Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundikazi bo mu muhari wa UFB biyemeje kuba kirumara mw’iterambere ry’igihugu

gasxAbakenyezi bari mu muhari w’abarundikazi « UFB » ukumoka ku mugambwe w’abadasigana UPRONA  bo mu gisagara ca Bujumbura bariginye umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku wa 31 Ntwarante 2019.  Ivyo birori vyo kwigina uwo munsi mukuru bikaba vyatewe iteka n’icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Gaston Sindimwo.Abakenyezi bari mu muhari w’abarundikazi « UFB » ukumoka ku mugambwe w’abadasigana UPRONA  bo mu gisagara ca Bujumbura bariginye umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku wa 31 Ntwarante 2019.  Ivyo birori vyo kwigina uwo munsi mukuru bikaba vyatewe iteka n’icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Gaston Sindimwo.Mw’ijambo ryiwe  ry’ uwo munsi, Gaston Sindimwo yabanje kwipfuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose na cane cane abari mu muhari w’abarundikazi ukomoka ku  mugambwe w’abadasigana UPRONA . Uwo munsi kandi ngo uhuriranye n’imyaka 52 umuhari w’abarundikazi UFB  ushinzwe. Yahamagariye abakenyezi guhaguruka kugirango uwo muhari w’abarundikazi ubandanye gusangira ikivi, gufashanya n’umugambwe w’abadasigana UPRONA ku neza y’abarundi bose. Gaston Sindimwo yamenyesheje ko abakenyezi bagize uruhara ntibagiranwa mu gihugu c’Uburundi.

Abakenyezi ngo barafashe mu mugongo Rwagasore baraheza baratuma umugambwe wiwe utsinda. Gaston Sindimwo yahamagariye abakenyezi gukura amaboko mu mpuzu bagakora, ngo niho bazoheza bakishira imbere, bagashingwa amabanga ahambaye mu gihugu, mbere na vya bice 30% ngo bakabirenza. Yaciye abasaba ko abazoronka amabanga ejo canke hirya y’ejo bokwibuka  umugambwe w’abadasigana UPRONA  kuko ari ingendo nziza, gutyo ngo bakareka kuba abacangero.  Ngo iyo umuntu agumye ku mugambwe  nawo ngo uraheza ukamugumako. Gaston Sindimwo akaba yasozereye amenyesha ko bagiye gukora uko bashoboye kwose kugirango aba Rwagasore basubize hamwe bari ku kivi. Umukuru w’umugambwe w’abadasigana UPRONA , Abel Gashatsi nawe yamenyesheje ko kuva mu mwaka w’2000, abakenyezi bo mu mugambwe arongoye bagiye batera imbere none bageze ku ntambwe ishimishije. Eka ngo  abakenyezi barashoboye na cane cane ko ico bashatse ngo baheza bakagishikako. Yahamagariye abakenyezi bo mu mugambwe w’abadasigana UPRONA  kuja ku kivi, bakigisha abantu bose umugambwe w’abadasigana  UPRONA S. Yarongeye abasaba kugendera ubwitonzi kuko aribwo bwama buranga umukenyezi, ngo ntibajane nyabahururu gutyo birinde kugwa mu mitego ya poritike. Ivyo ngo  bizotuma babana neza  bongera bagenderanira. Yarangije ahamagarira abakenyezi kuja mu mashirahamwe, bayarwize bongere bayakomeze kuko afise akamaro ntangere mu buzima ari naho bazoheza bagatera n’imbere.Uwaserukiye abakenyezi bo mu mugambwe w’abadasigana UPRONA, Rosine Muhimpundu  yamenyesheje ko umukenyezi w’umwizigirwa ari kirumara mu muryango, eka ngo ni kirumara ndetse no mu mugambwe. Iyo abakenyezi bataza kuhaba ngo umugambwe w’abadasigana wa Rwagasore  ntabwo wari gutsinda. Yaciye ashimira Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu kuko yemeye akaza kubashigikira kandi afise ayandi mabanga yongera asaba ko bobandanya bashigikira abakenyezi kuko bafise uruhara ntangere mw’iterambere ry’igihugu.Uwurongoye umuhari w’abakenyezi b’abarundikazi « UFB », ku rwego rw’igihugu Madeleine Bamwizere nawe yamenyesheje ko kera umukenyezi ataja mu mugambwe, atatora ngo yongere yitoze, aronse amahirwe yo kuronka akazi hanyuma akibaruka yaba asezeye akazi, n’ibindi. Uwo munsi rero ngo wazaniye vyinshi vyiza abakenyezi kuko ibintu vyahindutse, ubu umukenyezi araja mu mugambwe, akitoza n’ibindi. Uwo munsi kandi ngo ufasha abakenyezi kwirimbura kugirango bamenye ico bamaze mu mugambwe w’abadasigana UPRONA . Madeleine Bamwizere yahamagariye abakenyezi bo mu mugambwe UPRONA  kuja ku kivi no kwiha ihangiro kugirango umukenyezi wese ari muri UFB ahari bamugomwe gutyo baheze bamushinge amabanga ahambaye y’igihugu. Mu Nzego zo mu 2020, ngo bifuza ko abakenyezi boja ku rugero rw’ibice 50% . Ariko kugirango babishikeko ngo bahamagariwe gukora bashimitse, akaba aribo biha ivyo bibanza.Yaciye asaba abarongozi ku bashigikira kuko ngo intambwe ikiri ndende.  

Estella Niyongere,

Ouvrir