Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Marariya irashobora kuranduranwa n’imizi

IMGdddf 3901Abarundi barakwiye kwijukira imiti kama ikinga ikongera ikavura indwara ya marariya muri kino gihe yibonekeza cane mu gihugu, kugira ishobore kuranduranwa n’imizi . Ivyo vyamenyeshejwe na Gynette Karirekinyana asanzwe ahingura akongera akavuza imiti kama, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Abarundi barakwiye kwijukira imiti kama ikinga ikongera ikavura indwara ya marariya muri kino gihe yibonekeza cane mu gihugu, kugira ishobore kuranduranwa n’imizi . Ivyo vyamenyeshejwe na Gynette Karirekinyana asanzwe ahingura akongera akavuza imiti kama, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Gynette Karirekinyana yamenyesheje ko iyo miti kama ivura ikongera igakinga atari iyije vuba mu Burundi canke kw’isi yose, ahubwo yamyeho kuva kera, gusa iyo miti abarundi bagiye baraheba kuyikoresha. Marariya rero  iribonekeza ubu mu Burundi bwose mbere n’igice c’igihugu itahora ibonekamwo n’aho isigaye ihari. Aho umuntu yovuga igice c’igihugu hakanye cane nko mu gice c’intara kama ya Mugamba,mu Buyogoma hamwe no mu Bugesera.Aho marariya itanguye kwibonekeza muri izo ntara zose niho batanguye kuvuga ko yabaye ikiza kuva mu mwaka w’2010 ,  abarwayi ba marariya wabasanga mu bitaro vyose vyo mu gihugu, ivyo bikavana n’ukuntu abantu bafungura, umubiri utaba ugishoboye cane kwirwanira canke imyitwarariko y’ubuzima. Gynette Karirekinyana yaramenyesheje ikinyamakuru UBUMWE ko ikintu kiri imbere ari uko  abarundi bomenya ko bikunda ko bayirinda bakoresheje  imiti kama kuko ifise ikimazi nkuko  ubushakashatsi bwagizwe kuri iyo miti kama buvyerekana, kandi iyo miti kama ikoreshwa no kw’isi yose. Abarundi bategerezwa kumenya ko umuntu atorindira ko arwara marariya kugira afate imiti,  iyo miti kama ko boyifata imbere kugira ikingire umubiri marariya batarindiriye ko baja ku musego. Marariya rero n’ukuyivira hasi kuko ni ndwara izana ubukene mu muryango mu gihe harwaye umwe mu bawugize urasanga bibatwaye uburyo bw’amahera menshi, umwanya wo kurwaza kandi nimba ari umuvyeyi ivyo yahora aja kurondera bitunga umuryango ntibiba bigikunda ko aja kubirondera bigatuma n’igihugu kihahombera, marariya ifise ingaruka mbi mu bice vyose vy’ubuzima  bw’umuntu n’ubw’igihugu. Gynette Karirekinyana yabandanije amenyesha ko naho biri uko abarundi barashobora kuyisezerera burundu hamwe bova hasi bakumvira impanuro abaganga batanga bakongera bakijukira gukoresha imiti kama, bakizera abayibaha bakongera bakayifata uko babibahanura yoba ari intsinzi yo kurwanya marariya ntihasubire kuboneka umuntu yicwa na marariya. Birashoboka ko marariya ituzwa igikuru nuko abarundi bobanza bakavyemera ko bikunda hama babishire mu ngiro. Uwo mugambi wo kurwanya marariya uramaze imyaka 3 bakaba batanguye kuwushira mu ngiro mu mwaka w’2016, niho batanguye gushira kw’isoko imiti kama ivura ikongera igakinga indwara ya marariya harimwo n’imiti yica imibu bakoresha nk’isabuni, amavuta hamwe n’imiti bakoresha mu gukoropa mu  nzu kugira umubu nturonke aho wokwinyegeza. Gynette Karirekinyana  yarongeye aramenyesha ko abamaze kwijukira gukoresha iyo miti kama ivura ikongera igakinga  marariya basezereye iyo ndwara. Ivyo binyobwa kama hamwe n’ivyatsi kama ubifashe neza urashobora gusezerera kurwara marariya, abantu bamenye ko «artemizia» ari umuti ukinga kandi uvura marariya kandi ko hari n’iyindi miti banywa nk’icayi ishobora kumera ahantu hose nk’umubirizi, umunyegenyege bashobora kuyinywa kuko ikora mu mubiri  mu gukubura ubumara bwa marariya buterwa n’ukuribwa n’imibu bakongera bagakoresha umusegetera, kubera no ku murango usanga hariho imibu n’uguca bisiga amavuta yica imibu hamwe n’amasabuni. Gynette Karirekinyana yarangije atumirira abarundi kurondera gufungura neza kugira umubiri ugire abasoda bakwiye bashobora kurwanira, hamwe n’ukwirinda uburuhe bwinshi kuko iyo umuntu yarushe cane bituma umubiri ugabanuka inguvu ntushobore kwigwanira, ubumara bwa marariya bwinyegeje mu mubiri kubera umubiri wagize inguvu nke ubwo bumara bugaca buvyuka umuntu agaca arwara marariya, bigaca bisaba ko umuntu afata ingaburo kugira umubiri ugumane inguvu.

Anitha Bizimana

Ouvrir