Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Urwego CNC rwaratanguye gutanga ikarata nshasha ndangamumenyeshamakuru ku bazigenewe

Kw’igenekerezo rya 30 mukakaro 2019 urwego rujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru CNC rwaratunganije mu nyubakwa z’ihoteri « Source du Nil », inama  ku baserukira inzego zitandukanye, abaserukira amaradiyo  n’ibinyamakuru mu ntumbero yo gushikiriza icegeranyo c’ivyo rwaranguye mu mwaka w’2018 ushira uw’2019, kakaba kabaye n’akaryo ko  gutanguza icese itangwa ry’ikarata nshasha ndangamenyeshamakuru. Kw’igenekerezo rya 30 mukakaro 2019 urwego rujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru CNC rwaratunganije mu nyubakwa z’ihoteri « Source du Nil », inama  ku baserukira inzego zitandukanye, abaserukira amaradiyo  n’ibinyamakuru mu ntumbero yo gushikiriza icegeranyo c’ivyo rwaranguye mu mwaka w’2018 ushira uw’2019, kakaba kabaye n’akaryo ko  gutanguza icese itangwa ry’ikarata nshasha ndangamenyeshamakuru. Mw’ijambo ryiwe ry’uwo munsi, Uwurongoye urwego CNC, Nestor Bankumukunzi yaramenyesheje ko haheze hafi imyaka 2 igikorwa co gutegura n’ugushikiriza ayo makarata ndangamenyeshamakuru kiriko kirakorwa.  Yaciye kandi amenyesha ko itegeko rishasha rigenga umwuga w’ukumenyeshamakuru ari ryo ritegekenya ikarata ndangamenyeshamakuru. Iryo tegeko ngo rimaze gushirwako umukono n’Umukuru w’Igihugu,mu rwego CNC baciye baja ku kivi basaba ivyangombwa abo bose bakwije ibisabwa n’amategeko bifuza kuyironka.  Ikindi yamenyesheje ngo ni uko vyagoranye gatoyi kugirango biboneke vyose, abiyandikishije mu gitabu candikwamwo abamenyeshamakuru gushika uwo munsi ngo bakaba bagera ku 1512.  Abagera ku 772 bakaba ngo bamaze gukwiza ivyo vyose bisabwa n’amategeko kugirango baronke iyo karata muri abo abagera  ku 400 nabo bakaba bamaze gukorerwa ikarata ndangamenyeshamakuru. Ariko ngo n’abo bandi basigaye bamaze gukwiza ivyangombwa, ikarata zabo zikaba ziriko zirakorwa zigaheza ngo zigakorwa n’uwo abarongoye ibimenyeshamakuru bahurijeko kugirango ashobore kuzikora.  Nestor Bankumukunzi akaba yamenyesheje ko uwo musi ari intango y’igikorwa biyemeje gutunganya ,aboneraho no guhumuriza abarindiriye kuzironswa ko nabo nyene bazoshikirwa. Yamenyesheje ko ari nk’akagohe yavuniye abamenyeshamakuru batari bwasabe iyo karata ko nihagera ko isabwa urwo rwego ruzoheza rubimenyeshe abo bose bakorana n’abamenyeshamakuru hamwe n’ibinyamakuru. Yarangije asaba ko abataronse ikarata zabo botenyenya ariko ko mu mezi makenya ari imbere uwutazoba ayifise atazoba azwi nk’umumenyeshamakuru. Ku bijanye n’ivyaranguwe, bimwe muri vyo akaba yamenyesheje ko bagendeye amaradiyo hamwe n’ibinyamakuru mu ntumbero yo kuraba ukuntu biriko birakora . Urwo rwego kandi ngo rwaratunganije inama zitandukanye ku baserukira amaradiyo hamwe n’ibinyamakuru rwongera ruratunganya inyigisho zitandukanye ku bamenyeshamakuru . Tubamenyeshe ko inyuma y’ico cegeranyo haciye hatangwa ikarata ku bamenyeshamakuru batandukanye baserukiye amaradiyo n’ibinyamakuru bitandukanye ibirori bikaba vyari vyatewe iteka n’umukuru w’Igisagara ca Bujumbura Freddy Mbonimpa , umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy’Umukuru w’Igihugu Willy Nyamitwe,Uwurongoye ishirahamwe ry’amaradiyo ABR. Mw’ijambo ryiwe Willy Nyamitwe akaba yarakeje urwego CNC ku ntambwe rugezeko mu bijanye n’itegurwa ry’ikarata ndangamenyeshamakuru. Yaciye amenyesha ko umwuga w’ukumenyeshamakuru uha iteka uwuwukora uko bitegerezwa yongera amenyesha ko ari iteka ntangere kuba imboneza y’abanyagihugu.Nk’uko icegeranyo c’ivyaranguwe n’ikigo CNC cerekanye amakosa amwe amwe ku bimenyeshamakuru , Willy Nyamitwe yarakebuye ababirongoye n’abamenyeshamakuru ko bokwama bisunga amategeko agenga umwuga wabo , na cane cane muri iki gihe twegereje amatora yo mu 2020. Yarangije yemera ko urwago rw’Umukuru w’igihugu rutazohengeshanya gufata mu mugongo ikigo CNC n’ibimenyeshamakuru  kugira barangure neza imirimo bajejwe ku neza y’abanyagihugu.

Christine Manirambona

Ouvrir