda  aheruka gusubira mu minywe y’ikigo COGERCO, igice cayo  corimwamwo ipampa. 

Aline Kanyana

Ouvrir