Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanywanyi b’ishirahamwe Mutuelle bagiye kuronswa ikarata nshasha zisuzumwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none

Ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba Reta Mutuelle ryaratanguje umugambi mushasha ujanye n’ubuhinga bwa none mu bisata vyose vy’iryo shirahamwe bwo gutanga amakarata mashasha ku banywanyi baryo  azosubirira ayahahora. Ivyo vyashikirijwe n’umuyobozi mukuru w’Iryo shirahamwe Mutuelle, Abel Gashatsi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE kw’igenekerezo rya 17 Myandagaro 2019. Nk’uko yabimenyesheje, ngo buri mwaka ikarata zo kwivurizako zashirwako ibidodo ariko rero uyu mwaka wabaye uwudasanzwe kuko bariko barazana ubuhinga bwa none (informatique). Yaciye amenyesha ko muri uwo mugambi bariko baragerageza gushira mu buhinga bwa none ibisata vyose bigenga iryo shirahamwe.  Niko guca amenyesha kandi ko uwo mugambi uriko usa n’uwurangira kuko vuba bagiye kugenda kurondera abanywanyi b’iryo shirahamwe iyo bari no hagati mu gihugu kugira bafate ibikumu vyabo bavyinjize mu mashini kandi ngo abakurikirana uyo mugambi bavuga  kuva imbere y’uko umwaka  urangira uwo mugambi uzoba umaze gutangura. Ngo kubera ubwo buhinga, amakarata yahora akora azoca ahagarikwa kandi n’ubusuma buzoca bugabanuka. Yaciye ahumuriza abanywanyi ko ata ngorane bazogira mu bijanye n’ukuvurwa canke muvyo barondera muri « Mutuelle» mu gihe batararonswa ikarata nshasha. Ikindi yamenyesheje n’uko ishirahamwe mutuelle riguma rigerageza kwegereza ibikorwa vyaryo abanyagihugu ari naco gituma baguma bugurura ubudandarizo bw’imiti (pharmacie) mu ntumbere yo gupfunyira urugendo abanyagihugu bagiye kurondera aho batunganirizwa mu bikorwa vya Mutuelle kandi ngo bariko baragerageza gushira ubudandarizo bw’imiti mu turere tw’ubuvuzi mu gihugu cose c’Uburundi. Yaheraheje amenyesha ko ubwo buhinga bushasha bw’amakarata azokoreshwa buzozanira akarusho gakomeye abanywanyi b’ishirahamwe hamwe n’iryo shirahamwe nyene kuko umunywanyi azoba afise ikimenyetso c’akabanga (code) kimwerekana ndetse n’abana bamukomokako bafise uburenganzira bwo kuvurwa na nyene ikarata, bazoba bafise akabanga kabo nabo nyene. Ikindi yaciye avuga n’uko abo bana bisumbuye bakaba abakozi ba Reta barekuriwe gukoresha ikarata, akabanga (code) bazoba bararonse ariko bazogumana. Ivyo rero ngo bizotuma ishirahamwe Mutuelle rigenzura neza abanywanyi baryo, n’ubusuma bugabanuke kuko imiti n’ibikorwa vyose bizoba bicungerwa n’ubuhinga bwa none, kandi ngo abaganga bandika imiti bazoba bakorana n’ishirahamwe mutuelle ku buryo batazokwandika imiti mutuelle idafise kuko iyo ifise izoba iri imbere yabo.

Evelyne Niyonzima

Ouvrir