Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uburundi n’ishirahamwe COMESA vyiyemeje kunagura imigenderanire yavyo

Umushikiranganji w’imigenderanire no gufashanya n’ayandi makungu Ezéchiel Nibigira, ari kumwe n’umushikiranganji w’ubudandanji, Jean Marie Niyokindi, yarahaye umubonano mu biro iwe intumwa z’ishirahamwe ry’isoko rusangi rihurikiyemwo ibiguhugu vya Afrika y’ubuseruko n’ubumanuko COMESA zari zirongowe n’umunyamabanga mukuru w’iryo shirahamwe, Chileshe Mpundu Kapwewe ku wa 4 Ruheshi 2019. Abo nabo ngo bari baje mu Burundi kugirango bashobore kuvugana cane cane ibijanye n’imigenderanire hagati y’Uburundi n’ishirahamwe COMESA.Ibiyago intumwa z’Uburundi n’iz’iryo shirahamwe zagiriraniye bikaba vyagenze neza bakizera ko ibikorwa bitari bike bariko barashigikira mu Burundi bigiye kubandanya vyongerekana bivanye n’uko imigenderanire hagati y’Uburundi n’iryo shirahamwe izobandanya igenda neza. Ivyo bikaba ari ivyashikirijwe n’umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu, Ezéchiel Nibigira mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma y’uwo mubonano. Umushikiranganji w’imigenderanire no gufashanya n’ayandi makungu Ezéchiel Nibigira, ari kumwe n’umushikiranganji w’ubudandanji, Jean Marie Niyokindi, yarahaye umubonano mu biro iwe intumwa z’ishirahamwe ry’isoko rusangi rihurikiyemwo ibiguhugu vya Afrika y’ubuseruko n’ubumanuko COMESA zari zirongowe n’umunyamabanga mukuru w’iryo shirahamwe, Chileshe Mpundu Kapwewe ku wa 4 Ruheshi 2019. Abo nabo ngo bari baje mu Burundi kugirango bashobore kuvugana cane cane ibijanye n’imigenderanire hagati y’Uburundi n’ishirahamwe COMESA.Ibiyago intumwa z’Uburundi n’iz’iryo shirahamwe zagiriraniye bikaba vyagenze neza bakizera ko ibikorwa bitari bike bariko barashigikira mu Burundi bigiye kubandanya vyongerekana bivanye n’uko imigenderanire hagati y’Uburundi n’iryo shirahamwe izobandanya igenda neza. Ivyo bikaba ari ivyashikirijwe n’umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu, Ezéchiel Nibigira mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma y’uwo mubonano. Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo kuva uwo munyamabanga mukuru ashitse, baravuganye vyinshi  kandi akaba yumva bihagije ibibazo Uburundi bwashoboye kugira. Nawe akaba yabemereye ko agiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo ivyo bibazo bishobore gutorerwa inyishu. Ngo bakaba bamaze kubona ko hari intambwe zatanguye guterwa. Muri uwo mubonano ngo baravuganye kandi no ku bijanye na ya nama nkuru y’abakuru b’ibihugu yari itegekanijwe kubera mu Burundi ariko ntibikunde. Umunyamabanga mukuru w’ishirahamwe COMESA akamenyesha ko bisunze urutonde rw’ivyononekaye ku bijanye n’integuro y’urwo rubanza rutabaye rukiba, ngo baramaze gutangura kuvyigako. Hakaba hari n’umugwi ugiye kwicarana n’umugwi wo mu Burundi baje mw’ijonjora hanyuma barabe ko hari icokorwa kugira ngo abashoboye kugira ico batakaje barabe ko botunganirizwa.    

Gloriose Nshimirimana

Ouvrir