Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi bazokunda igihugu cabo bamaze kumenya abacitangiye muri kahise

Haratunganijwe isabururu bise « Igihugu » ishimikiye ku rugendo rwerekeza ku bibanza-vyibutso vy’igihugu mu ntumbero yo gukaburira Abarundi gukunda igihugu cabo na cane cane bafatiye ku bacitangiye muri kahise, gurtyo babafatireko akarorero. Ku wa 28 Myandagaro 2019, niho haba ibirori vyo gutanguza icese iyo sabukuru ku civugo : «Uburundi mu maraso yanje », vyabereye ku kibanza  c’incungu za Demokarasi, birongowe n’uwayiteguye akaba asanzwe ari umuvugizi w’ubushikiranganji bw’umutekano, Pierre Nkurikiye. Mw’ijambo Pierre Nkurikiye yashikirije ico gihe  akaba yaramenyesheje ko iyo sabukuru izotuma Abarundi birinda ico cose cosubira kubaryanisha. Yaramenyesheje kandi ko amabi atandukanye igihugu cagiye kiracamwo yaturutse ku barundi bamwe bamwe batigeze bakunda igihugu cabo kandi batigeze bigishwa na kahise k’igihugu.Rero ngo muri urwo rugendo bajanye n’urwaruka ruvuye mu gihugu cose babiri babiri ku ntara kandi bo mu bwoko bwose n’ibitsina vyose. Ngo ni ukugira baze babe intumwa nziza za kahise no kwitangira igihugu mu ntara zose. Niko kumenyesha ko bubaye ubwa mbere iyo sabukuru ihimbazwa kandi izokwama iba uko umwaka utashe.

Kuri iyo ncuro ya mbere hanini ngo bazoshimikira ku bitangiye Uburundi mu guhangana n’abari baje kubwigarurira aribo bakoroni. Yarongeye amenyesha ko kumenya kahise k’igihugu bituma umuntu amenya ico azokora muri kazoza. Bisubiye n’amabi yagiye arakorwa yakozwe na bamwe mu barundi n’abansi b’Uburundi batigeze bategera kahise k’igihugu. Pierre Nkurikiye yavuze kandi ko yizeye ko mu gihe Abarundi bazoba bamenye kahise k’igihugu n’ak’abacitangiye bazoheza bakavyura agatima ko kugikunda. Bazoheza babe n’abavandimwe bafatiye kuri kahise ka basokuru ku buryo n’umwansi ateye bamurwaniriza hamwe. Mu gutangura urwo rugendo umuhinga muri kahise yari aherekeje urwo rwaruka rwari rwatumiwe muri iyo sabukuru, Aloys Batungwanayo yabanje kubasigurira ibijanye n’ingoro yahoze ibamwo umwami Mwambutsa Bangiricenge hamwe n’umwami Ndizeye Charles. Yamenyesheje ko Mwambutsa yahabaye Uburundi bumaze kwikukira kuko imbere yaho haba Harroi yaserukira Ububirigi bwari bukoronije Uburundi. Umwami Mwambutsa nawe akaba yaba i Gitega iruhande y’ingoro y’Umukuru w’igihugu y’ubu. Yahabaye kuva mu mwaka w’1962 gushika 1965 igihe batera ikirimba c’umwami bagira bamwice gaca ahunga igihugu. Umwami Ndizeye nawe yahabaye mu kiringo c’amezi atatu imbere yuko intwaro ya cami isenyurwa hanyuma akanagandagurwa. Haciye haba Micombero yabaye umukuru w’igihugu. Mu mwaka w’1993 naho Prezida Ndadaye amaze gutorwa ngo arongore igihugu mu kurindira ko haboneka ingoro yobamwo ariko aca agandagurwa ku munsi yagira aje kuba mu ngoro yabamwo Prezida Buyoya amaze kuyivamwo. Mu nyuma yaciye abasigurira ukugene prezida Ndadaye yagandaguwe hamwe n’abamufasha kurongora igihugu. Urwo rugendo rwarimwo kandi abahinga muri kahise, mu gukunda igihugu n’abandi mu mico kama n’akaranga k’igihugu nka Thérence Mbonabuca na Jean Claude Karerwa Ndenzako. Urwo rugendo rukazobashikana mu bibanza bikuru bikuru muri kahise k’Uburundi n’imico n’akaranga.

Epitace Nduwayo

Ouvrir