Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ingingo y’Umukuru w’igihugu yo gutanga ikigongwe ku banyororo bamwe bamwe ifasha gutsimbataza amahoro

DSC09090Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yarafashe ingingo yo kugirira ikigongwe abanyororo bashika ibihumbi 3; bamwe muribo bakazorekurwa burundu abandi nabo bakazoheberwa igice c’umunyororo bakatiwe. Ivyo vyamenyeshejwe n’umushikiranganji w’ubutungane Aimé Laurentine Kanyana ku wa 26 Ruhuhuma 2019 mu gihe hariko haraba inama yateguwe n’ishirahamwe Ntabariza-SPF yo gusigura ukungene ingingo yo kuwa 23 Nzero 2019 y’Umukuru w’igihugu izoshirwa mu ngiro.Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yarafashe ingingo yo kugirira ikigongwe abanyororo bashika ibihumbi 3; bamwe muribo bakazorekurwa burundu abandi nabo bakazoheberwa igice c’umunyororo bakatiwe. Ivyo vyamenyeshejwe n’umushikiranganji w’ubutungane Aimé Laurentine Kanyana ku wa 26 Ruhuhuma 2019 mu gihe hariko haraba inama yateguwe n’ishirahamwe Ntabariza-SPF yo gusigura ukungene ingingo yo kuwa 23 Nzero 2019 y’Umukuru w’igihugu izoshirwa mu ngiro.Yarongeye amenyesha ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gusubiza hamwe hagati y’abarundi. Yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu yaboneyeho akaryo ko gusaba abarundi bose gusubiza hamwe mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro mu Burundi.

Umukuru w’igihugu kandi yaribukije abarundi bose ko ugusubiza hamwe ari intambara ya minsi yose kandi bategerezwa kunesha bafatanye mu nda. Yamenyesheje ko ariyo mpamvu abarundi bategerezwa kuvuga amajambo aremesha amahoro, yo guhariranira no kunywana.  Ingingo y’Umukuru w’igihugu kandi yaje hageze ariko itegerezwa guherekezwa n’izindi ngingo arico gituma umugwi ujejwe gukurikirana amadosiye y’abanyororo wagenywe kugira ushire mu ngiro iyo ngingo. Ico gikorwa kandi ukazogifashanya n’abayobozi b’amahero atandukanye yo mu gihugu cose. Aho yaciye amenyesha ko abazorekurwa burundu nabo bakaba ari abakatiwe umunyororo uri munsi canke utarenza imyaka 5 kiretse abagirizwa ihonyabwoko, abagirizwa ivyaha vy’agahomerabunwa, ivyaha vyo mu ntambara, kwibisha ibirwanisho bicira umuriro, gutunga ibirwanisho batabifitiye uruhusha, kubangamira umutekano w’igihugu, iterabwoba, kwica wabiteguye, gufata ku nguvu abakenyezi, kwica rubozo, n’ibindi vyaha bigayitse canke bititura agateka ka zina muntu hamwe n’urudandazwa rw’abantu. Abandi bazorekurwa burundu ni abakenyezi bibungenze canke abonsa ; abakenyezi bafise abana batarenza imyaka itatu, abanyororo barenza imyaka 60, bamwe mu banyororo bagendana ubumuga buhanitse, abana bafise munsi y’imyaka 18, abafise ingorane zo mu mutwe hamwe n’abanyororo bafise indwara zidakira kandi bamerewe nabi. Abandi berekewe n’iyo ngingo ngo ni abanyororo bamaze gupfungwa bitatu vya bine vy’umunyororo bakatiwe vyagaragaye ko bigenjeje neza mu mabohero kandi mu gihe ivyaha bagira bidahambaye cane. Abandi bazorekurwa burundu ngo ni abakenyezi baciriwe urubanza bagirizwa kwica abana canke gukorora imbanyi ariko mu gihe bamaze gupfungwa imyaka itatu imbere yuko itegeko ry’Umukuru w’igihugu rijaho. Abandi bazorekurwa burundu ni abaciriwe imanza bagirizwa kurya ruswa n’ibindi vyaha bijanye ariko bamaze kuriha indishi y’akababaro baciriwe.Yarongeye amenyesha ko amategeko y’Umukuru w’igihugu yafashwe muri kahise ataherekejwe n’izindi ngingo ariko ay’ubu bazokurikiranwa kugeza bashike mu makomine n’imiryango yabo. Kugira ivyo bikorwe neza ubushikiranganji bw’ubutungane no kubika ikimangu ca Reta bwahisemwo kubikorana n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike nk’ishirahamwe ‘Ntabariza-SPF ryafashije mu gushira mu ngiro izo ngingo kuva mu mwaka w’2017. Yaboneyeho akaryo ko gusaba abo bose begwa no gusubiza mu ngo abo bose bazoba barekuwe nka ba buramatari, abashikirizamanza, ba musitanteri, amashirahamwe yigenga n’abatowe n’abanyagihugu gufasha muri ico gikorwa. Aho rero abanyagihugugu bategrezwa guhimirizwa kugira babakire gutyo ntibasubire mu vyaha vyatumye bapfugwa. Kuva mu mabohero bisanzwe bitera ingorane zitari nke mu guteba  kuronka akazi, impapuro ndangamuntu, uburaro n’ibindi. Nico gituma abatowe mu makomine no ku mitumba bahamagariwe gufasha mu kwakira abo banyororo bazoba barekuwe. Niko kumenyesha ko hagiye no kubaho inama zo guhimiriza abo batowe kugira bakire abarekuwe kubera iryo tegeko ry’Umukuru w’igihugu kugira ntibaje mu bibazo bibatirimutsa ahubwo bafashe mw’iterambere.Umukuru w’ishirahamwe Ntabariza- SPF nawe Jean Marie Nshimirimana yarashimiye Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yafashe ingingo yo kugirira ikigongwe abanyororo bamwe bamwe bamaze gukatirwa igihano ku vyaha bakoze. Yarongeye arashimira ubuserukizi bw’igihugu c’Ubufaransa bwabafashije muri ico gikorwa. Yaboneyeho kandi n’akaryo ko gushimira ubuserukizi bw’igihugu c’Ububirigi n’ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya bemeye kuzofasha muri uwo mugambi.  Arashima kandi ukungene iryo shirahamwe Ntabariza-SPF rikorana n’ubushikiranganji  bw’ubutungane.Yarashimiye kandi abo bose bazofasha kugira abanyororo bazoba barekuwe kubera iyo ngingo basubizwe mu zabo no mu miryango yabo ata nkomanzi. 
Epitace Nduwayo

Ouvrir