Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarimyi bagiye kuzohora bakoresha ifumbire ihinguriwe mu Burundi

DSCrure 0041Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi  n’ibidukikije,Déo Guide Rurema amenyesha  ko  igisata c’uburimyi caranzwe n’ibikorwa bikuru bikuru nko gutanga ifumbire ku banyagihugu ku giciro kitavuna , aho bavuye ku matoni ibihumbi 18 bakaja ku bihumbi 50. Muri ico gisata co kuronsa ifumbire abanyagihugu nyene Reta ikaba yarateye intege abanyamitahe mu kubaronsa uruhusha rwo guhingura ifumbire hano mu gihugu. Iyo fumbire ikaba ihingurwa havanzwe ibintu vyinshi, ngo iriko irageragezwa hagati mu gihugu kandi bakaba bamaze guhingura iyitari nke.Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi  n’ibidukikije,Déo Guide Rurema amenyesha  ko  igisata c’uburimyi caranzwe n’ibikorwa bikuru bikuru nko gutanga ifumbire ku banyagihugu ku giciro kitavuna , aho bavuye ku matoni ibihumbi 18 bakaja ku bihumbi 50. Muri ico gisata co kuronsa ifumbire abanyagihugu nyene Reta ikaba yarateye intege abanyamitahe mu kubaronsa uruhusha rwo guhingura ifumbire hano mu gihugu. Iyo fumbire ikaba ihingurwa havanzwe ibintu vyinshi, ngo iriko irageragezwa hagati mu gihugu kandi bakaba bamaze guhingura iyitari nke.Ivyo yabimenyesheje kw’igenekerezo rya 6 Ntwarante 2019, igihe yariko ashikiriza ibikuru bikuru vyaranguwe n’ubushikiranganji arongoye mu mwaka w’2018. Déo Guide Rurema yaribukije ko igisata c’uburimyi n’ubworozi ari igisata nkoramutima ku buzima bw’igihugu kuko ibice 90 kw’ijana vy’abarundi batunzwe n’uburimyi n’ubworozi. Umushikiranganji Déo Guide Rurema yamenyesheje ko ikindi cibonekeje cane mu gisata c’uburimyi ari itunganywa  ry’imyonga, aho vyibonekeza ko aho umuntu aciye hose hagati mu gihugu abona ko umuceri urimwa ahatari hake mu myonga. Ubushikiranganji buri kumwe n’abahinga bava mu gihugu c’Ubushinwa bariko baragira ubushakashatsi ku muceri wimbuka cane aho bashaka kuva ku matoni 5000 bakaja ku  matoni 10.000. Deo Guide Rurema yabandanije amenyesha ko ubushakashatsi bw’imbuto ko bwagizwe  ku giterwa c’ibigori , hakaba hibonekeje umwimbu ushimishije mu gihugu cose, ibiciro kw’isoko bikaba vyagumye bidahinduka. Uwo mugambi wo kuronsa abanyagihugu ibiterwa birobanuye watumye bakingira ibindi biterwa. Ku vyerekeye ibiterwa njabukamazi, Déo Guide Rurema yamenyesheje ko igiterwa c’ikawa cashigikiwe cane mu kugirirwa ubushakashatsi kugira barabe ibiterwa mbumbarugo vyobana n’ikawa. Ku vyerekeye kugurisha umwimbu uvuye mw’ikawa harahagaritswe amashirahamwe ashika 9 atashikirije agahembo kabo abarimyi ku gihe. Ku vyerekeye igiterwa c’icayi umwimbu urashimishije aho yasavye ko gucuruza icayi vyosubirwamwo neza kugira mu kudandaza icayi ntibice mu minwe y’abantu benshi kuko bituma igiciro gica kiba gitoya. Déo Guide Rurema yabandanije amenyesha ko ubushikiranganji arongoye buriko burashira inguvu cane mu kurwiza umwimbu w’ipampa hamwe n’ikigazi. Ku vyerekeye ibiterwa vy’amavoka n’ibizinu ngo bigiye kurwizwa cane kugira bitange umwimbu ushimishije.   Mu gisata c’ubworozi umushikiranganji  w’uburimyi n’ubworozi  yarongeye aramenyesha ko umugambi wo kuronsa ibitungwa abanyagihugu ubandanya kandi ushikira benshi baciye mu mugambi w’abasangirarugendo mw’iterambere, abanyagihugu bakaba bemeza ko wabafashije cane. Déo Guide Rurema yarongeye aramenyesha ko kwimisha ku rushinge vyiyongereye cane mu ntumbero yo kurwiza amata n’ifumbire kandi n’Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zikaba zaremeje integuro y’ibwirizwa yerekeye ukubangurira hakoreshejwe urushinge, hakaba hasigaye gusa ko Umukuru w’igihugu ariterako igikumu. Mu gisata c’ibidukikije haratewe ibiti bitanywa amazi menshi ku misozi ihanamye hamwe no guca imikobeko, hamwe no gukingira utubande. Inama Nshikiranganji ikaba yaremeje umunsi wa kane wahariwe gukingira ibidukikije aho kuri uwo munsi abakozi bazugara ibiro bakaja gukorera hagati mu gihugu  kugira babone ibihakorerwa, bongere nabo baterere kuko basanze hatangwa impusha nyinshi zo guca amakara, imbaho n’ibindi biti bidakurikije amategeko. Déo Guide Rurema yarangije atumirira abarimyi-borozi kwijukira amakoperative kugira bungurane ubumenyi. Abakozi bo muri ubwo bushikiranganji  nabo yabatumiye ko umwe umwe wese yogira umurima w’akarorero kugira abanyagihugu bamurabireko kandi bihatire  gukorana n’abarimyi neza. Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi yarashimiye abamenyeshamakuru ko bakoranye neza muri iyi myaka ibiri irangiye mu kwishikira hagati mu gihugu kuraba ivyo bakora hanyuma bakabitangaza mu binyamakuru bigatuma benshi babimenya.

Anitha Bizimana

Ouvrir