Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Indongozi z’imigambwe zisabwa gutahura ko kuzirikana igihugu ari umwimenyerezo wo kwamizako

parti1Muri rwa rukurikirane rw’inyigisho zo kuzirikana igihugu zitangwa n’Umukuru w’igihugu, ku wa 31 Rusama 2019, Prezida NKURUNZIZA yari aramutse azitanga ku ndongozi z’imigambwe yose yemewe n’amategeko ku rwego rw’igihugu n’intara, bahuriye ku murwa mukuru wa poritike mu ntara ya Gitega.Muri rwa rukurikirane rw’inyigisho zo kuzirikana igihugu zitangwa n’Umukuru w’igihugu, ku wa 31 Rusama 2019, Prezida NKURUNZIZA yari aramutse azitanga ku ndongozi z’imigambwe yose yemewe n’amategeko ku rwego rw’igihugu n’intara, bahuriye ku murwa mukuru wa poritike mu ntara ya Gitega.Inyuma y’izo nyigisho, umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa Ndenzako akaba yavuze ko Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje indongozi z’imigambwe ko kuzirikana igihugu ari umwimenyerezo umurundi wese n’abanyeporitike badasizwe inyuma, ategerezwa gukora uko bukeye uko bwije. Yabamenyesheje kandi ko kuzirikana igihugu ari nko gufata urugendo rujana umurundi aho Uburundi bwahereye n’iyo bwerekeza n’ibihe bwagiye buracamwo kuva bukibaho kuri Rushatsi Cambarantama kugeza aho bugeze uwu munsi. Yarongeye amenyesha ko uwo munsi, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yari aramutse atanga inyigisho zo kuzirikana igihugu ku ndongozi z’imigambwe yose yemewe n’amategeko ku rwego rw’igihugu n’intara ku ncuro ya mbere. Umukuru w’igihugu akaba yarababwiye ukugene Uburundi bwabayeho, inzira bwaciyemwo, aho bugeze uno munsi n’aho bwerekeza. Kugira Uburundi butere intambwe, habe no gutegura urunganwe rushasha ari uko haba kwitanga kw’indongozi zose uhereye ku Mukuru w’igihugu, indongozi zitandukanye harimwo n’indongozi z’imigambwe. Uburundi rero ngo bubahanze amaso kandi bubazeyeko uburaro n’uburamuko kuko ejo aribo bazoba barongoye igihugu. Umukuru w’igihugu akaba yabanje guha akaryo abahunuzi bakuru babiri bo mu biro iwe kugira batange ivyigwa vy’intangamarara nawe abona gutanga inyigisho zari zigenewe abarongoye imigambwe. Icagaragaye kandi ngo ni uko Umukuru w’igihugu yasa n’uwuriko arahishurira abanyamigambwe ibintu vyinshi batari bazi gushika uwo munsi. Aho akaba yababwiye ko hari aho usanga abarundi bakurikira ubwije canke bahungira imvura mu muvo biturutse ku kutamenya. Ahanini izo nyigisho zikaba zishimikiye ku civugo kivuga kiti: “Tuzirikane igihugu cacu, tumenye iyo tuva n’iyo tuja”. Ivyo vyose akaba yabibasigurira yifashishije imyibutsa. Icagaragaye kindi ngo ni uko bari bafise ishaka ryo kwumva izo nyigisho bikaba vyabonekera ku kugene bamutegera. Mu gusozera izo nyigisho Umukuru w’igihugu yabemereye ko azosubira kubaronsa izindi nyigisho nk’izo. Yarongeye araremesha abanyamigambwe n’abarundi bose ko Uburundi bufise amahirwe menshi n’ukwizera kwinshi uravye ibibandanya bigaragara uno munsi haba mu vya poritike, ubutunzi n’imibano. Naho biri uko abasaba kudasya bwose ahubwo ko borikanura kugira babandanye bakingira kandi bateramira inyungu z’igihugu, bateramira iteka n’itekane ry’igihugu bahereye mu gukingira umuryango kuko ariwo shingiro ry’ubuzima bw’igihugu.Imbere yuko hatangura izo nyigisho zo kuzirikana igihugu uwurongoye ihuriro ry’imigambwe yemewe n’amategeko Félicien Nduwuburundi niwe yashikirije ijambo ry’ikaze aho yamenyesheje ko iryo huriro rifise komite nshingwabikorwa igizwe n’abantu indwi. Yarongeye amenyesha ko iyo migambwe yiyemeje kutisuka mw’itunganywa ry’iyindi migambwe, guharanira agateka ka zina muntu n’ibindi. Yasavye Umukuru w’igihugu kubandanya abafata mu mugongo na cane cane muri kino gihe himirije amatora yo mu mwaka w’2020. Ahabo bakaba biyemeje kubandanya baharanira inyungu z’igihugu n’uko iyo migambwe yose izokwitabira amatora yo mu mwaka uza. 

Epitace Nduwayo     

Ouvrir