Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida Nkurunziza arashimishwa n’ivyo yaranguriye Abarundi mu myaka 4 iheze basubiye kumwizera

ibraaaUmukuru w’igihugu,Petero Nkurunziza amenyesha ko ashimishwa n’uko kuva abarundi basubiye kumwizera ngo abarongore, imyaka 4 iraheze, yabaranguriye vyinshi mu vyo yabemereye mbere aranongerako n’iyindi migambi itari itegekanijwe ku rutonde ry’iyo yabemereye.Ivyo akaba yabivuze mw’ijambo yashikirije abarundi n’amakungu ku wa 20 Myandagaro 2019,mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 4 iheze ashikiriye  icese amabanga yo kurongora Uburundi, hari ku wa 20 Myandagaro 2015,inyuma y’amatora yabaye ku mugaragaro,mu  mutekano no mu mwidegemvyo.Afatiye kw’isango rikomeye twimirije ryo gusubira kwitorera indongozi mu mwaka uza w’2020, Prezida Nkurunziza yaboneyeho akaryo ko gukebura abanyeporitike kugira ntibazosubire kujuragiza abenegihugu,bemere bahiganwe mu mahoro, bareke guhuguza canke kugumura, bashikirize imigabo n’imigambi bafitiye abenegihugu.Nimwisomere ido n’ido ry’iryo jambo. 
Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;
Imyaka ine irarumanye Abarundi basubiriye kwitorera inzego zizobarongora gushika mu mwaka w’2020. Mudukundire rero tubanze dukengurukire Imana Mushoboravyose, yo dukesha intsinzi zose, kandi akaba ari na yo yatuzigamye ikatuzigamira n’Igihugu cacu. Nihabwe icubahiro kirengeye vyose, integuro yayo ni nziza ku Burundi no ku Barundi. Hari kw’igenekerezo rya mirongo ibiri  Myandagaro, umwaka w’2015, aho  twashikira icese amabanga yo kurongora Uburundi, inyuma y’amatora yabaye ku mugaragaro, mu mutekano no mu kwidegemvya ntangere. Ni akanyamuneza kadasanzwe kubona turiko turigina imyaka ine irangiye turahiriye gusubira kurongora igihugu, Amahoro, Umutekano n’Impore vyinganje mu Burundi. Uyu ni Umusi Mukuru kuri twebwe abatowe, ku badutoye n’abatadutoye, no ku bakunzi b’Uburundi badushigikiye imbere y’amatora, mu matora nyezina n’inyuma y’amatora. 
Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;
Intsinzi turiko turigina yavuye kure. Nkako, igihe twarahirira icese amabanga yo kurongora Igihugu inyuma y’amatora ya 2015, ba sesankuyoze b’Abarundi n’abanyamahanga bari bamaze imisi bagomoreye urwaruka n’uturwi tw’inkozi z’ikibi mu mabarabara, mu ntumbero yo kuburagiza, kwanka no kwankiriza amatora n’ibizova muri yo. Abakoze ivyo kumbure ntibari bwategere ko Umuco wa Demokarasi watamanzuriye ku Burundi ubutagisubira inyuma; ko Abarundi bamaze gutahura akamaro k’intwaro ya Demokarasi, aho batwarwa n’abo bitoreye atari abomekerano. Abansi ba Demokarasi barataye wakuba kugeza n’aho bikora kuri bamwe mu nzego z’Umutekano no kwivuna abansi bataye umurongo, ariko nticabujije ko amatora aba bene umurango babona, Imana irasubira kugaragaza ko idatetereza abayituye. Turasubiye gushimira Imana y’Uburundi, twongera dusaba Abarundi bose kuzirikana aho yadukuye, tuzirikane na ntaryo ko agati gateretswe n’Imana kadahenurwa n’umuyaga, kandi ko umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo. 
Inyuma y’ishirwaho ry’inzego zakomotse mu matora y’2015 kugeza uno musi, urugamba rwo gutsimbataza Demokarasi rurabandanya. Nkako, iruhande ya bamwe mu Barundi bakigendera mu kwaha kw’abakoroni, haracibonekeza imirwi ya ba mpembayuzuye barazwa ishinga no kwamiza Uburundi mw’ihumbi. Yamara rero baribesha kuko burira ntibutera ku mpeshi, kandi ikinyoma kimara umusi ntikimara umwaka, na yo imisi y’igisuma iraharuye. Abarundi ntitucemera kubegerwa ku bwacu ngo dukure ubwatsi, kandi ntitugikangwa n’imituragaro kuko turazi ko inkuba atari Imana, ntitugikangwa n’amahenehene impene zaturutse.
Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;
Inyuma y’imyaka ine iheze twitoreye indongozi, umusi nk’uyu ni akaryo keza ko kwirimbura, tukaraba isemo tugezeko mu gutsimbataza amahoro n’iterambere, tutibagiye gutsimbataza Demokarasi, isôko ry’iteka n’itekane kuri bose. Ni n’akaryo ko kuraba iyo twavuye, aho tugeze, twongera twigira n’inama yo gutera intambwe. Muri make, turashimishwa cane n’intambwe duteye ko. Si agaseseshwarumuri, twararanguye vyinshi mu vyo twemereye Abarundi, mbere turanongerako n’iyindi migambi itari itegekanijwe ku rutonde rw’ivyo twemereye Abarundi. Ni ivyo gushima kuko Abarundi barazi ko ijana ritanka mu rindi.Umugambi ngenderwako wo gutsimbataza amahoro n’umutekano warateye intambwe kuko ubugizi bwa nabi bwaragabanutse ku rugero rushimishije, abarundi barishira barizana ijoro n’umutaga, abahunze igihugu barahunguka ku bwinshi, ingenzi n’abanyamitahe nabo barongerekana uko bukeye uko bwije.Ivyo vyatumye umwimbu wiyongera mu bisata vyose kuva ku burimyi n’ubworozi, ubutare n’agataka, amahinguriro n’ibindi bisata bidasigaye inyuma. Ni co gituma uno musi Igihugu cacu gishobora kwibako mu gutunganya imigambi ku rugero rw’ibice 85%, tukaba twizeye ko mu myaka itarenga itatu tuzokwibako 100%, maze Uburundi bwacu bugasubira kwigaba bukigaburira nk’uko vyari imbere y’umuzo w’abakoroni.
Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;
Umugambi wo kuzirikana Igihugu ushingiye ku civugo ngo : « Tuzirikane Igihugu cacu, tumenye iyo tuva n’iyo tuja », urabandanya. Nk’uko twabivuze, Intumbero nyamukuru ni ukugira Abarundi duce ubwenge, dukanure tubone, ntitugenze umutwe nk’uruyuzi, ntitujane nyabahururu, ntitwinjire ikibira tutazi ngo duhave duca inkoni tutazi, twumvirize kugira dutegere, tumenye ko twambaye ikirezi cera tubonereho kwirinda kucanjanjwako.Ingaruka nziza z’uwo mugambi ziribonekeza mu bisata vyose bigize ubuzima bw’Igihugu uhereye muri poritike, ubutunzi, imibano, imico kama, imigenderanire n’ibindi. Uwo mugambi wo kuzirikana igihugu uranasahiriza iyindi migambi y’Igihugu nka za nyigisho zo gukunda igihugu, Umugambi w’Igihugu wo guteramira umutekano, tutibabiye Umugambi wo kumenya Ukuri no Kunywanisha Abarundi, hamwe n’Umugambi Ndongoramigambi w'imyaka 10 Abarundi ubwacu duheruka kwitunganiriza.Turararitse Abarundi bose, na cane cane indongozi z’imigambwe ngo bagire rwabo Umugambi Ndongoramigambi w'imyaka 10. Dukore ivya poritike tutibagiye ibikorwa vy'iterambere, na cane cane ko abantu babeshwaho n'ibivuye mu maboko yabo. Dusavye Abarundi bose kwijukira amashirahamwe abateza imbere, cane cane amakoperative.Twogeye kuri uwo mugambi, twaragwijije inyubakwa rusangi: amashure, ibitaro n'amavuriro, amabarabara, amahinguriro, ibiro vy'indongozi, ibibuga vy'inkino, ibigwati, amazi ya rusengo, amasoko, amasengero n'ibindi. Tuzobandanya kandi ibikorwa vyo kugwiza umwimbu kugira tugwanye inzara, tugarukire ibiterwa njabukamazi nk'ikawa, ipampa, icayi, ivyamwa, n'ibindi bishobora kwinjiza amahera y'agaciro.

Barundi, Barundikazi, Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;
Twimirije isango rikomeye ryo gusubira kwitorera indongozi mu mwaka uza w’2020. Amatora twimirije azogenda neza cane gusumba ayo twatunganije muri kahise; Imana Mushoboravyose ni yo Cabona! Ku kaba nkako, Inyigisho zo kuzirikana Igihugu cacu zarafashije Abarundi benshi gutandukanya icatsi n’ururo, kandi Abarundi mu mico yabo bamye birinda ko igiti kibakora mu jisho kabiri.Hariho kandi Ibimenyetso vyinshi bitanga umwizero w’amatora meza. Imbere ya vyose twovuga Amahoro, umutekano n’impore bisasagaye hose mu gihugu, umwumvikano uranga abanyamigambwe, abari barahunze bariko barahunguka ku bwinshi, urunani rw’Abarundi mu kwamirira kure no kwiyamiriza ikibi, guca ubwenge tukamenya umwansi n’umukunzi. Ntawokwirengagiza kandi ko azoba ari amatora twitunganirije n’uburyo bwacu ata munyamahanga agizemwo uruhara. Turasavye abakora poritike ntibasubire kujuragiza abenegihugu, bemere bahiganwe mu mahoro, bareke guhuguza canke kugumura, bashikirize imigabo n’imigambi bafitiye abenegihugu, abo nabo bazoheza babizere babahunde amajwi hanyuma batsinze batware batwarira bose. Murame muzirikana wa mwibutsa wa basokuru ngo: « Mpemukendamuke yagambaniye uwamuhaye inka », ntihagire uwuhemukira igihugu, ntihagire uwuhemukira Abarundi.None twokwifata gute mu bihe twimirije kugira ngo igiti ntikidukore mu jisho kabiri?
Impanuro ku Barundi bose murirusangi:Kenshi na kenshi icica urugo canke igihugu kiva imbere muri nya rugo canke igihugu nyene, Umurundi wese asabwa gukunda no gukingira igihugu ciwe ari yo mpetso ya twese.  Abavyeyi tubasaba kwitwararika kurusha indero y’abana. Ya ndero yo kuziko isubizwe umutamana, abana bigishwe n’abavyeyi ubwabo umwonga uhuma n’uwudahuma.  Abarundi tubasaba ko imbere yo gufata ingingo iyo ari yo yose bobanza kubaza umutima, bakaraba inyungu, akarusho, uruhombo canke inkurikizi bishobora kugira, birinde kujana nyabahururu. Umurundi wese asabwa kwamana inambu idahera mu kuzirikana igihugu ciwe, kwama na ntaryo ateramira umutekano, atsimbataza ubumwe n’amahoro aho ari hose.Tubasavye kwamirira kure amacakubiri ay’ari yo yose, bigenze nk’abaragirana atawusobanurira uwundi, bene mugabo umwe basangiye akabisi n’agahiye, basangiye ugupfa n’ugukira, basangiye uburaro n’uburamuko, basangiye isokó n’îsôko.  Turasavye abenegihugu bose kwinjira mu makoperative kuko ari wo mu ryango w’iterambere rirama kandi ridakumira, ntihagire uwuzokwiyima ayo mahirwe yo kuja hamwe n’abandi kuko aho bukera yokwicuza ati: ese iyo menya. Urwaruka turusaba ko rutosubira kugwa mu mutego w’abaruhenda bironderera inyungu zabo, ngo ruze rwibuke kubogora rwamaze gusesa; bace kure ababazanira ibiyayuramutwe bituma bata ubuntu bagatorana ubusazi n’ubukoko. Uwogira amazinda yo kwishikira mu kigo gikurikirana abagwaye ingwara zo mu mutwe. Umurundi uwo ari we wese asabwa na ntaryo guteramira amahoro n’umutekano, tutibagiye guteramira ubutunzi bw’igihugu. Impanuro ku banyeporitike: Abanyeporitike tubasaba gushira imbere iteka ry’igihugu n’abuzukuruza, imigambi myiza yubaka, ikubahiriza zina muntu wese; bamize ku muzirikanyi ko Uburundi ari umurima w’isangi usangiwe na beneburundi bose, ntihagire uwurota abukumiramwo abandi; bategure nyabuna kuburaga abuzukuruza ari igihugu cifashe c’iteka. Tubasaba gukubitiza agatima mpembero bibuke ko Intahe y’Ukwikukira abayigwaniye bitaboroheye, birinde gukorera mu kwaha kw’abakoroni, bishimikize za nkingi ba sokuru bacu bubakiyeko Uburundi ari zo: Ubuhizi, Ubutwari n’Ubutore.Igihe cose abanyeporitike bashikiriza amajambo basabwa kwiyubara no kwigengesera, bavuge ibiroranye kandi vyubaka, kuko iyo ijambo ritaroranye risohotse bigora mu kurigarura. “Irirenze umunwa riba rirenze impinga”, “Inyoshambi ingana umurozi”, kandi “Sakirimikibi yatanze umurozi gupfa”. Tubasaba ko amahiganwa yoba mu mahoro n’umutekano, bakirinda guterana amajambo canke gucafuza abo bahiganwa maze uwurushijwe abunge urundi hanyuma uwutsinze atsindire bose; kandi bahiganwe nk’abavukana kuko vyose bibabera inyungu n’umutahe udahomba mu kubana neza. Dusaba abanyeporitike kwirinda kubiba urwanko, bahiganishe imigambi ariko bazirikane ko “Haburana babiri hagatsinda umwe”, kurya tubibona no mu mahiganwa y’inkino uwutsinze n’uwutsinzwe bahoberana urukino ruheze, hanyuma bahurire ku musa no ku kivi muri vyose na hose.Igihe c’imyiyamamazo ntikiragera, ariko turumva hirya no hino abikinga agahumbezi bakaja kubesha abenegihugu, rimwe na rimwe bakarementaniriza abo badasangiye imigambwe, turasavye bakurikize amategeko na kare bavuga ngo: “Uwanka amazimwe abandwa habona”. Tubasavye kujana n’ibihe kuko iyo ari ingendo yataye igihe. Bame bibuka ko “Amase ya kera adahoma urutaro”. Turasavye Abarundi kwirinda ubuhemu kuko iyo umuntu ahemukiye igihugu ciwe n’abaco, yibuza amahoro n’umugisha akabibuza n’abamukomokako, na kare ngo “inzara irahera ariko igihemu kibi ntigihera”, ntihabe kwicuza ngo: iyo menya;
Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;
Turashimishwa n’intambwe tugezeko mu gushira mu ngiro ivyo twiyemeje igihe twashikirizwa aya mabanga. Twari twashize imbere imigambi nyamukuru itatu: amahoro, umutekano n’ubutungane kuri bose; intwaro ibereye ishingiye kuri demokarasi hamwe n’iterambere rirama kandi ridakumira. Iyo migambi yose ni igikorwa co guhozako, ariko si ivy’imbeshere twarakoze birashimwa. Ibitarakorwa tugiye kuvyihwabira muri iyi misi isigaye imbere y’amatora, ibizoba bisigaye na vyo bizokorwa n’abazodukorera mu ngata, kanatsinda Abarundi barayamaze ngo “Ntawupfa abimaze”.Tugiye kubandanya inyigisho zo kuzirikana igihugu. Twarabonye ko kenshi ivyashikiye igihugu cacu vyavuye ku kutamenya amateka yaco, inyendamuvano y’amakuba yabushikiye, kahise k’Uburundi, ibihe tugezemwo n’iyo twerekeza. Abarundi twese dusabwa kwama tuzirikana ko igihugu cacu caciye mu bihe bigoye ata muntu yokwipfuza gusubiramwo atari umwansi w’igihugu; ariko buhoro buhoro turiko turabivamwo kandi dutahura imvo n’imvano z’ivyo twaciyemwo. Turizeye tudakekeranya ko imbere ari heza cane twihweje ingendo n’ishaka vy’Abarundi benshi ba kino gihe na kare ngo: ”Imana irahindura ibihe aho waririye ukaharirimbira”. Turasubiye gutera akamo Abarundi bari inyuma y’Igihugu ngo batahuke mu gihugu c’amavukiro, twongera dukeza abamaze gushika mu ngo zabo. Nti twokwibagira kandi gukengurukira abasangwa babakirana urweze nk’abavukanyi. Turahaye ikaze abariko baritegurira gutaha, ni baze twubake igihugu cacu, na kare barayamaze bati: “amahanga arahanda” kandi ngo:”akarambi kabaye indahiro ntikaba indagiro”. Yamara rero abaronderwa n’ubucamanza bamenye ko bategerezwa kubwitaba. Tuboneyeho gusubira gusaba ibihugu bicumbikiye Abarundi bagirizwa ivyaha gutegera ko bitegerezwa kubashikiriza ubucamanza nk’uko amategeko mpuzamakungu abitegekanya.
Barundi, Barundikazi, Bakunzi b’Uburundi;Ntitworangiza tudashimiye twongera dukeza abakozi b’Imana mu madini n’amashengero atandukanye. Intambwe bagezeko mu kuzirikana no gukunda igihugu irashimishije cane. Turashima ko bategereye neza ko amadini n’amashengero akorera mu gihugu adakorera mu kirere, maze bakigira inama yo kugira uruhara mu kwubaka igihugu bahereye mu gusanasana imitima y’abenegihugu. Dusavye dushimitse indongozi mu madini n’amashengero kurushiriza kuba maso no kuba abanyabwenge, na cane cane muri iki gihe kigana amatora, birinde kugwa mu mutego w’abahanuzi b’ibinyoma n’inyigisho zikomoka hanze ataho zisa zisana n’ihangiro ryo gusasagaza Ubwami bw’Imana kw’isi. Si ivy’imbeshere, bamwe mu bakozi b’Imana baraguye, abandi barakomereka bongera bakomeretsa abayoboke babo; babera umuzimagiza abo bajejwe aho kubera urumuri n’icitegererezo. Dusavye abo vyagoye kwirinda ko igiti kibakora mu jisho kabiri, abo bitashikiye nabo barenze urugo iyo nkoni yakubise mukeba.  Dusavye Indongozi mu madini n’amashengero kuzirikana umwibutsa wa basokuru ngo: “Ingero y’umwana ipfa mu magodoka”, bamize ku muzirikanyi ko impembo n’itoranwa Imana yabategekanirije atahandi bikomoka atari mu kugira iherezo ryiza imbere y’Ishengero n’imbere y’Imana.
Turasubiye gukengurukira abo bose bitanga batiziganya ngo Intsinzi twaronse mu mwaka w’2015 ntiduce mu myanya y’intoke. Dusavye inzego zose gukora ibishoboka vyose kugira iyi ntsinzi ibandanye kuba iy’Abarundi bose, abadutoye n’abatadutoye, kandi itubere inzira izodushikana ku zindi ntsinzi.
Turangije twipfuriza Abarundi bose umusi mukuru mwiza, tuwuhimbaze mu kanyamuneza kenshi, twigire inama yo kurushirizaho gushigikira inzego n’indongozi twitoreye, tugume ku kivi, dushigikize demokarasi umwimbu ukomoka mu migambi y’iterambere, twongere twame na ntaryo tuzirikana ko Inzego zishirwaho n’amatora zigasubirizwa n’amatora.Imana ihezagire Uburundi n’Abarundi.Imana ihe umugisha Uburundi n’Abarundi.Imana izigame Uburundi n’Abarundi.Imana imurikishirize Inyonga zayo Uburundi     n’Abarundi.
Imana igirire neza Uburundi n’Abarundi.Imana irabe ryiza Uburundi n’Abarundi.

Amahoro y’Imana abe mu Burundi no mu Barundi.Izina ry’Imana Mushoboravyose ryame mu Burundi no mu Barundi.Imana mushoboravyose isambure imigabo n’imigambi mibi yose y’umwansi w’Uburundi n’Abarundi aho yoturuka hose.Murakoze!

Ouvrir