Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uruhara rw’ibimenyeshamakuru ni ntasubirizwa mu gutsimbataza umugambi w’igihugu ujejwe iterambere

qsaUbushikiranganji bwo kumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru bufadikanije n’ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho  abana  UNICEF bwaratunganije uruganda rwo gushira ahabona icigwa catunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ibintu vya nkenerwa kugira umugambi w’iterambere  w’imyaka 10, guhera mu  2018 gushika  mu 2027ugende neza. Abarongoye ibinyamakuru vya Reta, abavugizi b’inzego zitandukanye za Reta, abaserukiye amashirahamwe atandukanye bakaba barahanahanye ivyiyumviro ku bikorwa bikuru bikuru bikenewe kugira uwo mugambi ushike  kw’ihangiro ryawe.  Mw’ijambo ryo kwugurura urwo ruganda, umushikiranganji Frédéric Nahimana, yamenyesheje ko uruhara rw’ibimenyeshamakuru vyaba ibimenyesha inkuru mu nyandiko, mu ma radiyo, mu mboneshakure canke mu buhinga bwa none, ari ntangere  mu gushigikira uwo mugambi w’imyaka 10 w’iterambere utuma abantu bose bashikira ubuzima bubereye .Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru bufadikanije n’ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho  abana  UNICEF bwaratunganije uruganda rwo gushira ahabona icigwa catunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ibintu vya nkenerwa kugira umugambi w’iterambere  w’imyaka 10, guhera mu  2018 gushika  mu 2027ugende neza. Abarongoye ibinyamakuru vya Reta, abavugizi b’inzego zitandukanye za Reta, abaserukiye amashirahamwe atandukanye bakaba barahanahanye ivyiyumviro ku bikorwa bikuru bikuru bikenewe kugira uwo mugambi ushike  kw’ihangiro ryawe.  Mw’ijambo ryo kwugurura urwo ruganda, umushikiranganji Frédéric Nahimana, yamenyesheje ko uruhara rw’ibimenyeshamakuru vyaba ibimenyesha inkuru mu nyandiko, mu ma radiyo, mu mboneshakure canke mu buhinga bwa none, ari ntangere  mu gushigikira uwo mugambi w’imyaka 10 w’iterambere utuma abantu bose bashikira ubuzima bubereye.

Ukumenyekanisha amakuru bifatiye ku mugambi w’iterambere vyifashe gute mu Burundi ?
Ivyigwa bimaze gukorwa ku bijanye n’ihanahana ry’amakuru  ryerekeye  kumenyesha amakuru ajanye no guhindura inyifato hamwe n’ugutanga amakuru  gushingiye kw’iterambere, vyerekana ko uguhindura inyifato gutegerezwa gushimikira imbere ya vyose ku muntu. Guhinduka mu kibano gushimikira ku  bagize uwo mubano. Kugira inyifato ishobore guhinduka ni ngombwa ko imigirwa itari myiza, ubutandukane hagati y’abagize umubano, amategeko agenga abo bagize umubano, bitegerezwa kurabirwa hamwe n’abo bose vyega hanyuma bigatorerwa inyishu. Uwari yakoze ico cigwa Eloi-Edouard Kwizera yavuze ko gukoresha  ibitigiri vyatororokanijwe ku bijanye n’ingene irondoka rijanye n’amaagara meza, ivyigwa vy’inyifato, vy’ubumenyi n’ibindi bifasha kugira hatunganywe imigambi y’iterambere, ikurikiranwe neza biciye mw’ihanahana ry’amakuru.Ihanahana ry’amakuru rishingiye kw’iterambere ritegerezwa kwisunga ibisata bitandukanye nyamukuru muri iryo terambere.

Icokorwa kugira uwo mugambi w’imyaka 10  ushike kuco wateguriwe 
Abari bitavye urwo ruganda basanze kugira umugambi w’igihugu w’iterambere ushobore gushika kw’ihangiro, ari ngombwa ko ibimenyeshamakuru vyose vyogira uwavyo uwo mugambi. Ni ngombwa ko abo bose begwa no guhanahana amakuru bashira inguvu hamwe, bagakarihirizwa ubwenge, bakaronswa ibikoresho vya nkenerwa, kugira abo bose begwa n’ikibazo bose( abanyagihugu, abatwara, abafasha Uburundi) bashikirwe n’inkuru zitomoye zubatse neza zituma hafatwa  ingingo zibereye. Kugira ivyo bishoboke abegwa no gushikiriza amakuru bategerezwa gukorera hamwe, mu bisata vyose hagashirwaho umugwi witaho ico kibazo kugira umwe wese amenye igikenewe gishirwa imbere   mu bitegerezwa kurangurwa . Baheraheje basaba ko ibimenyeshamakuru vyoshigikirwa mu buryo bwose kugira bishobore guherekeza uwo mugambi w’igihugu ujejwe iterambere. Umummenyeshamakuru nk’umunyagihugu akunda igihugu ciwe ahamagariwe kurondera inkuru ifasha mw’iterambere ry’igihugu kugira abanyagihuhu batere imbere, bafungure neza, bagire ubumenyi bukwiye na cane cane ubuzima bwiza. 

 Yolande NINTUNZE                                                                     

Ouvrir