Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Amabarabara ni inkingi y’iterambere rirama

DS3C02538Umugambi wo gutunganya neza amabarabara ni mwiza kuko uzanira iterambere abanyagihugu bose. Ivyo ni ivyashikirijwe n’icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Joseph Butore mu bikorwa rusangi vyo gutunganya neza ibarabara riva kuri zone ya Gihosha rigashika kw’isoko ritoya ryo mu Gasenyi muri komine ya Ntahangwa. Hari ku wa 15 Ruheshi 2019.Umugambi wo gutunganya neza amabarabara ni mwiza kuko uzanira iterambere abanyagihugu bose. Ivyo ni ivyashikirijwe n’icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Joseph Butore mu bikorwa rusangi vyo gutunganya neza ibarabara riva kuri zone ya Gihosha rigashika kw’isoko ritoya ryo mu Gasenyi muri komine ya Ntahangwa. Hari ku wa 15 Ruheshi 2019.Umukuru w’igisagara ca Bujumbura, Feddy Mbonimpa yabanje gushimira icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yemeye kwifadikanya n’abanyagihugu bo muri komine ya Ntahangwa muri zone ya Gihosha mu bikorwa vy’iterambere rusangi vyo gutunganya neza iryo barabara.Yaribukije abanyagihugu bo muri zone ya Gihosha ko iryo barabara rifitiye akamaro abanyagihugu bose baba ababa ngaho canke abatahaba kuko iyo rikoze neza rituma imigenderanire iba myiza, imiduga itononekara ivyuma bimwe bimwe nk’ivyo bita “amortiseurs” n’ibindi. Yahamagariye abanyagihugu kubandanya bashira inguvu hamwe kugirango iryo barabara rikorwe neza. Mw’ijambo ryiwe ry’uwo munsi, Joseph Butore yabanje gushimira amakoperative hamwe n’abanyagihugu na cane cane ababa muri ako karere iryo barabara ricamwo kuko biyumviriye umugambi mwiza wo gusubira gutunganya iryo barabara neza. Kugirango iryo barabara risubire kumera neza yabamenyesheje ko ivyo vyoshoboka ari uko bose bagize urunani bagashira inguvu hamwe, eka ngo babishatse mu minsi mike iryo barabara bosanga rishashemwo amabuye neza bimwe bita “pavé”. Yateye intege abari mu makoperative bari aho, bo bafashe iya mbere muri ivyo bikorwa vy’iterambere rusangi vyo gutunganya neza iryo barabara riva kuri zone ya Gihosha rigashika kw’isoko ritoya ryo mu Gasenyi muri komine ya Ntahangwa. Uwo mugambi batanguje w’amakoperative ngo ni kimwe mu bintu bituma haba iterambere rirama mu gihugu. Joseph Butore yaribukije abari aho ko umugambi w’amakoperative watangujwe na Rwagasore kuva Uburundi bucikukira, ngo ni kimwe mu birwanisho bikomeye yakoresheje. Ariko icagoranye ni uko intwaro zagiye zirakurikirana ngo zitigeze ziha ikibanza gikomeye amakoperative nk’ica Rwagasore mw’itunganywa ry’igihugu. Arico gituma mu ntwaro y’iki gihe, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD washatse kuvyura uwo mugambi w’amakoperative gutyo uhagarare neza wongere ushware igihugu cose. Yateye akamo abarundi kuja mu makoperative kuko azobagirira akamaro ntangere.Ubudasa mu makoperative ngo burahambaye cane, ngo ntihagire abantu binjira mu makoperative bakwegewemwo ariko muyo bitunganirije bo nyene kandi bisunze amategeko. Joseph Butore yamenyesheje ko kuva mu 2016, bafashe umwanya ukwiye wo gushiraho amategeko atomoye yotuma amakoperative aboneka mu 2017 hagiyeho itegeko rikuru rigenga amakoperative. Muri uyu mwaka naho, hakajaho itegeko ryerekana ingene ikigo kijejwe gukwirikirana ibikorwa vy’amakoperative kizokora. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA akaba aherutse gutera umukono ku nyandiko zigena abarongozi b’ico kigo. Yasavye abarundi kwima amatwi imburakimazi kuko iyo umugambi mwiza w’iterambere ubonetse hatabura abawurwanya. Yaheraheje ahamagarira abanyagisara bose kwama batunganya neza aho babaye haba mu bijanye n’amabarabara, amakanivo, n’ibindi gutyo umugambi nk’uwo ushware hose, ukwire amakomine yose eka ngo n’igisagara cose.
Estella Niyongere

Ouvrir