Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umugambi MERANKABANDI ufasha imiryango ifise amikoro make yo mu ntara za Gitega, Karusi, Ruyigi na Kirundo

merankabandiUmugambi « MERANKABANDI »ni umugambi wa Reta y’Uburundi ufata mu mugongo imiryango ikenye kurusha iyindi mu bice binyuranye mu kibano kugira ishobore kwiteza imbere. Intumbero nyamukuru yawo ikaba ari ukurungikira amahera imiryango yacaguwe y’abantu bafise amikoro make   uko haciye ibihe bitegekanijwe. Abo nabo n’imiburiburi baba bafise umwana umwe atarenza imyaka 12 y’amavuka. Uwo mugambi uzokwongera ukomeze ingiro ngenderwako ikenewe yo gukurikiza mu gushinga no gukomeza itsinda (kuko bica mw’itombora)  ry’uburyo bunyuranye bwo kwisununura no gushobora kwimenya mu vyankenerwa vy’ ubuzima bwo mu kibano. Ibikorwa vy’uwo mugambi bikaba birangurirwa mu mitumba 247 yo mu makomine 16 yacaguwe  mu ntara za Gitega, Karusi, Ruyigi na Kirundo nk’uko bishikirizwa na Michel Nyabenda ari nawe asanzwe arongoye uwo mugambi mu  kiganiro yagiriraniye n’abamenyeshamakuru ku wa 5 Ndamukiza 2019. Amenyesha ko umugambi « MERANKABANDI » uzorangurwa hakoreshejwe amahera  angana n’imiriyoni 40 y’amadorari y’abanyamerika yatanzwe n’Ishirahamwe Mpuzamakungu rijejwe iterambere  «IDA ». Amasezerano agenga iyo ngabire yateweko umukono ku wa 12 Nzero 2017,hanyuma ishirwa mu ngiro ry’umugambi naryo ritangazwa icese ku wa 27 Mukakaro 2017.

Ukaba  uzomara ikiringo c’imyaka itanu. Umugambi « MERANKABANDI »ni umugambi wa Reta y’Uburundi ufata mu mugongo imiryango ikenye kurusha iyindi mu bice binyuranye mu kibano kugira ishobore kwiteza imbere. Intumbero nyamukuru yawo ikaba ari ukurungikira amahera imiryango yacaguwe y’abantu bafise amikoro make   uko haciye ibihe bitegekanijwe. Abo nabo n’imiburiburi baba bafise umwana umwe atarenza imyaka 12 y’amavuka. Uwo mugambi uzokwongera ukomeze ingiro ngenderwako ikenewe yo gukurikiza mu gushinga no gukomeza itsinda (kuko bica mw’itombora)  ry’uburyo bunyuranye bwo kwisununura no gushobora kwimenya mu vyankenerwa vy’ ubuzima bwo mu kibano. Ibikorwa vy’uwo mugambi bikaba birangurirwa mu mitumba 247 yo mu makomine 16 yacaguwe  mu ntara za Gitega, Karusi, Ruyigi na Kirundo nk’uko bishikirizwa na Michel Nyabenda ari nawe asanzwe arongoye uwo mugambi mu  kiganiro yagiriraniye n’abamenyeshamakuru ku wa 5 Ndamukiza 2019. Amenyesha ko umugambi « MERANKABANDI » uzorangurwa hakoreshejwe amahera  angana n’imiriyoni 40 y’amadorari y’abanyamerika yatanzwe n’Ishirahamwe Mpuzamakungu rijejwe iterambere  «IDA ». Amasezerano agenga iyo ngabire yateweko umukono ku wa 12 Nzero 2017,hanyuma ishirwa mu ngiro ry’umugambi naryo ritangazwa icese ku wa 27 Mukakaro 2017. Ukaba  uzomara ikiringo c’imyaka itanu. Imitumba bakoreramwo yacaguwe hisunzwe ibintu binyuranye biranga urugero rw’ubukene bukabije n’ugufungura nabi. Umuryango umwe ukaronka amafaranga angana n’ibihumbi 40 mu mezi abiri. Umugambi ukaba ugenewe gufasha imiryango 48000 ifise amikoro make. Abo bantu baraheza bakabarungikira  ayo mahera mu buryo bwiza bakoresheje terefone kugira  ngo ntihagire uwohava avuga ko atamushikiye. Umugambi MERANKABANDI urangurwa gute ?Irangurwa ry’umugambi MERANKABANDI  risaba ibikorwa bitari bike . Guhimiriza abo bose bafise uruhara mw’irangurwa ry’umugambi. Inama n’ayandi mahuriro y’abo bose bafise uruhara mu bikorwa vy’umugambi, ziraringanizwa mu ntumbero yo kubaha  insiguro ku bijanye n’umugambi n’irangurwa ryawo, hamwe no kuja inama n’ukwumvikana ku buryo bubereye bwo kuwurangura neza.  Ibindi bikorwa birangurwa n’uwo mugambi, imiryango ifashwa iraja mu mahuriro y’inyigisho no guhimirizwa, aringanizwa uko ukwezi gutashe ku bijanye n’amagara y’abavyeyi n’ibibondo ;uburyo bwo kubungabunga inzoya ngo zigire igikuriro ciza ; ingaburo ibereye ;ugushira abana mw’ishure; inyigisho ku bijanye n’ugutunganya no gukoresha neza uduhera umuntu aba afise hamwe n’ukwiyumvira kurangura ibikorwa bituma umuntu yunguka amahera . Ibikorwa bindi vy’umugambi birafasha imiryango kwungura ubwenge n’ubumenyi nkenerwa mu kwisununura. Bizomara amezi 36 .  Michel Nyabenda akaba yarangije amenyesha ko umugambi MERANKABANDI watangunjwe icese mu ntara ya Ruyigi n’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ku wa 7 Myandagaro 2018. 

Thérèse Niyonkuru

Ouvrir