Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi bahamagariwe kubungabunga imivyaro y’ibiti yatewe mw’isekeza ry’umwaka w’2018 ushira uw’2019

ruremaUgukingira no kugarukira ibinyabuzima vyo kw’isi no kurwanya ubugararwa ni bimwe biri mu migambi mikuru izotuma haba iterambere rirama, hadasizwe inyuma uguhangana n’ingaruka mbi y’ihindagurika ry’ibihe. Ivyo vyamenyeshejwe n’umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi Deo Guide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku wa 07 Rusama 2019.Ugukingira no kugarukira ibinyabuzima vyo kw’isi no kurwanya ubugararwa ni bimwe biri mu migambi mikuru izotuma haba iterambere rirama, hadasizwe inyuma uguhangana n’ingaruka mbi y’ihindagurika ry’ibihe. Ivyo vyamenyeshejwe n’umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi Deo Guide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku wa 07 Rusama 2019.Déo Guide Rurema yamenyesheje ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w’igihugu ujejwe iterambere(2018-2019), Reta y’Uburundi ifadikanije n’abikorera ivyabo yashizeho umugambi w’igihugu wo gutera ibiti wiswe « Ewe Burundi urambaye ». Ubushikiranganji bw’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi buratunganya uko umwaka utashe isekeza ryo kurwiza imivyaro y’ibiti mu manamba no kubitera ku mitumba bubifashijwemwo nabakorera muri ico gisata batandukanye. Mw’isekeza   ry’ukurwiza ibiti ry’umwaka w’2018 ushira uw’2019 umugambi « Ewe Burundi urambaye »ufadikanije n’abandi bakora muri ico gisata, wari wategekanije kugwiza imivyaro imiriyoni 3, ariko mu mpera z’iryo sekeza hararwijwe hongera haraterwa mu gihugu cose imivyaro ingana n’51921465, muri iyo harimwo imivyaro y’ibiti bibana n’ibiterwa ingana n’30349790, imivyaro y’ibiti vy’ishamba ingana n’19330805 hamwe n’imivyaro y’ibiti vy’ivyamwa ingana n’2240870. Umushikiranganji w’ibidukikije yarongeye aramenyesha abegwa n’ico gikorwa ko ivyo bashitseko bishimishije boshira  inguvu hamwe bakabandanya babibungabunga, bagakingira ibiti vyatewe ikintu cose coza kivyonona ( imiriro ya Nyakanga, kubiragiramwo hamwe no kubirandura). Icihutirwa kuruta ibindi ngo ni ukubibagarira no kubicira imiciro mu bikorwa rusangi, bihagarikiwe cane cane n’abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru n’abandi bose babifisemwo uruhara. Déo guide Rurema yahamagariye abahinga bo mu bushikiranganji bw’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije gukorana n’abo vyega bose (abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, amashengero hamwe n’abafasha kugira iyo migambi iranguke) gukingira no gukorera iyo  mivyaro yatewe be noguhana uwo wese yoca igiti atabirekuriwe n’amategeko. Abanyagihugu barahamagariwe kudomako urutoke uwo wese yokwonona ikintu cose kijanye n’ibidukikije. Umushikiranganji w’ibidukikije yarongeye aramenyesha ko isekeza ryo mu mwaka w’2019 ushira uw’2020 wegereje, ahamagarira ababijejwe bose ko botangura gutegura amanamba y’ibiti bafatiye ku ntara kama kuko ibiti ntibikekerezwa mu gihe kimwe mu ntara zose.  Mu ntumbero yo kubandanya ishigwa mu ngiro ry’umugambi « Ewe Burundi urambaye », umushikiranganji yasavye abakorera muri ico gisata bose gukorera hamwe kugira harwizwe ibiti kama n’ibiti bibana n’indimo bizokoreshwa mu gusubiriza ibiti vy’amashamba bikwega amazi menshi vyaciwe mu tubande n’imyonga no mu turere two gukingira amasoko y’amazi n’ibindi biti bikenewe gukingirwa. Déo Guide Rurema yabandanije asaba abanyagihugu ko bokwitabira ibikorwa vyo gukingira ibidukikije bihariwe umunsi wa kane  vyatunganijwe na Reta kugira hakingirwe isi yacu hamwe no gusukura aho baba mu kugarukira akanovera ku mitumba yose, mu gihugu cose kugira amikoro y’abenegihugu yongerekane, hashobore kurwanywa inzara ndetse bikunde guhangana n’ingaruka mbi z’ihindagurika ry’ibihe. Umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi yabandanije avuga ivyerekeye imiti y’ibiterwa hamwe n’iy’ibitungwa. Déo Guide Rurema yamenyesheje ko mu Burundi ikoreshwa ry’imiti haba iy’ibiterwa canke iy’ibitungwa rifise akamaro kanini mu kwongereza umwimbu. Ivyo ngo bituma haboneka imfungurwa zikwiye z’akanovera mbere hakanaboneka umusesekara bigatuma amikoro ku banyagihugu yongerekana.  Yaciye amenyesha ko hariho ibiriko birakorwa kugira umwimbu wiyongere. Mu gisata c’ubworozi  hariko hakorwa gukinga no kurwanya indwara z’ibitungwa(suna, akaranda k’impene n’intama, ibisazi vy’imbwa, isuna yo mu rusato n’izindi ndwara), kwongereza umwimbu wa kanovera na cane cane inyama, amata, n’ivyo bahinguramwo, kurwiza akazi bifasha kugabanya abatagira akazi hamwe no kurushirizaho kubungabunga amagara y’ibitungwa.  Déo Guide Rurema yarongeye aramenyesha ko mu gisata co gukingira ibiterwa indwara n’udukoko tw’ibiterwa nka (ruhonyabitoke, rukarakara kw’ikawa, mozayike y’imyumbati, impfunya y’ibigori n’amasaka n’izindi), kurwiza umwimbu hatibagiwe kwongereza akanovera, kwongereza amikoro y’abanyagihugu hamwe n’ugukingira umwimbu ushinguwe kugira habeho kugabanya uruhombo rugaragara inyuma y’ukwimbura. Umushikiranganji w’ibidukikije yarongeye aramenyesha ko hibonekeje utunenge mu bijanye n’idandazwa ry’imiti y’ibitungwa n’iy’ibiterwa aho haciye hafatwa ingingo yo kuba burabangiye gutanga impusha zo kwugurura imangazini badandarizamwo imiti y’ibiterwa, y’ibitungwa hamwe n’imbuto z’imboga mu ntumbero yo kubanza gutunganya neza ibijanye n’ubudandaji. Mu gisata c’imiti y’ibitungwa  ngo haribonekeza imangazini  zidandaza imiti hagati mu gihugu yitunganije bw’amashirahamwe zagiye zirashirwaho n’abafasha muri ivyo bikorwa badakurikije amategeko. Menshi muri zo usangamwo imiti y’ibitungwa n’imiti y’ibiterwa vyose bivanganye, nahonyene haribonekeza abakozi badandaza imiti y’ibitungwa batabifitiye ubumenyi bukwiye.  Umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi yasozereye amenyesha abafise imangazini zidandarizwamwo iyo miti y’ibiterwa, iy’ibitungwa hamwe n’imbuto z’imboga ko bategerezwa gukora bisunze amategeko agenga urudandazwa bakaba bahawe ikiringo kitarenga ukwezi uhereye ku wa 7 Rusama 2019. Abo bafise izo mangazini zo kudandarizamwo basabwa  kwegera ibisata vy’ubuhinga vyo mu bushikiranganji bisanzwe bijejwe kugenzura ibijanye n’idandazwa ry’iyo miti n’imbuto z’imboga kugira babereke uko bokora bisunze amategeko.

Anitha Bizimana

Ouvrir