Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uruhara rw’abatowe ni ntangere mw’iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa Afrika y’ubuseruko

wxqsMu gihe hari abarundi batari bake babandanya kubaza akarusho  kari mw’ishirwa mu ngiro ry’umugambi ngenderwako umuryango wa Afrika y’ubuseruko (EAC) kuva aho Uburundi bwinjiriye muri uwo muryango ka wa 1 Mukakaro 2007, kugira ivyo bibazo vyose bitorerwe inyishu, ubushikiranganji mu biro vy’Umukuru w’igihugu bujejwe imigabo n’imigambi y’umuryango wa Afrika y’ubuseruko bwarakoranije kw’igenekerezo rya 10 Ndamukiza 2019 abaserukira abashingamateka n’abakenguzamateka kugira bahanahane amakuru n’ivyiyumviro ku bijanye n’aho uwo mugambi ugeze.Mu gihe hari abarundi batari bake babandanya kubaza akarusho  kari mw’ishirwa mu ngiro ry’umugambi ngenderwako umuryango wa Afrika y’ubuseruko (EAC) kuva aho Uburundi bwinjiriye muri uwo muryango ka wa 1 Mukakaro 2007, kugira ivyo bibazo vyose bitorerwe inyishu, ubushikiranganji mu biro vy’Umukuru w’igihugu bujejwe imigabo n’imigambi y’umuryango wa Afrika y’ubuseruko bwarakoranije kw’igenekerezo rya 10 Ndamukiza 2019 abaserukira abashingamateka n’abakenguzamateka kugira bahanahane amakuru n’ivyiyumviro ku bijanye n’aho uwo mugambi ugeze.Uwurongoye ubwo bushikiranganji bujejwe imigabo n’imigambi y’umuryango wa Afrika y’ubuseruko, Isabelle Ndahayo  yamenyesheje ko ubwo bushikiranganji bwakoranije abashingamateka n’abakenguzamateka kuko aribo baserukira abanyagihugu, kandi  ko uruhara rwabo ari ntangere mu kwinjira kw’ Uburundi mu muryango wa afrika y’ubuseruko (EAC). Rero ko ari akaryo keza ko guhanahana amakuru n’ ivyiyumviro ku ntambwe zimaze gushikwako, bongere barabire hamwe ingorane  zijanye no gushira mu ngiro imigabo n’imigambi y’umuryango wa Afrika y’ubuseruko ku rwego rw’igihugu cacu, umuti wotorwa  uwo ari wo hamwe n’ivyokorwa  kugira umugambi wo kuja hamwe kw’Uburundi n’ibindi bihugu bigize Afrika  y’ubuseruko ube ngirakamaro ku gihugu n’abanyagihugu ; gutororokanya ivyiyumviro ku ngorane zitandukanye mu bijanye n’ishirwa mu ngiro ry’imigabo  n’imigambi itandukanye  y’umuryango w’ibihugu vyo muri Afrika y’ubuseruko, hamwe no kurabira hamwe uruhara rw’abatowe mu mugambi wo kuja hamwe n’ibindi bihugu vyo mu muryango wa afrika y’ubuseruko. Isabelle Ndahayo yamenyesheje kandi ko intambwe Uburundi bugezeko mu kwinjira muri uwo mugambi ishimishije mu gihe hari intambwe zine zizoshikana Uburundi kw’iyinjira neza muri uwo  muryango. Intambwe ya mbere ku bijaye n’umugambi wo gutoreza hamwe amakori ku buryo bumwe baramaze kuwushikako, umugambi ugira kabiri ukaba ari uw’isoko rusangi nawo ngo ukaba ushitse ku rugero rushimishije kuko abarundi barishira bakizana, abana baraja kwigayo ata ngorane, abaja kuronderayo akazi baragenda, n’iyindi migambi itandukanye bashobora gukorera hamwe nko kwubaka amabarabara  vyose mu ntumbero yo  gufasha uruja n’uruza rw’abantu, umugambi ugira gatatu ujanye n’ifaranga rimwe ngo uriko uratera imbere cane kuko hamaze kujaho amategeko make make, igisata c’Ibanki nkuru y’igihugu kiri ku kivi hariho n’amategeko amaze kwemezwa, aho yamenyesheje itegeko rijanye n’isoko ry’imitahe ryemejwe n’abashingamateka n’abakenguzamateka, hakaba hamaze gushirwaho inzego zijejwe kwemeza iryo faranga rimwe rikaba ryaramaze kwemezwa n’Inama Nshingamateka ya Afrika y’ubuseruko hamwe n’ivyo abakuru bigihugu bamaze gushirako umukono, hamwe n’ urupapuro rw’inzira ruzoshika mu mwaka w’2024 kugira uwo mugambi w’iterambere ube washitsweko, ihangiro rya nyuma rikaba ari iryo kuja hamwe mu kugira intwaro imwe ikaba nayo ishitse kure,  kuko kugira ishoboke ari uko izo ntambwe zitatu ziba zamaze kuja mu ngiro. Isabelle Ndahayo yarangije amenyesha ko kugira ivyo vyose bishoboke bisaba amategeko, hakaba harashizweho umugwi uriko urayiga neza kandi ko bari ku kivi kugira izo ntambwe zishikweko. Uwo mugambi usaba abantu benshi batandukanye harimwo n’abahinga  bisabwa ko  bakorera hamwe ntihagire nahamwe Uburundi busigara inyuma.  Abatowe baserukira abanyagihugu ko bamaze kubitahura bazofasha  mu kubisigurira abanyagihugu hamwe n’ugutora amategeko asabwa mu karere ka Afrika y’ubuseruko mu gihe hariho n’ayaca asaba ko amategeko y’igihugu ahinyanyurwa.

Anitha Bizimana

Ouvrir