Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Imboneshakure zikoreshwa n’ikigendajuru zigiye gufasha abanyagihugu bamikoro make kuraba ibivugwa kw’isi

chineIbirwati 300 vyo mu Burundi vyararonejwe imboneshakure  zikoresha uburyo bwa none hamwe n’amadekoderi 600. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe kw’igenekerezo rya 1 Ntwarante 2019 n’umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru Frédéric Nahimana mw’ijambo ryiwe yashikirije igihe ubwo bushikiranganji bwari buramutse buronswa umugambi wo guha imboneshakure zikorana n’ikigendajuru ibirwati 300 vyo mu Burundi buwuronkejwe n’igihugu c’Ubushinwa. Ibirwati 300 vyo mu Burundi vyararonejwe imboneshakure  zikoresha uburyo bwa none hamwe n’amadekoderi 600. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe kw’igenekerezo rya 1 Ntwarante 2019 n’umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru Frédéric Nahimana mw’ijambo ryiwe yashikirije igihe ubwo bushikiranganji bwari buramutse buronswa umugambi wo guha imboneshakure zikorana n’ikigendajuru ibirwati 300 vyo mu Burundi buwuronkejwe n’igihugu c’Ubushinwa. Umushikiranganji Frédéric Nahimana, yabandanije amenyesha ko umugambi wo guha imboneshakure zikorana n’ikigendajuru ibirwati 10000 vyo muri Afrika harimwo n’ibirwati 300 vyo mu Burundi watangujwe igenekerezo rya 23 Gitugutu 2018 muri zone Gatumba. Yarongeye kandi yibutsa ko mu mwaka w’ 2015, mw’ihuriro ry’ibihugu « coopération sino-africaine » ryabereye i johanesbourg, Umukuru w’igihugu c’Ubushinwa yamenyesheje umugambi wiwe wo gufashanya hagati y’Uburundi n’ibihugu vyo muri Afrika mu myaka 3 yakurikira. Niko guca amenyesha ko hari mu ntumbero yo gutsimbataza ugufashanya k’Ubushinwa n’ibihugu vya Afrika. Uwo mugambi rero ngo uzotuma abarundi bose baba mu mice itandukanye y’igihugu bashobora kuraba imboneshakure, unafashe imiryango ifise amikoro make ishobora nayo nyene gukurikirana imboneshakure. Yaranamenyesheje kandi ko uwo mugambi uzofasha abanyagihugu gushikira inkuru zishikirizwa n’imboneshakure nkuru y’igihugu ku gihe, ivyo navyo ngo bikazotuma abantu basa n’abugaranywe kubera kubura inkuru, baronka amakuru yaba ayo mu gihugu no mu makungu. Yarongeye kandi ashimira kw’izina rya Reta y’Uburundi igihugu c’Ubushinwa ukuntu kidahengeshanya gufasha Uburundi kibicishije k’ubuserukizi bw’ico gihugu mu Burundi. Yarashimye kandi no kuzindi mfashanyo zitandukanye ico gihugu kidasiba gufashisha Uburundi na cane cane ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, yongera ashimira ishirahamwe Startimes n’abakozi baryo kw’ishaka bagize mw’iranguka ry’uwo mugambi. Yarasavye igihugu c’Ubushinwa kubandanya gifasha Uburundi mu migambi y’iterambere, aca amenyesha kandi ko yizeye ko Ubushinwa buzobandanya gufata mu mugongo igihugu c’Uburundi ngo n’ikimenyetso kidasanzwe c’umubano mwiza hagati y’ivyo bihugu.Uwuserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi Li Chang Li yamenyesheje ko uwo mugambi uzogira ikimazi mu bisata bitandukanye. Ubwa mbere ngo uzofasha guteza imbere ugufashanya hagati y’Uburudi n’Ubushinwa kuko bifasha cane Uburundi mu bisata vyinshi vy’iterambere haba mu vy’ubutunzi, indero, inyubako n’ibindi. Uwo mugambi kandi uzotuma abantu bamenya ibiba irya nino kw’isi haba mu gukurikirana insamirizi canke imboneshakure. Uwo mugambi kandi ngo werekana ingene igihugu c’Ubushinwa ciyemeje gutsimbataza ugufashanya na Afrika hamwe n’Uburundi burimwo.

Evelyne Niyonzima

Ouvrir