Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umwe wese ahamagariwe kugira uruhara mu kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA

D9V1xDsWkAAmjQp CopieIshirahamwe «Fondation Buntu» ryifadikanije n’ubushikirangaji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA , ryaratunganije inama yo guhimiriza abarongoye abandi mu ntwaro, mu bitaro bitandukanye no mu madini bari mu ntara za Bururi, Makamba, Rutana, Rumonge na Mwaro, mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kw’ihangiro bihaye ryo kurandurana n’imizi ubwandu bwa SIDA ku bana bavuka ku bavyeyi bagendana ico kiza, kurondoka ku rugero hamwe n’ubugumba. Iyo nama ikaba yabaye kw’igenekerezo rya 18 Ruheshi 2019 ku murwa mukuru w’intara ya Rumonge. Iyo nama ikaba yuguruwe n’Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA akaba ariwe arongoye Fondation Buntu.Ishirahamwe «Fondation Buntu» ryifadikanije n’ubushikirangaji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA , ryaratunganije inama yo guhimiriza abarongoye abandi mu ntwaro, mu bitaro bitandukanye no mu madini bari mu ntara za Bururi, Makamba, Rutana, Rumonge na Mwaro, mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kw’ihangiro bihaye ryo kurandurana n’imizi ubwandu bwa SIDA ku bana bavuka ku bavyeyi bagendana ico kiza, kurondoka ku rugero hamwe n’ubugumba. Iyo nama ikaba yabaye kw’igenekerezo rya 18 Ruheshi 2019 ku murwa mukuru w’intara ya Rumonge. Iyo nama ikaba yuguruwe n’Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA akaba ariwe arongoye Fondation Buntu.Mw’ijambo ryiwe Denise NKURUNZIZA yamenyesheje ko intumbero y’ishirahamwe rihurikiywemwo n’abatambukanyi b’abakuru b’ibihugu vyo muri Afrika (OPEDAS)  mu kwiyumvira gutanguza isekeza « Naître libre pour briller » kwari guterera kugira ntihagire umwana aba agihitanwa n’umugera wa SIDA . Ihangiro rikaba ari uko mu mwaka w ‘2020, ico kiza  kizoba caranduranywe n’imizi, gutyo abana n’abavyeyi bagire amagara meza. Yaravuze ko intumbero yabo ari uguterera mw’ishirwa mu ngiro ry’icemezo Uburundi bwemeye bwifatanije n’amakungu, ko bugiye gukora ibishoka kugira « ntihagire umuntu n’umwe yosubira kwandura umugera wa SIDA, ata  muntu n’umwe agendana umugera yosubira gukumirwa, ntihagire umuntu n’umwe yoba acicwa n’indwara z’ivyuririzi zivuye ku mugera wa SIDA. Ngo muri ino myaka bagezemwo bageze ku ntabwe ikomeye imaze kuboneka mu kurwanya ikiza  SIDA ariko abantu benshi bakaba bagikeneyeye kwigishwa kubera abavyeyi bibungenze bacanduza abana, haba mu gihe bariko baribaruka hamwe no kubonsa.Yaciye asaba abarongoye intara ngo berekane uruhara rwabo , mu guhimiriza abakenyezi ngo bipimishe imbanyi mu mezi atatu ya mbere,  bongere bipimishe ico kiza baherekejwe n’abo bubakanye kuko umwana ari uwa babiri. Abajejwe intwaro nabo  basavye kurwanya bashimitse ibintu bituma ubusambanyi kuko bituma ico kiza kigwira . Yarongeye aramenyesha ko ibibazo vy’ubugumba umenga biraba  abakenyezi bonyene. Ngo abakenyezi benshi barirukanwa mu ngo zabo kubera ubugumba kandi hari aho ubwo bugumba buba bufise umugabo. Yarongeye aravuga ko bibabaje kubona umukenyezi ariwe atotezwa kandi abahinga bamenyesha neza ko ubugumba bufata abagabo n’abagore ku rugero rungana ku bice 50 kw’ijana.Yaramenyesheje kandi ko urugo rutaronse ikibondo atari urwo gukumirwa ahubwo ari urwo gushigikirwa rugahabwa impanuro zo kwitura abaganga. Aramenyesha ko ishirahamwe rijejwe amagara y’abantu  kw’isi OMS ryamenyesheje ko ahanini ubugumba buri muri Afrika no mu Burundi hadasigaye inyuma, buva ku ndwara z’abakenyezi zitavuwe neza ku bice 85 kw’ijana « infection » mu gihe kw’isi izo ndwara ziza ku bice 32 kw’ijana. ikindi naco nuko abagabo  batijukira kuja kwa muganga ahubwo iyo bishitse bagashima kurenga ibigo. Ikindi naco n’abaronse abana baguma bavyara intahekana kandi bigira ingaruka mbi ku magara y’abavyeyi, ibibondo hamwe no kw’iterambere ry’igihugu.Yaravuze kandi ko irwirirana ry’abantu ryazanye indyane z’amatongo bigatuma n’umutekano w’igihugu utosekara. Denise NKURUNZIZA akaba yarasavye abari muri iyo nama ko ivyo bize bogenda bakabishikiriza abo barongoye .Umushikiranganji w’amagara y’abantu Thadée Ndikumana yarashimiye Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yama yitwararika ineza y’abanyagihugu, haba mu nyigisho no mu mpanuro adahengeshanya gutanga. Ngo aramushimira kandi ingene abashigikira mu bikorwa vyose ubushikiranganji butunganya haba indwi zahariwe abavyeyi n’ibibondo, haba amasekeza yo gucandaga ibibondo hamwe no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA.Yaravuze ko ubushikiranganji arongoye mu mugambi w’igihugu ujejwe irondoka rijanye n’amagara meza «PNSR », ubugumba ni imwe mu nkingi umunani uwo mugambi ukorerako. Abaremeshekiyago n’abakozi bo mu mavuriro baratanga impanuro kugira imiryango ifise iyo ngorane yiture   abaganga banonosoye ibijanye n’irondoka rijanye n’amagara meza kugira babahe impanuro .                               

Thérèse Niyonkuru

Ouvrir