Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Amashirahamwe akorana n’ubushikirangaji bw’agateka ka zina muntu ahamagariwe gushira mu ngiro ivyo yiyemeje

Kw’igenekerozo rya 25 Ruheshi 2019, haratunganijwe inama ihurikiyemwo amashirahamwe afashanya ibikorwa n’ubushiranganji bwo guteza imbere agateka ka zina muntu, imibano n’iterambere ridakumira. Iyo nama yari yitabwe n’amashiramwe y’abikorera ivyabo, amashirahamwe yegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU n’ayandi mashirahamwe yose afise uruhusha rwo gukorera mu Burundi yegukira ubwo bushikiranganji. Intumbero y’iyo nama yarije kurabira hamwe ukuntu ayo mashirahamwe yokorana n’ubwo bushikirangaji  mu guteza imbere abenegihugu.Kw’igenekerozo rya 25 Ruheshi 2019, haratunganijwe inama ihurikiyemwo amashirahamwe afashanya ibikorwa n’ubushiranganji bwo guteza imbere agateka ka zina muntu, imibano n’iterambere ridakumira. Iyo nama yari yitabwe n’amashiramwe y’abikorera ivyabo, amashirahamwe yegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU n’ayandi mashirahamwe yose afise uruhusha rwo gukorera mu Burundi yegukira ubwo bushikiranganji. Intumbero y’iyo nama yarije kurabira hamwe ukuntu ayo mashirahamwe yokorana n’ubwo bushikirangaji  mu guteza imbere abenegihugu.Umushikiranganji w’agateka ka zina muntu, Martin Nivyabandi yahamagariye amashirahamwe yose akorana n’ubwo bushiranganji, gutera intambwe agafashanya na Reta mu gukora ivyo aba yiyemeje. Muri iyo nama Nivyabandi  yarerekanye utunenge tujanye n’ukuntu imigambi  ayo mashirahamwe aja gukora kenshi ari imigambi yo kuvura abenegihugu atari iyo kubakingira. Ni muri iyo ntumbero yafatiyeho akaryo ko gukebura ayo mashirahamwe akorana n’ubwo bushikiranganji gushira imbere imigambi y’iterambere.Yarakebuye kandi ayo mashirahamwe ko yoshira imbere ibikorwa biza kugabanya ingorane zovyuka muri kazoza. Martin Nivyabandi  arahamagarira ayo mashirahamwe  kwisunga  wa mugambi w’igihugu w’iterambere wo ku myaka 10. Kugira vyose bigende neza, ubushiranganji bwo guteza imbere agateka ka zina muntu bugiye kugerageza kurabira hamwe n’igisata kimwe kimwe cose mu kwegeranya abo basanzwe bariko bakorana  kugira ngo bavugane vy’ukuri ukuntu botunganya akazi, n’ukuntu uburyo buhari butoja gusabagira kandi bwoshobora gufasha kugira ntibuje mu benegihugu bamwe. Nivyabandi  yaramenyesheje kandi ko ubushikiranganji bugiye kurabira hamwe n’ayo mashirahamwe, imigambi yokurangura kugirango birinde kugira imigambi isa bose ari navyo bituma uburyo butakara. Martin Nivyabandi atera akamo ayo mashirahamwe ko aho kugwiza inama zitanga inyigisho gusa, bikanatwara uburyo bwofashije umwenegihugu, ahubwo yoshira mu ngiro ibikorwa. Yamenyesheje ko, nk’uko ahora abikora, agiye kurushirizaho kugendera amashirahamwe, na cane cane ayo mu gihugu hagati kuraba ko yashize mu ngiro ibivuye mu nama. Yahamagariye ibisata vyose bikorana n’ubwo bushikiranganji, kwitanga mu gutanga ivyegeranyo uko bitunganijwe.

Donathe Ndayisenga(Uwimenyereza)

Ouvrir