Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu Nama Nshikiranganji Itegeko rigenga amashirahamwe y’abanyamahanga yigenga akorera mu Burundi ryarihwejwe

kanyannnaItegeko rigenga amashirahamwe y’abanyamahanga  yigenga akorera mu Burundi mu bijanye n’itunganywa ry’amakomite aringaniza ingene akazi gatangwa muri ayo mashirahamwe n’abayagize ryarihwejwe mu Nama Nshikiranganji yo ku wa 10 Rusama 2019, yabereye ku murwa mukuru wa poritike i Gitega, irongowe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA.Itegeko rigenga amashirahamwe y’abanyamahanga  yigenga akorera mu Burundi mu bijanye n’itunganywa ry’amakomite aringaniza ingene akazi gatangwa muri ayo mashirahamwe n’abayagize ryarihwejwe mu Nama Nshikiranganji yo ku wa 10 Rusama 2019, yabereye ku murwa mukuru wa poritike i Gitega, irongowe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA.Inama Nshikiranganji  yarize kandi n’inzindi nteguro z’amategeko hamwe n’integuro y’ibwirizwa zari ku runtonde rw’ingingo zihwejwe, nazo zikaba ari izi zikurikira :-Integuro y’itegeko rigenga ishirwaho ry’ikibanza kimwe gitunganirizwamwo ukuntu Reta y’Uburundi ikorana n’amashirahamwe y’abanyamahanga yigenga, haba mu kuyemerera gukora,kuyandika mu bitabu vy’ubutegetsi,amasezerano atomora imirimo yayo n’aho ishirahamwe ryose rishingwa mu gihugu.-Integuro y’itegeko rigenga ishingwa rya komite ihuriyemwo ubushikiranganji bujejwe gukurikiranira hafi ibikorwa vy’amashirahamwe y’abanyamahanga yigenga akorera mu Burundi, hamwe n’abayigize n’amabanga bajejwe.-Integuro y’ibwirizwa rigenga ikingirwa ry’abakoresha imashini nyabwonko n’ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru.-Integuro y’itegeko rigenga itunganywa,amabanga n’imirimo y’Ishure kamunuza ry’igiporisi.-Integuro y’itegeko risubiramwo itegeko inomero 100/057 ryo ku wa 5 Ruheshi 2011 rigenga itunganywa bushasha ry’ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge.-Urwandiko rwemerera Ibanki nkuru y’igihugu gushira umutahe mw’ishirahamwe BI-SWITCH S.M-Integuro y’itegeko nshikiranganji  ryemerera ibiro vy’amaposita gushira umutahe mw’ishirahamwe BI-SWITCH S.

MJean Robert Nshorirambo

Ouvrir