Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abantu bose bakorera mu bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu bahamagariwe kurwanya indwara y’igituntu

bnbIgenekerezo rya 24 Ntwarante uko umwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y’igituntu. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganji bw’amagara y’abantu n’ukurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA bwatunganije inama ku barangurira imirimo mu bisata bitandukanye hamwe n’abamenyeshamakuru kugira bafashe guhimiriza mu kwipimisha indwara y’igituntu. Iyo nama ikaba yuguruwe n’uwujejwe kumenyesha Amakuru mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu , Jean Bosco Girukwishaka ku wa 3 Ndamukiza 2019.Igenekerezo rya 24 Ntwarante uko umwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y’igituntu. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganji bw’amagara y’abantu n’ukurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA bwatunganije inama ku barangurira imirimo mu bisata bitandukanye hamwe n’abamenyeshamakuru kugira bafashe guhimiriza mu kwipimisha indwara y’igituntu. Iyo nama ikaba yuguruwe n’uwujejwe kumenyesha Amakuru mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu , Jean Bosco Girukwishaka ku wa 3 Ndamukiza 2019.Jean Bosco Girukwishaka yamenyesheje ko uwo munsi mpuzamakungu wo kurwanya indwara y’igituntu usanzwe uhimbazwa ku wa 24 Ntwarante. Uburundi bwawuhimbaje kw’igenekerezo rya 5 Ndamukiza 2019 ku civugo «Harageze»  Ico civugo kikaba ari co bazisunga uno mwaka wose mu kurwanya iyo ndwara y’igituntu kuko indwara y’igituntu  icibonekeza cane mu gihugu. Ico civugo harageze kikaba  kandi arico bashira imbere kugira bashike kw’ihangiro  amakungu yihaye Uburundi budasigaye inyuma ko mu mwaka w’2035 iyo ndwara itazoba ikiboneka mu Burundi no kw’isi yose.

Jean Bosco Girukwishaka yabandanije amenyesha ko mu Burundi hibonekeza abarwayi b’indwara y’igituntu kuko buri mezi atatu haraboneka abarwayi binjira mu bitaro bagera kuri 18 kandi ko ku bantu 8000 bipimishije indwara y’igituntu basanga  800 baba bafise iyo ndwara, benshi muri abo baba bagendana umugera wa SIDA.  Kugira Uburundi bushike  kuri iryo hangiro bwarashizeho ivyo bugiye gukora. Uburundi buzoshiraho ubuhinga bwihuta bwo gupima igituntu; gushira ku miti itangwa ku buntu abo basanze bafise igituntu; gukurikirana abarwayi bari ku miti gushika ku mitumba yose bafashanije n’abatware bose gushika ku bo hasi; gukurikiranira hafi abagendana umugera wa SIDA kuko bashobora gufatwa n’igituntu. Jean Bosco Girukwishaka yarongeye aramenyesha ko naho biri uko intambamyi zitabuze kuko usanga abarundi bose bataratahura neza ko ari igikorwa c’umuntu uwariwe wese kuko iyo ndwara y’igituntu ari indwara iza mu muyaga igoye gukinga hanyuma abantu ntibipimishe ningoga bakarinda kuremba. Muganga Helmenegilde Bizomenya arongoye umugambi w’igihugu wo kurwanya indwara y’igituntu yamenyesheje ko indwara y’igituntu ari indwara yandukira cane mu gihe abantu baba bari hamwe kuko umuntu umwe arashobora kwanduza abantu 1000 iyo bari hamwe. Herménégilde Bizomenya yamenyesheje ko iyo ndwara ikaze cane kubari mw’ibohero ; abari mu bitaro harya harwarira benshi ; abana batobato;abagendana umugera wa SIDA hamwe n’abana bakiri bato. Indwara y’igituntu ikaba ikarira cane abagabo kurusha abakenyezi. Herménégilde Bizomenya yarongeye aramenyesha ko indwara y’igituntu iri ubwoko bwinshi, benshi ntibabimenye kuko ishobora gufatira mu mugongo; mu muhogo ; mu magufa; impande y’umutima  hamwe no mu nda bigaca bigorana uko bayipima bagaca bayitiranya n’izindi ndwara. Iyo ndwara y’igituntu irashobora kugwizwa n’abafata imiti nabi kuko umurwayi asivye gufata umuti rimwe yari afise igituntu coroshe kuvura gifatirwa imiti amezi 6, aca aja mubarwayi bafise igituntu kigoye gifatirwa amezi 9 canke n’ayarenga kugera ku mezi cumi na kumwe, bigasaba ko amara amezi 4. Mu Kibumbu niho honyene hashobora gutangira iyo miti y’ico gituntu kigoye kuvura hanyuma bagapima igikororwa bakaraba ko ata migera ikirimwo basanze yaheze agaca aja kubandaniriza imiti muhira iwe, mugihe adashoboye gushika kw’ivuriro hariho umuremeshakiyago aca aja aramuha imiti,  n’iyo yaheze akaja kuyimutorera kw’ivuriro akongera akamukurikirana. Herménégilde Bizomenya yasozereye asaba abari ngaho ko bogira urunani kugira barwanye ico kiza. Ibimenyeshamakuru navyo ko vyoshiramwo inguvu mu gushikana ijwi kure kugira abantu ntibaze barirukira barumenyi, bashobore kuja kwa muganga hakiri kare kandi birinde ahantu begeranirije ari benshi kuko bashobora kwandura indwara y’igituntu.

Anitha Bizimana
                       

Ouvrir